Dokument & lagar (75 träffar)

Departementsserien 2005:59

Ds 2005:59 Ett uppföljningssystem för barnpolitiken Delrapport från arbetsgruppen med uppgift att utveckla indikatorer för barnpolitiken Socialdepartementet Förord Regeringen beslutade den 21 april 2005 att tillsätta en arbets- grupp inom Socialdepartementet med uppdrag att utveckla indi- katorer för att mäta och

2006-01-01

Departementsserien 2005:59 (pdf, 868 kB)

Departementsserien 2005:58

Förenklad hantering av medborgarförslag 1 Innehåll 1 Sammanfattning ................ 5 2 Författningsförslag ............. 7 2.1 Förslag till lag om ändring i kommunallagen (1991:900)...................... 7 3 Nuvarande

2006-01-01

Departementsserien 2005:58 (pdf, 246 kB)

Departementsserien 2005:57

Ds 2005:57 Sveriges rapport om påvisbara framsteg I enlighet med Kyotoprotokollet Sveriges rapport om påvisbara framsteg I enlighet med Kyotoprotokollet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes

2006-01-01

Departementsserien 2005:57 (pdf, 657 kB)

Departementsserien 2005:56

Innehåll Förkortningar................. 9 1 Sammanfattning .............. 11 2 Författningsförslag .............. 17 2.1 Förslag till lag om ändring i lagen (1990:712)

2006-01-01

Departementsserien 2005:56 (pdf, 3304 kB)

Departementsserien 2005:55

Sveriges fjärde nationalrapport om klimatförändringar Ds 2005:55 Sveriges fjärde nationalrapport om klimatförändringar I enlighet med Förenta Nationernas ramkonvention om klimatförändringar SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer

2006-01-01

Departementsserien 2005:55 (pdf, 1826 kB)

Departementsserien 2005:54

Innehåll Förord .................... 5 Sammanfattning.................. 7 1 Huvuddragen i den författningsmässiga regleringen . 11 2 Bernkonventionen och TRIP:s-avtalet ...... 15 3 Upphovsrätten

2006-01-01

Departementsserien 2005:54 (pdf, 220 kB)

Departementsserien 2005:53

Ds 2005:53 Hemliga tvångsmedel m.m. under en stärkt parlamentarisk kontroll Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst

2006-01-01

Departementsserien 2005:53 (pdf, 735 kB)

Departementsserien 2005:52

Innehåll Sammanfattning.................. 5 1 Lagtext.................. 9 Förslag till lag om särskild beräkning av arbetsgivar- avgifter, allmän löneavgift och särskild löneskatt för enmansföretag i

2006-01-01

Departementsserien 2005:52 (pdf, 196 kB)

Departementsserien 2005:51

Förord I denna promemoria redovisas förslag till åtgärder som bidrar till ökad energieffektivitet och energismart byggande. Promemorian kompletteras av Boverkets rapport Piska eller Morot – om styrmedel för energieffektivisering i byggnader (M2005/4831/Bo) som överlämnades till regeringen den 14 september 2005. Boverkets

2006-01-01

Departementsserien 2005:51 (pdf, 548 kB)

Departementsserien 2005:50

Ds 2005:50 Personuppgiftsbehandling hos Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt Försvarsdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes

2006-01-01

Departementsserien 2005:50 (pdf, 693 kB)

Departementsserien 2005:49

Bilaga 3 Genomförande av hamnskyddsdirektivet artikel för artikel UArtikelU UlagU UförordningU UföreskrifterU 1.1 behövs inte 1.2 behövs inte 2.1 1 men 1 kap. 1 § 1 o 2 men 2 men behövs inte 2.2 1 kap. 2 § 2.3 2 kap. 1 § ja ja 2.4 1 kap. 2 § 3.1 1 kap. 2 § andra stycket 3.2 behövs


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Departementsserien 2005:49 (pdf, 30 kB)

Departementsserien 2005:49


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Departementsserien 2005:49 (pdf, 1399 kB)

Departementsserien 2005:49

EUROPEISKA UNIONEN EUROPAPARLAMENTET RÅDET Bryssel den 29 juli 2005 (OR. en) 2004/0031 (COD) PE-CONS 3629/05 MAR 81 CODEC 422 OC 336 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: Europaparlamentets och rådets direktiv om ökat hamnskydd GEMENSAM INSTÄLLNING Tidsfrist för samråd: 12.8.2005


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Departementsserien 2005:49 (pdf, 151 kB)

Departementsserien 2005:49

Innehåll 1 Promemorians huvudsakliga innehåll......... 7 2 Författningsförslag ............. 9 2.1 Förslag till lag om hamnskydd ............. 9 1 kap. Allmänna bestämmelser............. 9 2

2006-01-01

Departementsserien 2005:49 (pdf, 1631 kB)

Departementsserien 2005:48

Ds 2005:48 Överlämnande av passageraruppgifter Utrikesdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm Orderfax:

2006-01-01

Departementsserien 2005:48 (pdf, 434 kB)

Departementsserien 2005:46

Innehåll 1 Sammanfattning.............. 5 2 Förslag till lag om förbud mot vissa kampsportsmatcher ............... 9 3 Inledning................ 15 4 Gällande

2006-01-01

Departementsserien 2005:46 (pdf, 223 kB)

Departementsserien 2005:45

18.8.2003 SV Europeiska unionens officiella tidning L 207/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1435/2003 av den 22 juli 2003 om stadga för europeiska kooperativa föreningar (SCE-föreningar) EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORD- NING med beaktande


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Departementsserien 2005:45 (pdf, 286 kB)

Departementsserien 2005:45

7 Konsekvenser av förslagen Genom SCE-förordningen skapas en möjlighet att bedriva näringsverksamhet i en ny associationsform. Ett europakoope- rativ kommer att falla under delvis andra regler än de som gäller för en svensk ekonomisk förening. Förordningen innebär där- emot inte några ändringar i regelverket för


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Departementsserien 2005:45 (pdf, 1389 kB)

Departementsserien 2005:45

4 Sveriges beslutanderätt i vissa frågor 4.1 Allmänt Som redan har nämnts har reglerna om europakooperativ – bort- sett från de som har med frågor om arbetstagarinflytande att göra – meddelats i förordningsform. En EG-förordning är bindande i sin helhet och direkt tillämplig i varje medlemsstat (se artikel


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Departementsserien 2005:45 (pdf, 1271 kB)
Paginering