Dokument & lagar (4 016 träffar)

Kommittédirektiv 2017:69

Flexiblare och enklare regler för upphandlingar under EU:s tröskelvärden samt vissa överprövningsfrågor Innehåll Sammanfattning Behovet av en utredning Rättsmedel och effektivitet vid upphandling Uppdraget Utredaren ska mot denna bakgrund Behov av effektivare rättsmedel Utredaren ska mot denna bakgrund Närliggande

2017-06-15

Kommittédirektiv 2017:68

En översyn av regelverket för Allmänna arvsfonden Innehåll Sammanfattning Allmänna arvsfondens ändamål och verksamhet Verksamheten är uppdelad i tre ansvarsområden Behovet av en översyn Uppdraget Överväga ytterligare krav som förutsättning för stöd Särskilda frågor om stöd till lokaler och anläggningar

2017-06-15

Kommittédirektiv 2017:67 kommittébeteckning: S 2016:05

Tilläggsdirektiv till Socialdataskyddsutredningen (S 2016:05) Innehåll Tilläggsuppdrag Beslut vid regeringssammanträde den 15 juni 2017 Tilläggsuppdrag Regeringen beslutade den 16 juni 2016 kommittédirektiv om Dataskyddsförordningen - behandling av personuppgifter och anpassningar av författningar inom

2017-06-15

Kommittédirektiv 2017:66 kommittébeteckning: N 2017:03

Tilläggsdirektiv till Utredningen om bo-stadsbyggande på statens fastigheter (N 2017:03) Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 15 juni 2017 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 26 januari 2017 kommittédirektiv om bostadsbyggande på statens fastigheter (dir.

2017-06-15

Kommittédirektiv 2017:65 kommittébeteckning: N 2017:01

Tilläggsdirektiv till Utredningen om förbätt-rad bostadsfinansiering (N 2017:01) Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 15 juni 2017 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 12 januari 2017 kommittédirektiv om förbättrade finansieringsförutsättningar för ny- och

2017-06-15

Kommittédirektiv 2017:64 kommittébeteckning: Ku 2016:02

Tilläggsdirektiv till Utredningen om en stärkt minoritetspolitik (Ku 2016:02) Innehåll Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget Finlandssvenskar i Sverige och frågan om erkännande som nationell minoritet Utredaren ska Redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 15 juni 2017 Utvidgning

2017-06-15

Kommittédirektiv 2017:63 kommittébeteckning: Ku 2016:01

Tilläggsdirektiv till Utredningen om Översyn av statens stöd till trossamfund (Ku 2016:01) Innehåll Utvidgning av uppdraget Utbildningsfrågor när det gäller trossamfundens församlingsföreträdare Uppdraget Utredaren ska därför Beslut vid regeringssammanträde den 8 juni 2017 Utvidgning av uppdraget Regeringen

2017-06-08

Kommittédirektiv 2017:62

En expertgrupp för digitala investeringar Innehåll Sammanfattning Bakgrund En expertgrupp för digitala investeringar Uppdrag att analysera statliga myndigheters nya större strategiska investeringar i it och digitalisering Uppdrag att följa upp analyserade satsningar Expertgruppen ska därför Uppdrag

2017-06-08

Kommittédirektiv 2017:61 kommittébeteckning: U 2016:04

Tilläggsdirektiv till Forskningsdatautredningen (U 2016:04) Innehåll Utvidgning av uppdraget Rättsliga förutsättningar för att lämna ut uppgifter till Luxembourg Income Study Utredaren ska därför Beslut vid regeringssammanträde den 1 juni 2017 Utvidgning av uppdraget Regeringen beslutade den 7 juli

2017-06-01

Kommittédirektiv 2017:60

Minskade negativa miljöeffekter från plast Innehåll Sammanfattning Utredaren ska Bakgrund Uppdraget Utredaren ska därför Utredaren ska därför Utredaren ska därför Konsekvensbeskrivningar Samråd och redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 1 juni 2017 Sammanfattning En

2017-06-01

Kommittédirektiv 2017:59

Betryggande säkerheter för gruvnäringen och staten Innehåll Sammanfattning Behovet av en utredning Riksrevisionens rapport Regeringens skrivelse till riksdagen Bestämmelser om ställande av säkerhet för gruvverksamhet Pågående uppdrag om gruvavfall till Naturvårdsverket och Sveriges geologiska undersökning Uppdraget

2017-06-01

Kommittédirektiv 2017:58

Översyn av miljöövervakningen Innehåll Sammanfattning Miljöövervakningen är en komplex verksamhet Uppdraget att se över miljöövervakningen Utredaren ska därför Utredaren ska därför Datavärdskap och datakällor Utredaren ska därför Konsekvensbeskrivningar Samråd och redovisning av uppdraget Beslut

2017-06-01

Kommittédirektiv 2017:57 kommittébeteckning: Fi 2016:15

Tilläggsdirektiv till Riksbankskommittén (Fi 2016:15) Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 24 maj 2017 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 22 december 2016 att ge en parlamentariskt sammansatt kommitté i uppdrag att göra en översyn av det penningpolitiska

2017-05-24

Kommittédirektiv 2017:56

Trygghet och utveckling i anställningen vad gäller arbetstid och ledighet Innehåll Sammanfattning Bakgrund Behovet av en utredning Uppdraget att utreda och analysera om ett alterneringsår bör införas för anställda Det svenska friårsprogrammet och den finländska lagen om alterneringsledighet Mot bakgrund

2017-05-24

Kommittédirektiv 2017:55

Stärkt tillsyn över fastighetsmäklarbranschen Innehåll Sammanfattning Förutsättningarna för fastighetsmäklarbranschen Behovet av en utredning Uppdraget Fastighetsmäklarföretagen ska omfattas av registreringsplikt Mot denna bakgrund ska utredaren Fastighetsmäklarföretagen och god fastighetsmäklarsed Mot

2017-05-24

Kommittédirektiv 2017:54

Kommunens skyldighet enligt vattentjänstlagen och frågor om små avlopp Innehåll Sammanfattning Uppdraget att se över kommunernas skyldighet att ordna vattentjänster Utredaren ska därför Utredaren ska därför Utredaren ska föreslå Konsekvensbeskrivningar Samråd och redovisning av uppdraget Beslut

2017-05-11

Kommittédirektiv 2017:53 kommittébeteckning: Ku 2017:01)

Tilläggsdirektiv till Kommittén om inrättande av en delegation mot segregation (Ku 2017:01) Innehåll Ändring i uppdraget Uppdraget utvidgas nu på så sätt att utredaren under 2017 även ska Beslut vid regeringssammanträde den 11 maj 2017 Ändring i uppdraget Regeringen beslutade den 23 mars 2017 kommittédirektiv

2017-05-11

Kommittédirektiv 2017:52

Tilläggsdirektiv till Utredningen om översyn av etikprövningen (U 2016:02) Innehåll Utvidgning och förlängd tid för uppdraget Utredaren får nu dessutom i uppdrag att Uppdraget att se över bestämmelserna om straff för brott mot etikprövningslagen Utredaren ska därför Uppdraget att tydliggöra Centrala

2017-05-11

Kommittédirektiv 2017:51

Tilläggsdirektiv till Nya apoteksmarknadsutredningen (S 2015:06) Innehåll Förlängd tid för delredovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 11 maj 2017 Förlängd tid för delredovisning av uppdraget Regeringen beslutade den 19 november 2015 kommittédirektiv till en utredning om ökat fokus

2017-05-11

Kommittédirektiv 2017:50 kommittébeteckning: Ju 2016:08

Tilläggsdirektiv till Beslagsutredningen (Ju 2016:08) Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 11 maj 2017 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 17 mars 2016 kommittédirektiv om att se över reglerna om beslag och husrannsakan (dir. 2016:20). Enligt utredningens

2017-05-11