Dokument & lagar (4 035 träffar)

Kommittédirektiv 2017:89

Tilläggsdirektiv till Utredningen om energisparlån (N 2016:02) Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 3 augusti 2017 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 14 juli 2016 kommittédirektiv om energisparlån (dir. 2016:68). Enligt utredningens direktiv skulle uppdraget

2017-08-03

Kommittédirektiv 2017:88

Bättre möjligheter för elever i de obligatoriska skolformerna att nå de kunskapskrav som minst ska nås Innehåll Sammanfattning Alla elever får inte det stöd de behöver i skolan Uppdraget att utreda hur elever kan få bättre stöd Utredaren ska därför Elevhälsan kan spela en viktig roll i arbetet med att

2017-07-20

Kommittédirektiv 2017:87 kommittébeteckning: U 2016:04

Tilläggsdirektiv till Forskningsdatautredningen (2016:04) Innehåll Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget Rättsliga förutsättningar för personuppgiftsbehandling hos forskningsbiblioteken Konsekvensbeskrivning Genomförande och redovisning uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 20 juli 2017 Utvidgning

2017-07-20

Kommittédirektiv 2017:86

Specialistsjuksköterskeutbildning och vissa andra hälso- och sjukvårdsutbildningar för framtidens hälso- och sjukvård Innehåll Sammanfattning Det behövs en översyn av specialistsjuksköterskeutbildningen och vissa angränsande frågor Uttryck som används i dessa direktiv Uppdraget att göra en översyn av specialistsjuksköterskeutbildningen

2017-07-20

Kommittédirektiv 2017:85 kommittébeteckning: N 2017:04

Tilläggsdirektiv till Utredningen om kommunal planering för bostäder (N 2017:04) Innehåll Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget Utredaren får därutöver i uppdrag att Det ursprungliga uppdraget Behov av ytterligare utredning Tilläggsuppdrag Samråd och redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde

2017-07-20

Kommittédirektiv 2017:84 kommittébeteckning: Ju 2016:03

Tilläggsdirektiv till 112-utredningen (Ju 2016:03) Innehåll Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget Uppdraget att föreslå åtgärder för en effektiv informationsdelning för att säkerställa effektiva och säkra hjälpinsatser Utredaren ska därför Uppdraget att föreslå åtgärder för en säkrare positionering

2017-07-20

Kommittédirektiv 2017:83 kommittébeteckning: Ju 2016:21

Tilläggsdirektiv till Utredningen om uppehållstillstånd på grund av praktiska verkställighetshinder (Ju 2016:21) Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 6 juli 2017 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 3 november 2016 kommittédirektiv om möjligheten att bevilja

2017-07-06

Kommittédirektiv 2017:82 kommittébeteckning: U 2017:03

Tilläggsdirektiv till Utredningen om praktiknära skolforskning i samverkan (PiS) (U 2017:03) Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 6 juli 2017 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 9 mars 2017 att ge en särskild utredare i uppdrag att föreslå hur universitet

2017-07-06

Kommittédirektiv 2017:81 kommittébeteckning: U 2015:06

Tilläggsdirektiv till Samordnare för unga som varken arbetar eller studerar (U 2015:06) Innehåll Utvidgning av uppdraget Ett mer samordnat stöd för unga som varken arbetar eller studerar Ett stöd som integreras i en befintlig myndighet Genomförande och redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde

2017-07-06

Kommittédirektiv 2017:80

Åtgärder för att öka tryggheten för studerande vid sjukdom och främja effektivare studier Innehåll Sammanfattning Kort om studiestödssystemet Målen för studiestödet Det nuvarande studiemedelssystemet Uppdraget att öka tryggheten för studerande vid sjukdom Utredaren ska därför Utredaren ska därför Utredaren

2017-07-06

Kommittédirektiv 2017:78

Tilläggsdirektiv till Utredningen om starkare skydd mot barnäktenskap, tvångsäktenskap och brott med hedersmotiv (Ju 2017:06) Innehåll Sammanfattning av tilläggsuppdraget Utredningens nuvarande uppdrag Bakgrund Behovet av ett utvidgat uppdrag Tilläggsuppdraget Utredaren ska därför Utvecklad myndighetssamverkan

2017-06-29

Kommittédirektiv 2017:77

Utredning om hinder för energieffektivisering och småskalig elproduktion och lagring för mindre aktörer Innehåll Sammanfattning Uppdraget Bakgrund Energikommissionen och ramöverenskommelsen Den internationella utvecklingen Omställningen innebär nya utmaningar Användning och energieffektivisering Småskalig

2017-06-29

Kommittédirektiv 2017:76

Översyn av lagen om kärnteknisk verksamhet Innehåll Sammanfattning Omvärldsförändringar ställer nya krav Uppdraget att se över kärntekniklagen Utredaren ska därför Utredaren ska därför Sistahandsansvar Utredaren ska därför Uppdelningen mellan kärnavfall och radioaktivt avfall Utredaren ska

2017-06-29

Kommittédirektiv 2017:75

Ett effektivt och rättssäkert informationsutbyte vid samverkan mot terrorism Innehåll Sammanfattning Samverkan - nödvändigt för ett framgångsrikt arbete mot terrorism Uppdraget Utredaren ska därför Utredaren ska därför Utredaren ska därför Utredaren ska därför Andra frågor Konsekvensbeskrivningar Samråd

2017-06-22

Kommittédirektiv 2017:74

Kommunernas möjligheter att säkerställa att befintliga byggrätter tas i anspråk Innehåll Sammanfattning Bakgrund Tidigare genomförda studier Plan- och bygglagen Utredningsbehovet Uppdraget Konsekvensbeskrivningar Samråd och redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 22 juni

2017-06-22

Kommittédirektiv 2017:73 kommittébeteckning: Ku 2016:06

Tilläggsdirektiv till kommittén om radio och tv i allmänhetens tjänst (Ku 2016:06) Innehåll Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget Nya förutsättningar för radio och tv i allmänhetens tjänst Skäl till kommitténs övergripande uppdrag Övergripande utgångspunkter för kommitténs arbete Uppdraget att

2017-06-22

Kommittédirektiv 2017:72 kommittébeteckning: Fi 2015:09

Tilläggsdirektiv till Indelningskommittén (Fi 2015:09) Innehåll Sammanfattning Bakgrund Kommitténs delbetänkande Andra statliga myndigheters regionala indelning Landstingens samverkan Riksdagens tillkännagivande Regleringen i indelningslagen Tidigare utredningar om ändrad indelning i län och landsting Ändring

2017-06-22

Kommittédirektiv 2017:71 kommittébeteckning: A 2016:03

Tilläggsdirektiv till Arbetsmarknadsutredningen (A 2016:03) Innehåll Precisering av och förlängd tid för uppdraget Utredaren får nu även i uppdrag att analysera och lämna förslag om hur De ursprungliga direktiven Precisering av uppdraget Utredaren ska Kommuners medverkan i arbetsmarknadspolitiken Utredaren

2017-06-22

Kommittédirektiv 2017:70

Översyn av rätten att vidta stridsåtgärder på arbetsmarknaden Innehåll Sammanfattning Rätten att vidta stridsåtgärder på arbetsmarknaden Uppdraget att se över rätten att vidta stridsåtgärder på arbetsmarknaden Utredaren ska därför Utredaren ska Konsekvensbeskrivningar Samråd och redovisning av uppdraget Beslut

2017-06-22

Kommittédirektiv 2017:69

Flexiblare och enklare regler för upphandlingar under EU:s tröskelvärden samt vissa överprövningsfrågor Innehåll Sammanfattning Behovet av en utredning Rättsmedel och effektivitet vid upphandling Uppdraget Utredaren ska mot denna bakgrund Behov av effektivare rättsmedel Utredaren ska mot denna bakgrund Närliggande

2017-06-15