Dokument & lagar (41 träffar)

Departementsserien 1998:71

Ds 1998:71 1 Innehåll 3AMMANFATTNING ,AGTEXT 2.1 Förslag till lag om ändring i lagen (1992:1610) om finansieringsverksamhet.............. 7 )NLEDNING !LLM
NT OM V
RDEPAPPERISERING 4.1 Vad är värdepapperisering? ............ 13 4.2 Motiv

1999-01-01

Departementsserien 1998:71 (pdf, 407 kB)

Departementsserien 1998:70

Foreword In March 1998 the European Commission presented its strategy for the enlargement of the EU, proposals for reforms of central policy areas and the financial perspectives – Agenda 2000. An important section of this report deals with the EU's Common Agricultural Policy (CAP) and changes that will need to be made. As

1999-01-01

Departementsserien 1998:70 (pdf, 727 kB)

Departementsserien 1998:69

Förord 1 EG-kommissionen presenterade i mars 1998 sin strategi för EU:s utvidgning, förslag till reformer på centrala politikområden och de finansiella perspektiven - Agenda 2000. En viktig del rör EU:s gemensamma jordbrukspolitik och ändringar i denna. Som ett led i arbetet med att analysera konsekvenserna av förslagen

1999-01-01

Departementsserien 1998:69 (pdf, 627 kB)

Departementsserien 1998:67

Ds 1998:67 Till statsrådet och chefen för Utbildningsdepartementet Dåvarande statsrådet och chefen för Utbildningsdepartementet Carl Tham gav den 15 september 1998 mig i uppdrag att, som särskild utredare, utreda möjligheterna till samordning av verksamheten vid de konstnärliga högskolorna inom ramen för ett gemensamt

1999-01-01

Departementsserien 1998:67 (pdf, 183 kB)

Departementsserien 1998:66

Förord Gröna boken innehåller Statsrådsberedningens riktlinjer för författningsskrivning. Riktlinjerna är främst av tekniskt slag men behandlar också frågor om hur man skall skriva t.ex. ansvars-, överklagande- och övergångsbestämmelser. I denna nya upplaga av Gröna boken har den löpande numreringen bytts ut mot

1999-01-01

Departementsserien 1998:66 (pdf, 201 kB)

Departementsserien 1998:65

1 THE SWEDISH CODE OF JUDICIAL PROCEDURE Ds 1998:000 2 3 PREFACE The Swedish Code of Judicial Procedure was promulgated in 1942 (SFS 1942:740) and came into force on 1 January 1948. A translation of the Swedish Code of Judicial Procedure as amended up to January 1, 1967 was published in 1968 as Volume 15 in The

1999-01-01

Departementsserien 1998:65 (pdf, 500 kB)

Departementsserien 1998:64

1 Staten och bolagskapitalet B Om aktiv styrning av statliga bolag 2 3 Förord Alltsedan statsföretagsgruppen skapades vid mitten av 1960-talet har de statliga företagens ägande, styrformer, avkastning m.m. då och då diskuterats intensivt. Under senare år har den offentliga de- batten rört om staten skall

1999-01-01

Departementsserien 1998:64 (pdf, 405 kB)

Departementsserien 1998:62

REGERINGSKANSLIET Jordbruksdepartementet SLU:s sektorsansvar Kartläggning och konkretisering Ds 1998:62 Till statsrådet och chefen för Jordbruksdepartementet Regeringskansliet (Jordbruksdepartementet) förordnade den 29 april 1998 under- tecknad, f.d. landshövdingen Thorsten Andersson, att inför en överföring av

1999-01-01

Departementsserien 1998:62 (pdf, 455 kB)

Departementsserien 1998:61

ds 1998 61 1998:61 I Utrikesdepartementet Framtid med Asien Förslag till en svensk Asienstrategi Ds 1998:61 Förord Regeringen tillsatte våren 1997 en arbetsgrupp med uppgift att lämna förslag till en strategi för att "intensifiera Sveriges relationer med Asien." Målsättningen med arbetet var att "med perspektiv

1999-01-01

Departementsserien 1998:61 (pdf, 1173 kB)

Departementsserien 1998:59

Ds 1998:59 2EMISSAMMANST
LLNING 1 2%-)33!--!.34,,.).' Sammanställning av remissyttranden över Kvinnomaktutredningens betänkande "Ty makten är din...Myten om det rationella arbetslivet och det jämställda Sverige" (SOU 1998:6) Sammanställningen följer utredarens förslag såsom de presenteras i betänkandets

1999-01-01

Departementsserien 1998:59 (pdf, 388 kB)

Departementsserien 1998:58

Ds 1998:58 3 Innehåll Sammanfattning ..................... 5 1 Kultur i skolan..................... 7 1.1 Arbetsgruppens uppdrag och projekt........... 7 1.2 Allmänna

1999-01-01

Departementsserien 1998:58 (pdf, 78 kB)

Departementsserien 1998:57

3 Innehåll Bilaga 1 Kvalitetsgranskningen 7 1.1 Granskningsinstruktion 7 1.2 Förteckning över granskare 13 1.3 Granskarnas bedömningar 17 1.3.1 Offentlig djurskyddstillsyn (SOU 1996:13) 17 Bedömning 1 17 Bedömning 2 21 1.3.2 Budgetlag B regeringens befogenheter


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Departementsserien 1998:57 (pdf, 681 kB)

Departementsserien 1998:57

3 Förord Kommittéväsendet i Sverige har närmare 400 år på nacken. Nästan alla större politiska beslut som regering och riksdag har att fatta bygger på beslutsunderlag som tagits fram av någon kommitté. För folkstyret är det därför ytterst viktigt att kommittéväsendet är ef- fektivt och att de betänkanden som utarbetas

1999-01-01

Departementsserien 1998:57 (pdf, 690 kB)

Departementsserien 1998:56

3 Förord ESO anordnade i juni i år ett Rosenbad-seminarium som handlade om Regeringskansliet inför millenieskiftet. Den förvaltningspolitiska diskussionen under senare år knappast alls handlat om Rege- ringskansliets roll och uppgifter, storlek, bemanning etc. I stället har den debatt som trots allt förekommit haft

1999-01-01

Departementsserien 1998:56 (pdf, 290 kB)

Departementsserien 1998:51

ds 1998 51 Ds 1998:51 Förord 3 Arbetsgruppens förord Utbildningsministern har genom beslut den 11 december 1997 uppdragit åt en arbetsgrupp (U 1997:K) att följa upp och utvärdera studenternas inflytande i högskolan på alla nivåer. Uppdraget omfattar en översyn av såväl studenternas formella inflytande i

1999-01-01

Departementsserien 1998:51 (pdf, 1303 kB)

Departementsserien 1998:50

3 Förord Många statliga myndigheter har som en av sina uppgifter att utöva tillsyn över någon verksamhet som en annan myndighet eller en kommun, alternativt landsting eller företag, har ansvaret för. Ett exempel på det senare är att t.ex. Kemikalieinspektionen utövar tillsyn över tillverkare och importörer av kemiska

1999-01-01

Departementsserien 1998:50 (pdf, 716 kB)

Departementsserien 1998:49

Arbetsmarknadsdepartementet Jämställdhetsmärkning konsumentmakt för ett jämställt samhälle Ds 1998:49 Jämställdhetsmärkning 5 Innehåll Inledning 9 Kapitel 1 Vad är jämställdhetsmärkning? 15 Märkningens syfte 16 Tre områden 16 Företag/organisation 17 Produkter 18 Tjänster/service 19 Kapitel

1999-01-01

Departementsserien 1998:49 (pdf, 674 kB)

Departementsserien 1998:48

Ds 1998:48 1 Social ekonomi i EU-landet Sverige – tradition och förnyelse i samma begrepp 2 Ds 1998:48 Ds 1998:48 3 Till statsrådet Lars Engqvist Sedan Sverige gick med i EU har vi i olika sammanhang börjat hantera och använda begreppet social ekonomi. Vi är vana att tala om folkrörelser, kooperation

1999-01-01

Departementsserien 1998:48 (pdf, 157 kB)

Departementsserien 1998:46

Ds 1998:46 3 Innehållsförteckning Inledning........................ 5 1 Mänskliga rättigheter i teori och praktik......... 11 1.1 Mänskliga rättigheter .............. 11 1.2 Utbildning

1999-01-01

Departementsserien 1998:46 (pdf, 416 kB)

Departementsserien 1998:43

Myndigheternas föreskrifter Handbok i författningsskrivning Ds 1998:43 FÖRORD Denna handbok i författningsskrivning har utarbetats i Statsråds - beredningen. Den är skriven för statliga förvaltningsmyndigheter men den kan med fördel också användas vid den regelgivning som förekommer hos andra myndigheter. En första

1999-01-01

Departementsserien 1998:43 (pdf, 490 kB)
Paginering