Dokument & lagar (1 397 träffar)

Departementsserien 2015:26

Ds 2015:26 Avskaffande av systemet med etableringslotsar Arbetsmarknadsdepartementet Ds 2015:26 Avskaffande av systemet med etableringslotsar Arbetsmarknadsdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post:

2015-09-15

Departementsserien 2015:26 (pdf, 1957 kB)

Departementsserien 2015:24

Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll .......... 5 1 Lagtext.................. 7 1.1 Förslag till lag om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846)..................... 7 1.2 Förslag

2015-09-15

Departementsserien 2015:24 (pdf, 211 kB)

Departementsserien 2015:14 Yttrande Statskontoret

REMISSVAR DATUM DIARIENR 2015-05-25 2015/98-4 ERT DATUM ER BETECKNING 2015-05-05 Ku2015/01381/KL Regeringskansliet Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Statliga utställningsgarantier - En översyn (Ds 2015:14 Statskontoret har inga synpunkter att redovisa avseende det remitterade materialet. Marie


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Departementsserien 2015:14 Yttrande Statskontoret (pdf, 66 kB)

Departementsserien 2015:14 Yttrande Statens museer för världskultur

YTTRANDE Dnr 209/2015 2015-08-10 Ku2015/01381/KL Statens museer för världskultur Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över promemorian Statliga utställningsgarantier -- en översyn, Ds 2015:14, (Ku2015/01381/KL) Statens museer för världskultur har givits möjlighet att yttra sig avseende


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Departementsserien 2015:14 Yttrande Statens museer för världskultur (pdf, 241 kB)

Departementsserien 2015:14 Yttrande Kulturrådet

YTTRANDE GD 2015:219 1(13) 2015-07-03 Dnr KUR 2015/3408 Ku2015/01381/KL Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar på betänkandet Ds 2015:14 Statliga utställningsgarantier – En översyn Sammanfattning I betänkandet presenteras vissa förändringar av förordningen som reglerar den statliga utställningsgarantin.


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Departementsserien 2015:14 Yttrande Kulturrådet (pdf, 284 kB)

Departementsserien 2015:14 Yttrande Statens historiska museer

Datum 2015-07-03 Ort Stockholm Diarienr: 1.5.2-736-2015 Remissvar Ds 2015:14 Statliga utställningsgarantier - en översyn Sammanfattning Statens historiska museer (SHMM) instämmer i de angivna förslagen till ändring i förordningen (1998:200) om statliga utställningsgarantier. Kommentarer Den statliga


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Departementsserien 2015:14 Yttrande Statens historiska museer (pdf, 162 kB)

Departementsserien 2015:14

Remiss 2015-05-05 Ku2015/01381/KL Kulturdepartementet Enheten för kulturarv och livsmiljö Ds 2015:14 Statliga utställningsgarantier - En översyn Remissinstanser: 1. Ekonomistyrningsverket 2. Statskontoret 3. Kammarkollegiet 4. Statens kulturråd 5. Statens historiska museer 6. Nationalmuseum

2015-09-15

Departementsserien 2015:14 (pdf, 84 kB)

Departementsserien 2015:14 Yttrande Riksförbundet Sveriges museer

REMISSVAR Riksförbundet Sveriges museer Verksamhetskoordinator Maria B Olofsson Datum 2015-08-05 08-519 548 67 Vår referens Maria B Olofsson Ert datum 2015-05-05 Er beteckning Ku2015/01381/KL Regeringskansliet Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar: Ds 2015:14 Statliga


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Departementsserien 2015:14 Yttrande Riksförbundet Sveriges museer (pdf, 83 kB)

Departementsserien 2015:14 Yttrande Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde

Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Ert Dnr: Ku2015/01381/KL Stockholm, 2015-05-13 NMW Dnr: 1.5.4-187/2015 Remissvar Statliga utställningsgarantier - En översyn (Ds 2015:14) Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde (NMW) lämnar följande synpunkter på betänkandet Ds 2015:14 Statliga utställningsgarantier


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Departementsserien 2015:14 Yttrande Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde (pdf, 163 kB)

Departementsserien 2015:14 Yttrande Moderna museet

Moderna Museet Besöksadress/ Box 16382 Visiting adress SE-103 27 Stockholm Skeppsholmen Sweden +46 8 5202 3500 Tel www.modernamuseet.se Stockholm 2015-08-15 MM Dnr 2015/94 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar Ds 2015:14 Statliga utställningsgarantier - En översyn (Ku2015/01381/KL) Moderna


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Departementsserien 2015:14 Yttrande Moderna museet (pdf, 130 kB)

Departementsserien 2015:14 Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet

Datum 2015-08-12 Ku2015/01381/KL Dnr 112/15:1.4.1 Remissvar Ku2015/ 01381/KL Statliga utställningsgarantier - En översyn, Ds 2015:14 Översynen av den statliga svenska utställningsgarantin välkomnas av myndigheten Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet (fortsättningsvis benämnd


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Departementsserien 2015:14 Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet (pdf, 109 kB)

Departementsserien 2015:14 Yttrande Kammarkollegiet

Försäkringsavdelningen J oh a n n a Gu n d J oh a n n a .Gu n d@ka m m a r k ollegiet .se 054-22 12 06 Sid 1 (2) 2015-08-13 Dn r 3.1-2292-15 Ku lt u r depa r t em en t et 103 33 St ockh olm Remissvar - Betänkandet Statliga utställningsgarantier - En översyn (Ds 2015:14) Remiss Ku2015/01381/KL Sammanfattning Kammarkollegiet


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Departementsserien 2015:14 Yttrande Kammarkollegiet (pdf, 43 kB)

Departementsserien 2015:14 Yttrande Göteborgs konstmuseum

Göteborgs konstmuseum Regeringskansliet Museichef Isabella Nilsson Kulturdepartementet 031 368 35 01 103 33 Stockholm YTTRANDE 2015-08-12 Ku2015/01381/KL Remissvar: Ds 2015:14 Statliga utställningsgarantier - En översyn Göteborgs konstmuseum, med kommunal huvudman, har beretts möjligheter att


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Departementsserien 2015:14 Yttrande Göteborgs konstmuseum (pdf, 110 kB)

Departementsserien 2015:14 Yttrande Ekonomistyrningsverket

1/1 Remissvar Datum Ert datum 2015-06-22 2015-05-05 ESV Dnr Er beteckning 3.4-430/2015 Ku2015/01381/KL Handläggare Lasse Henricson Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Ds 2015:14 Statliga utställningsgarantier - En översyn, Ekonomistyrningsverket (ESV) vill framhålla att även förordningen


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Departementsserien 2015:14 Yttrande Ekonomistyrningsverket (pdf, 95 kB)

Departementsserien 2015:14 Yttrande Västerbottens museum

Dnr 0311/15 ert dnr Ku2015/01381/KL datum 2015-08-11 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande Betänkandet Ds 2015:14 Statliga utställningsgarantier - En översyn Västerbottens museum har tagit del av översynen och har inte några synpunkter att tillägga. Med vänliga hälsningar Ulrica Grubbström Länsmuseichef Västerbottens museum


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Departementsserien 2015:14 Yttrande Västerbottens museum (pdf, 153 kB)

Departementsserien 2015:14 Yttrande Stiftelsen Tekniska museet

Diarienummer 119/15-103 Er referens Ku2015/01381/KL. Datum 2015-08-10 Kulturdepartementet Enheten för kulturarv och livsmiljö 103 33 Stockholm Remissvar angående Ds 2015:14 Statliga utställningsgarantier - En översyn Stiftelsen Tekniska museet har tagit del av ovanstående rubricerad remiss och


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Departementsserien 2015:14 Yttrande Stiftelsen Tekniska museet (pdf, 328 kB)

Departementsserien 2015:14 Yttrande Stiftelsen Nordiska museet

REMISSVAR 2015-08-11 Dnr 1.3.140/15 Ert dnr Ku2015/01381/KL Regeringskansliet Kulturdepartementet Enheten för kulturarv och livsmiljö 103 33 Stockholm Statliga utställningsgarantier - en översyn Stiftelsen Nordiska museet har inga synpunkter på statliga utställningsgarantier - en översyn. Elisabeth Segergren Sekreterare


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Departementsserien 2015:14 Yttrande Stiftelsen Nordiska museet (pdf, 170 kB)

Departementsserien 2015:14 Yttrande Statens försvarshistoriska museer

den 31 j ul i 2015 Dnr : 177: 2- 1. 5/ 15 Regeringskansliet Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Är ende Yttrande avseende promemorian Statliga utställningsgarantier, Ds 2015:14 För edr agande Fredrik Jones Bes l ut Statens försvarshistoriska museer (SFHM) är i huvudsak positiv till de förslag som lämnas i rubricerad


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Departementsserien 2015:14 Yttrande Statens försvarshistoriska museer (pdf, 60 kB)

Departementsserien 2015:11

Ds 2015:11 Res lätt med biljett Näringsdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: order.fritzes@nj.se Webbplats: fritzes.se För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer

2015-09-15

Departementsserien 2015:11 (pdf, 2681 kB)

Departementsserien 2015:3

Ds 2015:3 Trossamfundens sociala insatser En preliminär undersökning Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: order.fritzes@nj.se Webbplats: fritzes.se För remissutsändningar av SOU

2015-09-15

Departementsserien 2015:3 (pdf, 4978 kB)