Dokument & lagar (1 393 träffar)

Departementsserien 2015:54

Ds 2015:54 En samlad torvprövning Miljö- och energidepartementet SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservice@wolterskluwer.se Webbplats: wolterskluwer.se/offentligapublikationer För

2015-11-17

Departementsserien 2015:54 (pdf, 449 kB)

Departementsserien 2015:49

Ds 2015:49 Översyn av straffbestämmelsen om kontakt med barn i sexuellt syfte Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservice@wolterskluwer.se Webbplats: wolterskluwer.se/offentligapublikationer För

2015-10-21

Departementsserien 2015:49 (pdf, 1254 kB)

Departementsserien 2015:48

SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: order.fritzes@nj.se Webbplats: fritzes.se För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Svara

2015-10-15

Departementsserien 2015:48 (pdf, 851 kB)

Departementsserien 2015:45

Ds 2015:45 Stärkta sanktionsmöjligheter för Konsumentombudsmannen Finansdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: order.fritzes@nj.se Webbplats: fritzes.se För remissutsändningar av SOU och

2015-09-29

Departementsserien 2015:45 (pdf, 1759 kB)

Departementsserien 2015:46

Ds 2015:46 Tydligare tillståndsgivning i lotterilagen Finansdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: order.fritzes@nj.se Webbplats: fritzes.se För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

2015-09-25

Departementsserien 2015:46 (pdf, 471 kB)

Departementsserien 2015:41

Förord Sveriges ställning som kunskapsnation bygger på en välutbildad befolkning. Utbildningspolitiken lägger grunden för den enskildes möjligheter att skaffa sig den kompetens som behövs för att eta- blera sig i arbetslivet. En värld och ett samhälle som präglas av snabb förändring och utveckling av nya kunskapsområden

2015-09-15

Departementsserien 2015:41 (pdf, 835 kB)

Departementsserien 2015:37

Ds 2015:37 Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: order.fritzes@nj.se Webbplats: fritzes.se För remissutsändningar av SOU och Ds

2015-09-15

Departementsserien 2015:37 (pdf, 1221 kB)

Departementsserien 2015:36

Ds 2015:36 Genomförande av EU:s direktiv om fri rörlighet för arbetstagare Arbetsmarknadsdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: order.fritzes@nj.se Webbplats: fritzes.se För remissutsändningar

2015-09-15

Departementsserien 2015:36 (pdf, 2188 kB)

Departementsserien 2015:35

Ds 2015:35 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande Näringsdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: order.fritzes@nj.se Webbplats: fritzes.se För remissutsändningar

2015-09-15

Departementsserien 2015:35 (pdf, 594 kB)

Departementsserien 2015:34

ds 2015 34 Ds 2015:34 Nya regler för AP-fonderna Finansdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: order.fritzes@nj.se Webbplats: fritzes.se För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

2015-09-15

Departementsserien 2015:34 (pdf, 1674 kB)

Departementsserien 2015:33

Ds 2015:33 Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända Arbetsmarknadsdepartementet Ds 2015:33 Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända Arbetsmarknadsdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post:

2015-09-15

Departementsserien 2015:33 (pdf, 2350 kB)

Departementsserien 2015:31

Ds 2015:31 Framtidens filmpolitik Kulturdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: order.fritzes@nj.se Webbplats: fritzes.se För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer

2015-09-15

Departementsserien 2015:31 (pdf, 2398 kB)

Departementsserien 2015:30

Promemoria Dnr 2015-11-11 Ju2015/08545/L4 Justitiedepartementet Enheten för lagstiftning om allmän ordning och säkerhet och samhällets krisberedskap (L4) Förslag till vissa ändringar av förslagen i departements- promemorian Informationsutbyte vid samverkan mot grov organiserad brottslighet (Ds 2014:30) Inledning I

2015-09-15

Departementsserien 2015:30 (pdf, 255 kB)

Departementsserien 2015:26

Ds 2015:26 Avskaffande av systemet med etableringslotsar Arbetsmarknadsdepartementet Ds 2015:26 Avskaffande av systemet med etableringslotsar Arbetsmarknadsdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post:

2015-09-15

Departementsserien 2015:26 (pdf, 1957 kB)

Departementsserien 2015:24

Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll .......... 5 1 Lagtext.................. 7 1.1 Förslag till lag om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846)..................... 7 1.2 Förslag

2015-09-15

Departementsserien 2015:24 (pdf, 211 kB)

Departementsserien 2015:14 Yttrande Statskontoret

REMISSVAR DATUM DIARIENR 2015-05-25 2015/98-4 ERT DATUM ER BETECKNING 2015-05-05 Ku2015/01381/KL Regeringskansliet Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Statliga utställningsgarantier - En översyn (Ds 2015:14 Statskontoret har inga synpunkter att redovisa avseende det remitterade materialet. Marie


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Departementsserien 2015:14 Yttrande Statskontoret (pdf, 66 kB)

Departementsserien 2015:14 Yttrande Statens museer för världskultur

YTTRANDE Dnr 209/2015 2015-08-10 Ku2015/01381/KL Statens museer för världskultur Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över promemorian Statliga utställningsgarantier -- en översyn, Ds 2015:14, (Ku2015/01381/KL) Statens museer för världskultur har givits möjlighet att yttra sig avseende


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Departementsserien 2015:14 Yttrande Statens museer för världskultur (pdf, 241 kB)

Departementsserien 2015:14 Yttrande Kulturrådet

YTTRANDE GD 2015:219 1(13) 2015-07-03 Dnr KUR 2015/3408 Ku2015/01381/KL Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar på betänkandet Ds 2015:14 Statliga utställningsgarantier – En översyn Sammanfattning I betänkandet presenteras vissa förändringar av förordningen som reglerar den statliga utställningsgarantin.


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Departementsserien 2015:14 Yttrande Kulturrådet (pdf, 284 kB)

Departementsserien 2015:14 Yttrande Statens historiska museer

Datum 2015-07-03 Ort Stockholm Diarienr: 1.5.2-736-2015 Remissvar Ds 2015:14 Statliga utställningsgarantier - en översyn Sammanfattning Statens historiska museer (SHMM) instämmer i de angivna förslagen till ändring i förordningen (1998:200) om statliga utställningsgarantier. Kommentarer Den statliga


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Departementsserien 2015:14 Yttrande Statens historiska museer (pdf, 162 kB)

Departementsserien 2015:14

Remiss 2015-05-05 Ku2015/01381/KL Kulturdepartementet Enheten för kulturarv och livsmiljö Ds 2015:14 Statliga utställningsgarantier - En översyn Remissinstanser: 1. Ekonomistyrningsverket 2. Statskontoret 3. Kammarkollegiet 4. Statens kulturråd 5. Statens historiska museer 6. Nationalmuseum

2015-09-15

Departementsserien 2015:14 (pdf, 84 kB)