Aktuellt

Förste vice talman Åsa Lindestam (S) håller tal med anledning av 150 år av diplomatiska förbindelser mellan Japan och Sverige. Foto: Japans ambassad

150 år av diplomatiska relationer

Torsdag 22 november 2018

De diplomatiska relationerna mellan Japan och Sverige firar 150 år under 2018. Vid en mottagning på japanska ambassaden höll förste vice talman Åsa Lindestam (S) ett tal som bland annat betonade vikten av våra parlamentariska relationer.

Pressträff med talmannen den 23 november

Torsdag 22 november 2018

Talman Andreas Norlén kommer att hålla en pressträff den 23 november. På morgonen den 22 november tog talmannen emot Annie Lööfs (C) rapport från det sonderingsuppdrag hon har haft.

Foto: Riksdagsförvaltningen

Talmannen tog emot Norges utrikes- och försvarskommitté

Torsdag 22 november 2018

Talman Andreas Norlén tog emot norska Stortingets utrikes- och försvarskommitté. Deltog i mötet gjorde också förste vice talman Åsa Lindestam (S) och andre vice talman Lotta Johnsson Fornarve (V).

Litet barn sitter vid ett matbord och äter tillsammans med en vuxen man. Foto: Christine Olsson / TT

Fler familjekonstellationer får rätt till föräldrapenning

Onsdag 21 november 2018

En förälders sambo ska kunna få föräldrapenning och vara föräldraledig, utan krav på tidigare äktenskap eller gemensamma barn med föräldern. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Valsedlar väljs framför en kö med människor som väntar på att få rösta Foto: Johan Nilsson / TT

Skyddet för valhemligheten förbättras

Onsdag 21 november 2018

I val- och röstningslokaler ska det finnas avskilda platser, så kallade valskärmar, där väljarna kan rösta utan insyn. Det ska också finnas en plats där valsedlar kan läggas ut. Framöver kommer det att ställas högre krav på att den plats där valsedlarna läggs ut ska vara avskärmad från insyn från andra väljare. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Utländska barnäktenskap ska inte erkännas i Sverige

Onsdag 21 november 2018

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att skärpa reglerna kring utländska barnäktenskap.  Idag kan utländska barnäktenskap erkännas i Sverige om ingen av parterna hade anknytning hit när äktenskapet ingicks. De nya reglerna innebär ett förbud mot att erkänna utländska barnäktenskap, oavsett vilken anknytning till Sverige som personerna hade när äktenskapet ingicks eller hur gamla de är när frågan prövas av en myndighet.

Öppet sammanträde i EU-nämnden

Onsdag 21 november 2018

EU-nämnden höll ett öppet sammanträde fredagen den 23 november. Vid mötet informerade och samrådde statsminister Stefan Löfven (S) inför Europeiska rådet den 25 november.

Nej till regeringsförslag om ändrade regler för att hålla utlänningar i förvar

Tisdag 20 november 2018

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till regeringens förslag om att ändra reglerna om förvar och uppsikt av utländska personer. Detta i huvudsak eftersom förslaget baserar sig på en gammal utredning.

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Tisdag 20 november 2018

Den 23 november klockan 9 samråder EU-nämnden med regeringen inför möten i råden för utrikes frågor, konkurrenskraft samt utbildning, ungdom, kultur och idrott. Från regeringen deltar Isabella Lövin (MP), minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat, Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning och forskning, Ann Linde (S), EU- och handelsminister, Annika Strandhäll (S), socialminister, Anna Ekström (S), gymnasie- och kunskapslyftsminister samt statssekreterare Per Olsson Fridh.

Öppet sammanträde om JO:s verksamhet

Tisdag 20 november 2018

Konstitutionsutskottet höll den 22 november 2018 ett öppet sammanträde där justitieombudsmännen, JO, överlämnade sin ämbetsberättelse till riksdagen och redogjorde för sin verksamhet under verksamhetsåret 1 juli 2017–30 juni 2018.

Talman Andreas Norlén talar EU- och EES-länders ambassadörer Foto: Riksdagsförvaltningen

Talmannen träffade EU-ambassadörer

Fredag 16 november 2018

Talmannen träffade den 15 november EU- och kandidatländernas ambassadörer, EFTA-ländernas ambassadörer samt cheferna för EU-kommissionens och Europaparlamentens Sverigekontor. Såväl talmannens tal som frågestunden handlade om den svenska regeringsbildningen.

Talmannen ger nytt sonderingsuppdrag

Torsdag 15 november 2018

Talman Andreas Norlén har gett Annie Lööf (C) i uppdrag att sondera förutsättningarna för en regering som riksdagen kan tolerera. Uppdraget ska slutredovisas till talmannen senast den 22 november.

Fler familjekonstellationer får rätt till föräldrapenning

Torsdag 15 november 2018

En förälders sambo ska kunna få föräldrapenning, utan krav på tidigare äktenskap eller gemensamma barn med föräldern. Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Samtidigt föreslår utskottet att riksdagen säger nej till regeringens förslag om att viss tid med föräldrapenning på grundnivå ska reserveras för vardera föräldern.

Reglerna för AP-fondernas placeringar bör ändras

Torsdag 15 november 2018

Regeringen vill ändra reglerna för hur de så kallade AP-fonderna placerar sina pengar. Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Vänsterpartiet håller med i stort men har synpunkter i en reservation.

Omslag på budgetpropositionen för 2019 Foto: Anders Löwdin

Övergångsregeringen lämnade budgetförslag

Torsdag 15 november 2018

Den 15 november lämnade finansminister Magdalena Andersson (S) övergångsregeringens budgetproposition till riksdagen. Därefter följde en debatt med riksdagspartiernas ekonomisk-politiska företrädare.

Ung man ligger i en soffa med en bärbar dator i knäet Foto: Maskot / Johnér bildbyrå

Radio- och tv-avgiften ersätts av public service-avgift

Onsdag 14 november 2018

Riksdagen beslutade om en ny lag om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst. Det innebär att den nuvarande radio- och tv-avgiften ersätts med en public service-avgift. Avgiften ska betalas av alla över 18 som har en beskattningsbar inkomst.

Uppslag ur yttrandefrihetsgrundlagen Foto: Melker Dahlstrand

Ändrade mediegrundlagar

Onsdag 14 november 2018

Riksdagen har slutligt antagit vilande förslag till lag om ändring i tryckfrihetsförordningen (TF) och lag om ändring i yttrandefrihetsgrundlagen (YGL). Ändringarna handlar bland annat om en språklig översyn som syftar till att göra lagarna könsneutrala och lättare att använda och om ett stärkt skydd för den personliga integriteten.

Regler om Riksrevisionen ändras i grundlag

Onsdag 14 november 2018

Riksdagen har slutligt antagit vilande förslag till lag om ändring i regeringsformen och lag om ändring i riksdagsordningen. Det handlar bland annat om att reglerna om hur många riksrevisorerna ska vara flyttas från regeringsformen till riksdagsordningen. Syftet är att antalet riksrevisorer, vid behov, ska kunna ändras snabbare.

Nästa steg i regeringsbildningen

Onsdag 14 november 2018

Talman Andreas Norlén kallar företrädarna för riksdagspartierna till nya samtal under torsdagen den 15 november.

Ulf Kristersson (M) på sin plats i kammaren under prövningen om statsminister. Foto: Anders Löwdin

Nej till Ulf Kristersson (M) som statsminister

Onsdag 14 november 2018

Den 14 november prövades talmannens förslag till ny statsminister i kammaren. Talmannens förslag var Ulf Kristersson (M). Riksdagen röstade nej till talmannens förslag då fler än hälften av riksdagens ledamöter röstade emot honom.