Dokument & lagar (63 träffar)

Departementsserien 1999:78

ds 1999 78 Ds 1999:78 3 Till statsrådet Ulrica Messing Genom beslut den 8 juli 1999 beslöt Regeringskansliet att t illsätta en arbetsgrupp för översyn av framtida inriktning och administration av statens stöd till friluftsliv och främjandeorganisationer. Thore Hallbäck, sakkunnig i Kulturdepartementet, förordnades

2000-01-01

Departementsserien 1999:78 (pdf, 933 kB)

Departementsserien 1999:77

Ds 1999:77 3 Index Summary .......................... 7 1 Introduction ....................... 15 1.1 .............. Problem

2000-01-01

Departementsserien 1999:77 (pdf, 458 kB)

Departementsserien 1999:75

Till statsrådet Britta Lejon Regeringskansliet beslöt den 12 mars 1998 att t illsätta en arbets- grupp med uppgift att lämna förslag till ändringar i de författningar som berör statistikens område. Som ordförande för arbetsgruppen förordnades chefsjuristen Per Samuelson och som övriga ledamöter kammarrättsassessorerna

2000-01-01

Departementsserien 1999:75 (pdf, 561 kB)

Departementsserien 1999:74

Ds 1999:74 1 Innehåll Sammanfattning ....................... 2 Författningsförslag ...................... 3 1 Inledning....................... 6 2 Nuvarande

2000-01-01

Departementsserien 1999:74 (pdf, 56 kB)

Departementsserien 1999:73

Ds 1999:73 1 Innehåll 1 Promemorians huvudsakliga innehåll........... 5 2 Lagtext ......... Fel! Bokmärket är inte definierat. 3 Ärendet 15 4 Bakgrund och utgångspunkter ............. 17 4.1

2000-01-01

Departementsserien 1999:73 (pdf, 432 kB)

Departementsserien 1999:72

Ds 1999:72 Till statsrådet Lars-Erik Lövdén Statsrådet Lars-Erik Lövdén har den 21 maj 1999 uppdragit åt generaldirektören Birger Bäckström att utforma förslag till ett statsbidrag för utjämning mellan kommuner av kostnader för verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

2000-01-01

Departementsserien 1999:72 (pdf, 351 kB)

Departementsserien 1999:70

Ds 1999:70 5 Förord Regeringen betonar i propositionen (1998/99:115 ) På ungdomars villkor att det är angeläget att öka andelen unga representanter i statliga myndigheters styrelser och i statliga kommittéer. Det anges främst två skäl för detta: För det första innebär bristen på unga företrädare att avstånden

2000-01-01

Departementsserien 1999:70 (pdf, 177 kB)

Departementsserien 1999:69

Ds 1999:69 1 Innehållsförteckning Promemorians huvudsakliga innehåll............. 2 1 Promemorians författningsförslag............ 3 2 Bakgrund....................... 6 2.1 Bostadsförmedling................. 6 2.2 Avgifter

2000-01-01

Departementsserien 1999:69 (pdf, 132 kB)

Departementsserien 1999:68

Diagram 1 Departement Utbildning Social Näring Miljö Jordbruk Kultur UD Försvar Forsknings- Forskningsrådet Myndigheten för teknisk Forskningsrådet för råd Vetenskapsrådet för sociala frågor utveckling, kommunikation och miljö, lantbruk, och arbetsliv bebyggelse naturresurser Teknikvetenskap,


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Departementsserien 1999:68 (pdf, 11 kB)

Departementsserien 1999:68

Att finansiera forskning och utveckling Rapport från Arbetsgruppen för fortsatt beredning av myndighetsstruktur för forskningsfinansiering Stockholm 1999 Innehåll Sammanfattning ....................... 7 1 Inledning ...................... 17 1.1 Arbetets

2000-01-01

Departementsserien 1999:68 (pdf, 368 kB)

Departementsserien 1999:67

3 Förord Vilka olika skäl finns för att den offentliga sektorn skall svara för tjänster som barnomsorg, skola eller sjukvård? Ekonomerna brukar på sitt fackspråk kalla sådana tjänster för offentligt tillhandahållna privata varor. Ämnet reser omedelbart en rad frågor. Kan inte människorna själva besluta om vilka tjänster

2000-01-01

Departementsserien 1999:67 (pdf, 440 kB)

Departementsserien 1999:66

3 Förord Ett led i den svenska miljöpolitiken har varit att främja ökad åter- vinning av olika typer av avfall. Men vad har detta inneburit i praktiken? Är det rätt avfall som vi återvinner? Kostar återvin- ningen mer än den ger tillbaka ekonomiskt eller ens miljömässigt? För att politiken skall vara effektiv räcker

2000-01-01

Departementsserien 1999:66 (pdf, 350 kB)

Departementsserien 1999:65

3 Förord Den högre utbildningen har under de senaste decennierna expan- derat kraftigt i Sverige. Framför allt har de medelstora och små högskolorna fått större resurser. Få studier som gjorts handlar om kvaliteten i högskoleutbildningen. Är det lättare att bli godkänd vid vissa institutioner eller lärosäten? Moderna

2000-01-01

Departementsserien 1999:65 (pdf, 467 kB)

Departementsserien 1999:64

Förord I Socialdepartementet startade hösten 1997 utvecklingsprogrammet Genderprogram för social välfärd . Programmet är ett första steg på vägen mot att integrera de nationella jämställdhetsmålen i all verksamhet som hör Socialdepartementet till. Arbetsformen innebär att jäm- ställdhetsarbetet genomsyrar huvudfåran

2000-01-01

Departementsserien 1999:64 (pdf, 160 kB)

Departementsserien 1999:62

3 Förord Under 1990-talet har debatten kring korruption och politiska affä- rer stundtals varit intensiv. I de fall som lett till åtal har domarna i många fall varit friande, då några egentliga lagbrott inte begåtts. När man jämför korruptionen i Sverige med den i andra länder bl.a. genom olika internationella

2000-01-01

Departementsserien 1999:62 (pdf, 841 kB)

Departementsserien 1999:61

ds 1999 61 3 Förord Debatten kring och analysen av offentliga stöd- och trygghetssystem handlar ofta om någon snävt avgränsad enstaka fråga. Diskussionen handlar om ett system i taget även om detta system samverkar med and- ra system som riktar sig till samma grupper. ESO gav därför 1996 ut en rapport om samhällets

2000-01-01

Departementsserien 1999:61 (pdf, 759 kB)

Departementsserien 1999:60

Förord I maj 1999 uppdrog Regeringskansliet (Justitiedepartementet) åt mig att överväga behovet, möjligheterna och konsekvenserna av lagstiftnings- åtgärder vad gäller rätten att kopiera porträttfotografernas verk för enskilt bruk (Ju 1998:F). Hovrättsassessorn Lena Petersson har biträtt mig som sekreterare. I denna

2000-01-01

Departementsserien 1999:60 (pdf, 108 kB)

Departementsserien 1999:59

Ds 1999:59 3 Innehåll 1 Promemorians huvudsakliga innehåll........... 7 2 Författningsförslag .................. 9 2.1 Lagförslag.................. 9 2.2 Förordningsförslag

2000-01-01

Departementsserien 1999:59 (pdf, 250 kB)

Departementsserien 1999:58

Ds 1999:58 Tillämpningen 143 8 Arbetslöshetsförsäkringens tillämpning 8.1 Inledning Vi har ovan pekat på de avvägningar mellan olika mål som mås- te göras vid utformningen av arbetslöshetsförsäkringens regler. Men det är tillämpningen av reglerna som bestämmer var denna avvägning i praktiken hamnar.


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Departementsserien 1999:58 (pdf, 676 kB)

Departementsserien 1999:58

Näringsdepartementet Kontrakt för arbete Rättvisa och tydliga regler i arbetslöshetsförsäkringen Ds 1999:58 Ds 1999:58 i Till näringsminister Björn Rosengren Riktlinjerna för en arbetsgrupp med uppgift att se över reglerna i arbetslöshetsförsäkringen antogs av näringsministern den 1 mars 1999. Projektgrupp

2000-01-01

Departementsserien 1999:58 (pdf, 652 kB)
Paginering