Dokument & lagar (46 träffar)

Proposition 1890:fört

1 Förteckning öfver Kongl. Maj-ts propositioner och skrivelser till lagtima Riksdagen år 1890. Ben 14 januari 1890. N:o 1, angående statsverkets tillstånd och behof. Ben 6 december 1889. N:o 2, angående afstående till Umeå stad af ett område utaf länsresidenstomten och den så kallade Döbelns park i nämnda stad. Ben 13

1890-05-02

Proposition 1890:9

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 9. 1 N:o 9. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen angående be-frielse från utgifvande till kronan af vissa så kallade skilnadsarrenden gifven Stockholms slott den 13 december 1889. Sedan Riksdagen i underdånig skrifvelse den 13 maj innevarande år anhållit, att Kongl. Maj:t,

1890-01-01

Skrivelse 1890:7

Kongl. Maj ds Nåd. Skrifvelse N:o 7. JS-o 7. Kongl. Majits nådiga skrifvelse till Riksdagen, om förordnande af en statsrådsledamot att utöfva den befattning med riksdagsärenden, som. enligt 46 af riksdagsordningen tillkommer en ledamot af statsrådet gifven Stockholms slott den 16 januari 1890. Kongl. Maj:t vill härmed


Utskottsberedning:

Proposition 1890:6

KongMaj:ts Nåd. Proposition N:o 6. 37 N:o 6. KongMa,j:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående nedsättning i de på viss jord hvilande grundskatter m. m.gifven Stockholms slott den 11 januari 1890. Kongl. Maj:t, som vill denna dag till Riksdagen aflåta nådig proposition angående förändrad lydelse i vissa delar af

1890-01-11

Proposition 1890:5

30 Kotu/l. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 5. N:o 5. KongMaj:ts nådig a proposition till Riksdagen, angående ändrad lydelse af 1,6 och 9 i lagen angående lindring i rustnings- och roteringsb esv är en den 5 juni 1885 gifven Stockholms slott den 11 januari 1890. Kongl. Maj:t, som denna dag beslutat till Riksdagen aflåta

1890-01-11

Proposition 1890:44

Kongl. Maj:ts Nåd. proposition No 44. 1 N:o 44. Kongl. May.ts nådiga proposition till Riksdagen, angående anvisande af medel för inköp af jernvägen mellan Luleå och norska gränsen gifven Stockholms slott den 2 maj 1890. Under åberopande af bifogade protokoll öfver civilärenden för denna dag vill Kongl. Maj:t härmed

1890-05-02

Proposition 1890:43

6 Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 43, N:0 43. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående afsöndring af jord från indragna militieb o stället Bjuf n:o 3 i Malmöhus län gifven Stockholms slott den 18 april 1890. Med åberopande af bilagda protokoll öfver ecklesiastikärenden vill Kongl. Maj:t härmed föreslå

1890-04-18

Proposition 1890:42

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition No 42. 1 N:0 42. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående pension för aflidne lektorn vid allmänna läroverket i Hernösand Carl Johan Blombergs enka och barn gifven Stockholms slott den 18 april 1890. I öfverensstämmelse med bilagda protokoll öfver ecklesiastikärenden vill

1890-04-18

Proposition 1890:41

40 Rongl. Maj:ts Nåd. Proposition No 41. N:o 41. Kongl. Majds nådiga proposition till Riksdagen angående anslag till en riksförsäkringsanstalt gifven Stockholms slott den 12 mars 1890. Med åberopande af bilagda statsrådsprotokoll öfver civilärenden, vill Kong.Maj:t härmed föreslå, att Riksdagen må, med godkännande af

1890-03-12

Proposition 1890:39

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 39. 1 X:o Sfi.Kongl. Majds nådiga proposition till Riksdagen, angående förändrade bestämmelser i fråga om denaturering af bränvin gifven Stockholms slott den 7 mars 1890. Under åberopande af bilagda protokoll öfver finansärenden för denna dag, vill Kongl. Maj:t härmed föreslå Riksdagen

1890-03-07

Proposition 1890:38

Rongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 38. 1 N:o 38. Kongl. Majis nådiga proposition till Riksdagen, med förslag till lag innefattande tillägg till förordningen angående sparbanker den 1 oktober 1875 gifven Stockholms slott den 7 mars 1890. Under åberopande af härvid fogade, i statsrådet och högsta domstolen förda protokoll

1890-03-07

Proposition 1890:36

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 36. 19 K:o 36. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, med förslag till lag innefattande tillägg till förordningen angående en postsparbank för riket den 22 juni 1883 gifven Stockholms slott den 7 mars 1890. Under åberopande af bilagda protokoll öfver finansärenden för denna

1890-03-07

Proposition 1890:35

12 Kongl. MajUs Nåd. Proposition N:o 35. N:o 35. Kongl. Maj:ts nådigti proposition till Riksdagen, angående statens öfvertagande af ett rörande säteriet Mossebo med underlydande hemman i Mölltorps socken af Vadsbo härad afsluladt köp gifven Stockholms slott den 7 mars 1890. Med åberopande af bilagda utdrag af protokollet

1890-03-07

Proposition 1890:34

6 Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 34. N:o 34. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående försäljning till Hvetlanda bysamhälle af viss del af förra häradshöfdingebostället 1 mantal Hvetlanda Thomas- och Kullagården nås 4 och 6 gifven Stockholms slott den 28 februari 1890. I eu genom Kongl. Maj:ts

1890-02-28

Proposition 1890:33

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 33. 1 N:o 33. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående tilläggspension för jägmästaren i Skellefteå revir 0. E. H. Grahl gifven Stockholms slott den 21 februari 1890. Under åberopande af bilagda protokoll öfver finansärenden för denna dag, vill Kongl. Maj:t härmed föreslå

1890-02-21

Proposition 1890:32

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition No 32. 1 N:o 32. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående byte af mark mellan kronan och Örebro stad gifven Stockholms slott den 28 februari 1890. Med åberopande af bilagda protokoll öfver civil ärenden för denna dag vill Kongl. Maj:t härmed föreslå Riksdagen medgifva:

1890-02-28

Proposition 1890:31

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition No 31. 1 N:o 31. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående afsöndring af jord från indragna militiebostället Wissefjerda Storegård n:o 1 i Kalmar län gifven Stockholms slott den 21 februari 1890. Med åberopande af bilagda protokoll öfver ecklesiastikärenden vill Kongl.

1890-02-21

Proposition 1890:30

KongMaj:is Nåd. Proposition N:o 30. 1 N:0 30. KongMaj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående ändring i vilkoren för öfverlåtelse till Göteborgs stad af eganderätten till kronans andel i förra ostindiska kompaniets faslighet i nämnda stad gifven Stockholms slott den 24 januari 1890. Med bifall till en af Kong.Maj.t

1890-01-24

Proposition 1890:3

Kongl. Majds Nåd. Proposition No 3. N:o 3. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående beviljande af vissa förmåner för enskilda jernväg sanläggningar gifven Stockholms slott den 13 december 1889. Under åberopande af hvad bilagd a utdrag af protokollet öfver civilärenden för denna dag innehåller, vill Kongl.

1890-01-01

Proposition 1890:28

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 28. 1 N:q 28. Kongl. Maj ds nådiga proposition till Riksdagen, angående försäljning af en del utaf den så kallade läsår ettstomten i Falun gifven Stockholms slott den 24 januari 1890. Under erinran att enligt föreskrift i samtliga de reglementen, Indika blifvit faststälda för den under

1890-01-24

Paginering