Aktuellt

Kriminalvården bör prioritera arbetet mot våldsbejakande extremism

Torsdag 30 mars 2017

Regeringen bör se till att Kriminalvården skyndsamt följer upp den kartläggning myndigheten har gjort av metoder och arbetssätt som kan användas för att motverka våldsbejakande extremism och radikalisering. Riksdagen riktade ett tillkännagivande till regeringen om detta.

KU-utfrågningar om granskningsärenden

Torsdag 30 mars 2017

I april och maj håller konstitutionsutskottet, KU, utfrågningar inom ramen för sin granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning. Bland andra frågas sju ministrar ut, däribland statsminister Stefan Löfven (S).

Mer måste göras för att motverka oseriösa snabblån

Torsdag 30 mars 2017

Civilutskottet vill se fler åtgärder för att motverka oseriös utlåning till konsumenter på snabblånemarknaden. Utskottet anser också att regeringen bör se över reglerna vid köp av levande djur. Dessa två tillkännagivanden om konsumenträtt föreslår utskottet att riksdagen ska rikta till regeringen.

Justitieutskottet föreslår tillkännagivanden om livstidsstraff och sexualbrott

Torsdag 30 mars 2017

Livstidsstraffet för mord borde användas i betydligt större utsträckning och lagen kring kränkande fotografering bör ses över. Det är två av åtta tillkännagivanden, uppmaningar, som justitieutskottet nu föreslår att riksdagen riktar till regeringen.

Åkerinäringens konkurrenskraft bör stärkas

Torsdag 30 mars 2017

Det behövs en utredning för att skyndsamt stärka den svenska åkerinäringens konkurrenskraft. Det anser trafikutskottet som föreslår att riksdagen uppmanar regeringen att tillsätta en sådan utredning. S, MP och V reserverar sig mot förslaget.

Brottsutsatta områden bör oftare kameraövervakas

Torsdag 30 mars 2017

Områden som är särskilt utsatta för allvarlig brottslighet bör i större utsträckning kunna kameraövervakas. Det anser justitieutskottet som föreslår att riksdagen uppmanar regeringen till detta. Det är ett av tre tillkännagivanden som utskottet nu föreslår att riksdagen riktar till regeringen.

Samråd om situationen i Syrien

Torsdag 30 mars 2017

Regeringen samråder med EU-nämnden fredagen den 31 mars. Ett par av de frågor som tas upp är situationen i Syrien och lagändringar på jordbruksområdet.

USA i fokus under Nordiska rådets temasession i riksdagen

Torsdag 30 mars 2017

Nordiska rådet håller temasession i Stockholm den 3-4 april med fokus på Nordens relation till USA och dess nya administration. Den 4 april hålls en debatt om "Norden och USA - nya förutsättningar".

Patient med benbrott anländer till akuten vid Mora lasarett Foto: Tobbe Nilsson / TT

Aktuell debatt om hälso- och sjukvårdens utmaningar

Onsdag 29 mars 2017

Den 30 mars hålls en aktuell debatt om hälso- och sjukvårdens utmaningar. Debatten har begärts av Sverigedemokraterna.

En kvinna tar av ett lock i gult och blåt från låda med valkuvert. Foto: Melker Dahlstrand

Riksdagen vill se ökat valdeltagande bland utlandssvenskar

Onsdag 29 mars 2017

Valdeltagandet bland utlandssvenskar är lågt. Därför bör regeringen verka för ett ökat valdeltagande i den här gruppen. Det anser riksdagen som uppmanade regeringen till detta i ett tillkännagivande.

En mans händer tar av locket på en handgranat. Foto: Mikael Sjöberg / TT

Olaglig hantering av handgranater får strängare straff

Onsdag 29 mars 2017

Tillgången till explosiva varor, som handgranater, har ökat i kriminella kretsar. Därför skärps straffen för dem som hanterar explosiva varor utan tillstånd. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Myndigheter bör ha tydligare gränser för handläggningstider

Torsdag 23 mars 2017

Många företag upplever att reglerna de måste följa är krångliga och att alltför mycket tid går åt till administration och långa handläggningstider. Myndigheter som företag kommer i kontakt med borde därför sätta tydliga tidsgränser för sina handläggningstider. Det anser riksdagen som i ett tillkännagivande uppmanade regeringen att se till att det sker.

Åtgärder för ett ökat valdeltagande bland utlandssvenskar

Torsdag 23 mars 2017

Regeringen bör verka för ett ökat valdeltagande bland utlandssvenskar. Det anser konstitutionsutskottet som föreslår att riksdagen uppmanar regeringen till detta i ett tillkännagivande. Utskottet står enigt bakom förslaget.

Högskoleutbildningar bör matchas bättre med arbetsmarknaden

Torsdag 23 mars 2017

Regeringen bör verka för att universitet och högskolor har ett ökat samarbete med arbetslivet, så att utbildningarna kan få bättre anknytning till arbetsmarknaden. Det anser utbildningsutskottet som vill att riksdagen riktar ett tillkännagivande till regeringen om detta. S, MP och V reserverar sig mot förslaget.

Talmannen besöker Västra Götaland

Torsdag 23 mars 2017

Talman Urban Ahlin besöker Västra Götalands läns västra valkrets den 27 mars tillsammans med riksdagsledamöter från länet. Besöket görs i samarbete med tillförordnad landshövding Lisbeth Schultze.

Strängare straff för olaglig hantering av handgranater

Torsdag 23 mars 2017

Straffen ska skärpas för den som använder handgranater och andra explosiva varor utan tillstånd. Försvarsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Utskottet vill däremot se ännu strängare straff. Försvarsutskottet föreslår därför att riksdagen uppmanar regeringen att se över om minimistraffet kan skärpas ytterligare för grova brott.

Samråd om migration och terrorism

Torsdag 23 mars 2017

Regeringen samråder med EU-nämnden fredagen den 24 mars. Ett par av de frågor som tas upp är migration och bekämpning av terrorism.

Viktigt att Kriminalvården prioriterar arbetet mot våldsbejakande extremism

Torsdag 23 mars 2017

Det är viktigt att Kriminalvården följer upp sitt arbete mot våldsbejakande extremism och prioriterar arbetet för att upptäcka och motverka radikalisering. Det tycker justitieutskottet som föreslår att riksdagen ska uppmana regeringen att se till att Kriminalvården gör detta. S, MP och V reserverar sig mot förslaget.

Trafikutskottet vill se strategi om trafiksäkerhet

Torsdag 23 mars 2017

En strategi borde tas fram för att säkerhetsställa att vägarna blir säkrare för alla trafikanter, inklusive motorcyklister. Det anser trafikutskottet som föreslår att riksdagen i ett tillkännagivande uppmanar regeringen att se till att en sådan strategi tas fram.

Alla myndigheter bör arbeta för att öka utbudet av öppna data

Onsdag 22 mars 2017

Riksdagen vill att regeringen ger samtliga myndigheter i uppdrag att arbeta strategiskt för att öka utbudet av och tillgängligheten till öppna data. Riksdagen uppmanade regeringen till detta i ett tillkännagivande.