Aktuellt

Aktuell debatt om attentatet i Stockholm

Fredag 21 april 2017

Den 28 april klockan 9 hålls en aktuell debatt om attentatet i Stockholm. Debatten har begärts av Sverigedemokraterna. Inrikesminister Anders Ygeman (S) deltar.

Korruptionsanklagelser i fokus vid internationellt möte

Fredag 21 april 2017

Tio riksdagsledamöter deltar i vårsessionen i Europarådets parlamentariska församling, PACE, den 24-28 april. Ledamöterna ingår i riksdagens delegation till PACE och mötet hålls i Strasbourg.

Foto: Melker Dahlstrand

KU-utfrågningar om granskningsärenden

Torsdag 20 april 2017

I april och maj håller konstitutionsutskottet, KU, utfrågningar inom ramen för sin granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning. Nästa KU-utfrågning äger rum den 24 april, då med utbildningsminister Gustav Fridolin (MP). Utfrågningarna är öppna för allmänhet och media. De sänds via webb-tv.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / TT

Riksdagen vill ha fler former av straff för unga

Torsdag 20 april 2017

Riksdagen riktade tre tillkännagivanden till regeringen som handlar om unga som begår brott. Bland annat att regeringen borde arbeta för att fler former av straff för unga införs, till exempel så kallad helgsavskiljning med elektronisk fotboja.

Foto: Jeppe Gustafsson / TT

Polisers rätt till skadestånd vid kränkning bör utökas

Torsdag 20 april 2017

I dag får en polis sällan skadeståndsersättning vid kränkning eller våld som denne utsätts för vid ingripanden. Det tycker riksdagen är otillfredsställande. Riksdagen riktade därför ett tillkännagivande till regeringen om att det bör utredas hur lagstiftningen kan ändras för att polisers rätt till ersättning vid allvarlig kränkning ska kunna utökas.

Statliga bidrag har oklar effekt på idrottsrörelsen

Torsdag 20 april 2017

Det är svårt att få en samlad bild av vilken effekt statens bidrag till idrottsrörelsen har fått. Staten måste också på ett bättre sätt kunna säkerhetsställa att statsbidragen används på det sätt som riksdag och regering har bestämt. Det slår kulturutskottets uppföljnings- och utvärderingsgrupp fast i en ny rapport.

Hälso- och sjukvårdspersonal bör få anmäla vanvård av djur

Torsdag 20 april 2017

Om hälso- och sjukvårdspersonal eller socialtjänst i sitt arbete råkar på djur som far illa bör de kunna lämna uppgifter om detta vidare till ansvarig myndighet. Det anser konstitutionsutskottet, KU, som föreslår att riksdagen ska uppmana regeringen att komma med förslag om en sekretessbrytande bestämmelse som gör detta möjligt. Det är ett av två tillkännagivanden som KU vill att riksdagen ska rikta till regeringen.

Finlandssvenskar som nationell minoritet bör utredas

Torsdag 20 april 2017

Frågan om finlandssvenskarna ska erkännas som en nationell minoritet i Sverige behöver utredas. Det anser Konstitutionsutskottet som föreslår att riksdagen riktar ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om att tillsätta en sådan utredning. SD reserverar sig mot förslaget.

Samråd om Storbritanniens EU-utträde

Torsdag 20 april 2017

Regeringen samråder med EU-nämnden fredagen den 21 april. Ett par av de frågor som tas upp är sammanhållningspolitiken och förhandlingarna inför Storbritanniens kommande EU-utträde.

Foto: Trons / TT

Framtidsfullmakter ska öka privatpersoners självbestämmande

Onsdag 19 april 2017

Privatpersoner ska på förhand kunna utse en person som kan ta hand om deras personliga och ekonomiska angelägenheter om de senare i livet inte kan det. Riksdagen sa ja till regeringens lagförslag om framtidsfullmakter.

Foto: Lars Pehrson / TT

Användning av biodrivmedel i flygtrafiken borde öka

Onsdag 19 april 2017

För att minska flygtrafikens klimatpåverkan borde användning av biodrivmedel stödjas. Det anser riksdagen som i ett tillkännagivande uppmanade regeringen att främja användningen av biodrivmedel genom lämpliga styrmedel.

Foto: Maskot / TT

Alla som beviljas personlig assistans ska kunna välja utförare

Onsdag 19 april 2017

Alla personer med funktionsnedsättning som har beviljats personlig assistans borde få möjlighet att välja utförare. Riksdagen uppmanade regeringen att återkomma med ett sådant förslag.

Foto: Melker Dahlstrand

Debatt om den ekonomiska vårpropositionen

Torsdag 13 april 2017

Den 18 april lämnade finansminister Magdalena Andersson (S) regeringens ekonomiska vårproposition till riksdagen. Då hölls också en debatt där partiernas ekonomiskpolitiska talespersoner deltog.

Flaggorna vajar på halv stång framför Riksdagshuset Antti Aimo-Koivisto / TT

Offren för attentatet i Stockholm hedrades

Måndag 10 april 2017

För att hedra offren för attentatet i Stockholm den 7 april flaggade riksdagen på halv stång den 10 april. Riksdagshusets flaggade på halv stång från klockan 8 fram till klockan 12 då en tyst minut hölls runtom i landet. Klockan 12 hölls också en ceremoni vid Stockholms stadshus där talman Urban Ahlin närvarade.

Riksdagen flaggar på halv stång

Lördag 8 april 2017

Riksdagen flaggar på halv stång med anledning av fredagens händelse i Stockholm. Den 8 april hänger Riksdagshusets flaggor på halv stång från klockan 8 på morgonen.

En äldre kvinnas händer ligger på en gul landstingsfilt. På en handen finns ett stort blåmärke. Foto: Jeppe Gustafsson / TT

Våld mot äldre i nära relationer bör kartläggas

Torsdag 6 april 2017

Våld mot äldre i nära relationer och hedersrelaterat våld mot äldre borde synliggöras och kartläggas. Riksdagen uppmanade regeringen i ett tillkännagivande att ge det uppdraget till en myndighet.

Kvinnlig universitetsstuderande sitter med andra elever i en föreläsningssal. Hon tittar koncentrerat ner i sina anteckningar. Foto: Geatan Bally / TT

Högskoleutbildningar bör matchas bättre med arbetsmarknaden

Torsdag 6 april 2017

För att matchningen mellan högskoleutbildningar och arbetsmarknaden ska bli bättre bör regeringen verka för ett ökat samarbete mellan universitet och högskolor och arbetslivet. Riksdagen riktade ett tillkännagivande till regeringen om detta, i samband med behandlingen av regeringens inriktning av forskningspolitiken de närmaste tio åren.

En rastgård omsluten av stängsel och fängelsebyggnad. I bakgrunden ett bostadsområde. Foto: Per Wichmann / Kriminalvården

Livstidsstraffet för mord borde användas mer

Torsdag 6 april 2017

Livstidsstraffet för mord borde användas i större utsträckning och lagen kring kränkande fotografering bör ses över. Det är två av åtta tillkännagivanden som riksdagen riktade till regeringen.

Justitieutskottet vill ha fler former av straff för unga

Torsdag 6 april 2017

Fler former av straff för unga bör införas. Det anser justitieutskottet, som vill att riksdagen uppmanar regeringen att arbeta för detta. Det är ett av tre tillkännagivanden som utskottet föreslår att riksdagen ska rikta till regeringen.

Vägarnas bärighet ska avgöra vilket vägnät som de tyngsta fordonen får använda

Torsdag 6 april 2017

Trafikutskottet säger ja till regeringens förslag om en ny bärighetsklass för vägar, BK4, som ska möjliggöra färd med tyngre fordon än vad som är tillåtet i dag. Utskottet motsätter sig dock regeringens uttalande i propositionen om att användningen av BK4-klassningen inte får äventyra regeringens ambition att flytta över gods från väg till järnväg och sjöfart. Utskottet anser att vägarnas bärighet ska avgöra vilket vägnät som upplåts för de tyngsta lastbilarna.