Dokument & lagar (4 046 träffar)

Kommittédirektiv 2017:100 kommittébeteckning: Fi 2016:15

Tilläggsdirektiv till Riksbankskommittén (Fi 2016:15) Innehåll Utvidgning av uppdraget Redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 12 oktober 2017 Utvidgning av uppdraget Regeringen beslutade den 22 december 2016 att ge en parlamentariskt sammansatt kommitté i uppdrag att göra en översyn

2017-10-12

Kommittédirektiv 2017:98

Tilläggsdirektiv till Utredningen om en modern föräldraförsäkring (S 2016:02) Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 28 september 2017 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 4 februari 2016 kommittédirektiv (dir. 2016:10) om en översyn av reglerna för föräldraledighet

2017-09-28

Kommittédirektiv 2017:97 kommittébeteckning: S 2017:01

Tilläggsdirektiv till Samordnad utveckling för god och nära vård (S 2017:01) Innehåll Ändring i uppdraget Sammanfattning av tilläggsuppdraget Utredningens nuvarande uppdrag Uppdraget utvidgas med två frågeställningar Genomförande och redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 21 september

2017-09-21

Kommittédirektiv 2017:96

Översyn av vattenförvaltningens organisation Innehåll Sammanfattning Ramdirektivet för vatten Vattenanknutna miljökvalitetsmål Den svenska vattenförvaltningen i dag Uppdrag att se över vattenförvaltningens organisation Utredaren ska Konsekvensbeskrivningar Samråd och redovisning av uppdraget Beslut

2017-09-14

Kommittédirektiv 2017:95

En organisation för lokal statlig service Innehåll Sammanfattning Myndigheternas service och tillgänglighet Tidigare utredningar Statens servicecenters rapport Behovet av en organisation för lokal statlig service Uppdraget att analysera och föreslå en organisation för lokal statlig service Serviceutbudet

2017-09-07

Kommittédirektiv 2017:94

Inrättande av Myndigheten för arbetsmiljökunskap Innehåll Sammanfattning Behov av en samlande organisation på arbetsmiljöområdet För att säkerställa organisationens roll ska verksamheten inrättas som en myndighet Den nya myndigheten kommer att bidra till ett mer hållbart arbetsliv Sprida kunskap med fokus

2017-09-07

Kommittédirektiv 2017:93 kommittébeteckning: U 2016:07

Tilläggsdirektiv till Utredningen förbättrade möjligheter för elever att utveckla sitt nationella minoritetsspråk (U 2016:07) Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 31 augusti 2017 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 22 december 2016 kommittédirektiv om förbättrade

2017-08-31

Kommittédirektiv 2017:92 kommittébeteckning: S 2016:03

Tilläggsdirektiv till LSS-utredningen (S 2016:03) Innehåll Utvidgning av uppdraget Assistansersättningen och insatser enligt LSS i förhållande till unionsrätten Utvidgning av LSS-utredningens uppdrag Beslut vid regeringssammanträde den 31 augusti 2017 Utvidgning av uppdraget Regeringen beslutade den

2017-08-31

Kommittédirektiv 2017:91 kommittébeteckning: S 2015:06

Tilläggsdirektiv till Nya apoteksmarknadsutredningen (S 2015:06) Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 24 augusti 2017 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 19 november 2015 kommittédirektiv till en utredning om ökat fokus på kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden

2017-08-24

Kommittédirektiv 2017:90

Åtgärder för att minska bedrägeribrottslig-heten - skärpta krav och rutiner för svenska identitetshandlingar Innehåll Sammanfattning Säkrare identitetshandlingar - en viktig åtgärd för att minska bedrägeribrottsligheten Uppdraget Antalet accepterade identitetshandlingar ska begränsas Utredaren ska Antalet

2017-08-17

Kommittédirektiv 2017:89

Tilläggsdirektiv till Utredningen om energisparlån (N 2016:02) Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 3 augusti 2017 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 14 juli 2016 kommittédirektiv om energisparlån (dir. 2016:68). Enligt utredningens direktiv skulle uppdraget

2017-08-03

Kommittédirektiv 2017:79

Utredning om regeringens analys- och utvärderingsresurser Innehåll Sammanfattning Regeringens analys- och utvärderingsresurser Flertalet sektorsanknutna analysmyndigheter har inrättats efter 2007 Skiftande motiv till inrättandet av sektorsanknutna analysmyndigheter Effektivitetsrevisionen under riksdagen Behovet

2017-07-27

Kommittédirektiv 2017:88

Bättre möjligheter för elever i de obligatoriska skolformerna att nå de kunskapskrav som minst ska nås Innehåll Sammanfattning Alla elever får inte det stöd de behöver i skolan Uppdraget att utreda hur elever kan få bättre stöd Utredaren ska därför Elevhälsan kan spela en viktig roll i arbetet med att

2017-07-20

Kommittédirektiv 2017:87 kommittébeteckning: U 2016:04

Tilläggsdirektiv till Forskningsdatautredningen (2016:04) Innehåll Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget Rättsliga förutsättningar för personuppgiftsbehandling hos forskningsbiblioteken Konsekvensbeskrivning Genomförande och redovisning uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 20 juli 2017 Utvidgning

2017-07-20

Kommittédirektiv 2017:86

Specialistsjuksköterskeutbildning och vissa andra hälso- och sjukvårdsutbildningar för framtidens hälso- och sjukvård Innehåll Sammanfattning Det behövs en översyn av specialistsjuksköterskeutbildningen och vissa angränsande frågor Uttryck som används i dessa direktiv Uppdraget att göra en översyn av specialistsjuksköterskeutbildningen

2017-07-20

Kommittédirektiv 2017:85 kommittébeteckning: N 2017:04

Tilläggsdirektiv till Utredningen om kommunal planering för bostäder (N 2017:04) Innehåll Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget Utredaren får därutöver i uppdrag att Det ursprungliga uppdraget Behov av ytterligare utredning Tilläggsuppdrag Samråd och redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde

2017-07-20

Kommittédirektiv 2017:84 kommittébeteckning: Ju 2016:03

Tilläggsdirektiv till 112-utredningen (Ju 2016:03) Innehåll Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget Uppdraget att föreslå åtgärder för en effektiv informationsdelning för att säkerställa effektiva och säkra hjälpinsatser Utredaren ska därför Uppdraget att föreslå åtgärder för en säkrare positionering

2017-07-20

Kommittédirektiv 2017:83 kommittébeteckning: Ju 2016:21

Tilläggsdirektiv till Utredningen om uppehållstillstånd på grund av praktiska verkställighetshinder (Ju 2016:21) Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 6 juli 2017 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 3 november 2016 kommittédirektiv om möjligheten att bevilja

2017-07-06

Kommittédirektiv 2017:82 kommittébeteckning: U 2017:03

Tilläggsdirektiv till Utredningen om praktiknära skolforskning i samverkan (PiS) (U 2017:03) Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 6 juli 2017 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 9 mars 2017 att ge en särskild utredare i uppdrag att föreslå hur universitet

2017-07-06

Kommittédirektiv 2017:81 kommittébeteckning: U 2015:06

Tilläggsdirektiv till Samordnare för unga som varken arbetar eller studerar (U 2015:06) Innehåll Utvidgning av uppdraget Ett mer samordnat stöd för unga som varken arbetar eller studerar Ett stöd som integreras i en befintlig myndighet Genomförande och redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde

2017-07-06