Dokument & lagar (76 träffar)

Departementsserien 2009:69

Ds 2009:69 Strategisk uppföljning av En nationell strategi för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007–2013 Innehåll 1 Inledning – en strategisk uppföljning......... 7 2 Sammanfattning .............. 11 3 Socioekonomisk

2010-01-01

Departementsserien 2009:69 (pdf, 2145 kB)

Departementsserien 2009:66

Remissammanställning Förtroendeutredningens betänkande (SOU 2008:106) Ökat förtroende för domstolarna – strategier och förslag 1 Innehåll 1 Remissinstanserna ............. 9 2 Inledande synpunkter ............ 11 3 Förtroende

2010-01-01

Departementsserien 2009:66 (pdf, 1631 kB)

Departementsserien 2009:63 Sweden's Fifth National Communication on Climate Change

Sveriges femte nationalrapport om klimatförändringar I enlighet med Förenta Nationernas ramkonvention om klimatförändringar Ds 2009:63 Swedens Fifth National Communication on Climate Change Under the United Nations Framework Convention on Climate Change This report is on sale in Stockholm at Fritzes Customer


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Departementsserien 2009:63 Sweden's Fifth National Communication on Climate Change (pdf, 4711 kB)

Departementsserien 2009:63

Sveriges femte nationalrapport om klimatförändringar I enlighet med Förenta Nationernas ramkonvention om klimatförändringar Ds 2009:63 Sveriges femte nationalrapport om klimatförändringar­ I enlighet med Förenta Nationernas ramkonvention­om klimatförändringar SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För

2010-01-01

Departementsserien 2009:63 (pdf, 3908 kB)

Departementsserien 2009:51

Ds 2009:51 Ansvaret i vissa län för regionalt tillväxtarbete och transportinfrastrukturplanering Finansdepartementet 106 47 Stockholm Tel 08-598 191 90 Fax 08-598 191 91 order.fritzes@nj.se www.fritzes.se ISBN 978-91-38-23295-8 ISSN 0284-6012 Ds 2009:51 Ansvaret i vissa län för regionalt tillväxtarbete

2010-01-01

Departementsserien 2009:51 (pdf, 1619 kB)

Departementsserien 2009:47

Ds 2009:47 Reformen skydd mot olyckor – en uppföljning med förslag till utveckling Innehåll Sammanfattning.................. 7 1 Uppdraget ................. 11 1.1 Uppdragets bakgrund och innehåll.......... 11 1.2 Uppdragets

2010-01-01

Departementsserien 2009:47 (pdf, 1197 kB)

Departementsserien 2009:35

Innehåll Vad kräver krisen av främjandet? .......... 7 Förord ......................... 7 1 Sammanfattning .............. 11 2 Krisens effekter på svensk

2010-01-01

Departementsserien 2009:35 (pdf, 372 kB)

Departementsserien 2009:27

L 337/80 SV Europeiska unionens officiella tidning 16.12.2008 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1254/2008 av den 15 december 2008 om ändring av förordning (EG) nr 889/2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 834/2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter med


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Departementsserien 2009:27 (pdf, 47 kB)

Departementsserien 2009:27

3.10.2008 SV Europeiska unionens officiella tidning L 264/1 I (Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras) FÖRORDNINGAR RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 967/2008 av den 29 september 2008 om ändring av förordning (EG) nr 834/2007 om ekologisk produktion och märkning


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Departementsserien 2009:27 (pdf, 35 kB)

Departementsserien 2009:27

20.7.2007 SV Europeiska unionens officiella tidning L 189/1 I (Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som skall offentliggöras) FÖRORDNINGAR RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 834/2007 av den 28 juni 2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Departementsserien 2009:27 (pdf, 198 kB)

Departementsserien 2009:27

Ds 2009:27 Ny lag om ekologisk produktion Jordbruksdepartementet Innehåll Sammanfattning.................. 9 1 Lagförslag ................. 11 1.1 Förslag till lag om ekologisk produktion ......... 11 1.2 Förslag

2010-01-01

Departementsserien 2009:27 (pdf, 650 kB)

Departementsserien 2009:27

28.5.2004 SV Europeiska unionens officiella tidning L 191/1 RÄTTELSER Rättelse till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Departementsserien 2009:27 (pdf, 223 kB)

Departementsserien 2009:27

12.12.2008 SV Europeiska unionens officiella tidning L 334/25 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1235/2008 av den 8 december 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 834/2007 vad gäller ordningen för import av ekologiska produkter från tredjeländer EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Departementsserien 2009:27 (pdf, 304 kB)

Departementsserien 2009:6

Ds 2009:6 Ekonomiska villkor för ledamöter av Europaparlamentet Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm

2010-01-01

Departementsserien 2009:6 (pdf, 837 kB)

Departementsserien 2009:68

Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll .......... 3 1 Bakgrund ................. 5 1.1 Grunder och tidig utveckling ............ 5 1.2 2006 års riksdagsbeslut och efterföljande

2009-12-29

Departementsserien 2009:68 (pdf, 272 kB)

Departementsserien 2009:67

Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll .......... 7 1 Promemorians lagförslag........... 9 1.1 Förslag till konsumentkreditlag........... 9 1.2 Förslag till lag om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)..................... 38 1.3 Förslag

2009-12-22

Departementsserien 2009:67 (pdf, 1587 kB)

Departementsserien 2009:54

Innehåll 1 Promemorians huvudsakliga innehåll......... 7 2 Författningsförslag ............. 9 2.1 Förslag till lag om behörighet för lokförare....... 9 1 kap. Allmänna bestämmelser............. 9 2

2009-12-15

Departementsserien 2009:54 (pdf, 838 kB)

Departementsserien 2009:65

Ds 2009:65 Enklare lagtext om miljökonsekvensbeskrivningar Miljödepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm Orderfax:

2009-12-07

Departementsserien 2009:65 (pdf, 1449 kB)

Departementsserien 2009:62

Ds 2009:62 Placering av barn över nationsgränser med stöd av Bryssel II-förordningen och 1996 års Haagkonvention m.m. Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress:

2009-12-01

Departementsserien 2009:62 (pdf, 798 kB)

Departementsserien 2009:56

Ds 2009:56 Statsluftfarten Näringsdepartementet Förord Den 5 juni 2008 beslutade regeringen att det inom Regeringskansliet skulle tillsättas en arbetsgrupp med uppgift att utreda den rättsliga regleringen av den militära luftfarten och annan luftfart för statsändamål. I arbetsgruppen skulle det ingå representanter

2009-11-20

Departementsserien 2009:56 (pdf, 1516 kB)
Paginering