Dokument & lagar (70 träffar)

Proposition 1897:62

Kongl. Ma,j:ts Nåd. Proposition N:o 62. 1 N:o 62. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen om anvisande af medel till förekommande och hämmande af tuberkelsjukdomar hos nötkreaturen gifven Stockholms slott den 12 mars 1897. Under åberopande af bilagda utdrag af protokollet öfver civilärenden för denna dag vill

1897-03-12

Proposition 1897:61

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 61. 1 L N:o Öl. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen med förslag till lag angående ändrad lydelse af 4 i lagen den 24 maj 1895, angående anskaffande af hästar och fordon för krigsmagtens ställande på krigsfot gifven Stockholms slott den 19 mars 1897. j Under åberopande

1897-03-19

Proposition 1897:60

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 60. 1 N:o 60. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående jorda/söndring från förra regementschef sbostället Tegnaholm, Rf mantal, i Tegnaby socken och Konga härad af Kronobergs län till utvidgning af skolhusplan gifven Stockholms slott den 19 mars 1897. Under åberopande

1897-03-19

Proposition 1897:59

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 59. 1 AVtV.Al t VA1 fsYCiUii,y N:o 59. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen om anvisande af medel för Sveriges deltagande i 1900 års verldsutställning i Paris qifven Stockholms slott den 12 mars 1897. Under åberopande af bilagda utdrag af protokollet öfver civilärenden

1897-03-12

Proposition 1897:58

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition No 58. 1 N:o 58. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen angående försäljning till Hvetlanda bysamhälle af viss del utaf förra häradshöfdingebostället 1 mantal Hvetlanda Thomas- och Kullagården n:ris 4 och 6 i Jönköpings län gifven Stockholms slott den 19 mars 1897. Enligt Kongl.

1897-03-19

Proposition 1897:57

10 Kongl. Maj ds Nåd. Proposition N:o 57. ff:o 57. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående efterskänkande af kronans rätt till danaarf efter drängen Karl Gustaf Karlström gifven Stockholms slott den 19 mars 1897. Drängen Karl Gustaf Karlström från Grindtorp i Täby socken af Stockholms län afled den

1897-03-19

Proposition 1897:56

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 56. 5 r, K:o 56. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående efterskänkande af kronans rätt till danaarf efter Karl Oskar Hedblad gifven Stockholms slott den 19 mars 1897. Sedan födorådstagaren Karl Oskar Hedblad från Krånged i Junsele socken af Vesternorrlands län den

1897-03-19

Proposition 1897:55

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 55. 1 N:o 55. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående efterskänkande af kronans rätt till danaarf efter förre arrendatorn Erik Gustaf Lindberg gifven Stockholms slott den 5 mars 1897. Förre arrendatorErik Gustaf Lindberg från Hillersjö by i Hillesbögs socken af Stockholms

1897-03-05

Proposition 1897:52

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 52. 1 N:o 52. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående godkännande af ett med Malmö stad ingånget aftal m, m.gifven Stockholms slott den 12 februari 1897. Under åberopande af bilagda utdrag af statsrådsprotokollet öfver landtförsvarsärenden för denna dag, vill Kongl.

1897-02-12

Proposition 1897:51

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 51. 1 N:o 51. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående tilläggspensioner åt viss personal vid värfvade arméns disciplinkompani efter kompaniets upplösning gifven Stockholms slott den 5 mars 1897. Under åberopande af bilagda utdrag af statsrådsprotokollet öfver landtförsvarsärenden

1897-03-05

Proposition 1897:50

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 50. 1 N:o 50. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående förbättring af hamnen vid Stora Rör å Öland gifven Stockholms slott den 5 mars 1897. Under åberopande af bifogade utdrag af statsrådsprotokollet öfver finansärenden för denna dag, vill Kongl. Maj:t härmed föreslå

1897-03-05

Proposition 1897:5

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 5. 1 N:o 5. Kongl. Majt:s nådiga proposition till Riksdagen angående beredande af lånemedel till fortsatt utveckling af statens telefonväsende gifven Stockholms slott den 9 januari 1897. Under åberopande af bilagda utdrag af statsrådsprotokollet öfver finansärenden för denna dag vill

1897-01-09

Proposition 1897:49

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition No 49. 1 N:o 49. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående försäljning till Fridafors fabriks aktiebolag af ett område af förra här adshöfdingeb o stället 1 mantal Karsahult n:o 1 i Kronobergs län gifven Stockholms slott den 12 mars 1897. Fridafors fabriks aktiebolag har

1897-03-12

Proposition 1897:48

Kongl. Maj.ts Nåd. Proposition No 48. 1 tf:0 48. Kongl. Maj ds nådiga proposition till Riksdagen, angående försäljning af tre till förra hospitalshemmanet 5/8 mantal Stäfvie n:o 19 i Malmöhus län hörande lägenheter gifven Stockholms slott den 19 februari 1897. Sedan vid uppskattning, som år 1896 hållits å förra hospitalshemmanet

1897-02-19

Proposition 1897:45

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 45. 1 N:o 45. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen om ändring af 4 i nådiga förordningen angående bevillningsafgifter för särskilda förmåner och rättigheter den 2 december 1892 gifven Stockholms slott den 19 februari 1897. Under åberopande af bilagda utdrag af statsrådsprotokollet

1897-02-19

Proposition 1897:44

Kongl. Majds Nåd. Proposition N:o 44. 1 N:o 44. i i 11 4 j i f Iis tff 1 i T p ii i i Kongl. Majds nådiga proposition till Riksdagen angående försäljning af kongl. dramatiska teatern och inköp för statsverkets räkning af fastigheten n:o 41 i qvarteret Blasieholmen i Stockholm gifven Stockholms slott den 12 mars

1897-03-12

Proposition 1897:39

Kongl. Maji:s Nåd. Proposition N:o 39. 1 UT:39. Kongl. Maf.ts nådiga proposition till Riksdagen, angående portionsersättning till underofficerare och civilmilitära personer af motsvarande rang vid armén gifven Stockholms slott den 29 januari 1891. Under åberopande af bilagda utdrag af statsrådsprotokollet öfver landtförsvarsärenden

1897-01-29

Proposition 1897:38

8 Kongl. Maj:t Nåd. Proposition N:o 38. N:o 38. Kong1. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående dagaflöning åt värnpligtig vid tjenstgöring i visst fall under år 1898 gifven Stockholms slott den 5 februari 1897. Under åberopande af bilagda utdrag af statsrådsprotokollet öfver landtförsvarsärenden för denna

1897-02-05

Proposition 1897:37

1 Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition No 37. N:o 37. KongMaj:ts nådiga proposition till Riksdagen, med förslag till lag angående vapenöfning för utrönande af härens Jcrigsberedskap gifven Stockholms slott den 5 februari 1897. Under åberopande af bilagda utdrag af statsrådsprotokollet öfver landtförsvarsärenden för denna dag,

1897-02-05

Proposition 1897:36

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 36. 1 N:o 36. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen angående disposition af en del till kronoparker afsätta områden inom Kristianstads län gifven Stockholms slott den 5 februari 1897. Under åberopande af bilagda utdrag af statsrådsprotokollet öfver finansärenden för denna

1897-02-05

Paginering