Dokument & lagar (70 träffar)

Proposition 1897:riksstat

Hör till Riksdagens Skrifvelse 1897, N:o 123. RIKSSTAT FÖR ÅR 1898. Bill. till Riksd Prof. 1897. 10 Samt. 1 Afd. 2 Band. 1 2 Riksstat Tillgångar och inkomster. Kronor. Ö. Öfverskott å statsregleringarna för föregående år.Statsverkets inkomster:Bil. litt. A. Ordinarie inkomster.21,082,000:14,229,000 Bevillningar 82,975,000:104,057,000

1897-05-20

Proposition 1897:riksstat (pdf, 2674 kB)

Proposition 1897:9

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 9. 1 N:o 9. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, med förslag till lag om skydd för vissa mönster och modeller gifven Stockholms slott den 9 januari 1891. Under åberopande af bilagda i statsrådet och högsta domstolen förda protokoll vill Kongl. Maj:t härmed, jemlikt 87 regeringsformen

1897-01-01

Proposition 1897:9 (pdf, 1213 kB)

Proposition 1897:8

Kongl. Majits Nåd. Proposition N:o 8. 1 N:o 8. Kongl. Majds nådiga proposition till Riksdagen, med förslag till lag om ändring i vissa delar af lagen angående eganderätt till skrift den 10 augusti 1877 gifven Stockholms slott den 9 januari 1897. Under åberopande af bifogade i statsrådet och högsta domstolen förda protokoll

1897-01-09

Proposition 1897:8 (pdf, 2119 kB)

Proposition 1897:7

Kongl. Maj:ls Nåd. Proposition N:o 7. 1 N:o 7. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, med förslag till lag angående Kongl. Maj:ts högsta domstols tjenstgöring på af delningar gifven Stockholms slott den 9 januari 1897. Under åberopande af bifogade i statsrådet och högsta domstolen förda protokoll vill Kongl.

1897-01-09

Proposition 1897:7 (pdf, 1352 kB)

Proposition 1897:63

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 63. i N:o 63. Kongl. May.ts nådiga proposition till Riksdagen, angående med Ryssland af slutad konvention om samfäldt brukande af svenska och ryska kronornas laxfiske i Torneå eif gifven Stockholms Slott den 26 mars 1897. Sedan den i 5 artikeln af gränsregleringstraktaten i Torneå

1897-03-26

Proposition 1897:63 (pdf, 2485 kB)

Proposition 1897:6

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o i. 1 N:o 6. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, med förslag till lag angående bevisning inför rätta, lag angående ändrad lydelse af 5 kap. 1 ärfdabalken, lag angående ändring i 14 kap. jordabalken, lag angående ändring i förordningen angående handelsböcker och handelsräkningar

1897-01-09

Proposition 1897:6 (pdf, 4303 kB)

Proposition 1897:54

Kongl. Maj ds Nåd. Proposition N:o 54. i N:o 54. Kongl. Majds nådiga proposition till Riksdagen angående anslag till verkställande af undersökning för anläggning af statsbana från Gellivare till norska gränsen gifven Stockholms slott den 26 mars 1897. Under åberopande af bilagda utdrag af protokollet öfver civilärenden

1897-03-26

Proposition 1897:54 (pdf, 1966 kB)

Proposition 1897:53

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 53. 1 N:o 53. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen med förslag till förändrade bestämmelser angående förn ältning sbidrag till sjukkassor gifven Stockholms slott den 12 mars 1897. Under åberopande af bilagda utdrag af protokollet öfver civilärenden för denna dag vill Kongl.

1897-03-12

Proposition 1897:53 (pdf, 1331 kB)

Proposition 1897:47

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 47. 1 N:o 47. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående byte af mark mellan kronan och Vesterviks stad gifven Stockholms slott den 5 mars 1897. Genom kongl. brefvet den 26 maj 1836 angående en förändrad reglering af kronoparken Norrlandet i Lofta socken och Tjusts härad

1897-03-05

Proposition 1897:47 (pdf, 1104 kB)

Proposition 1897:43

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 43. 1 N:o 43. Kongl. May.ts nådiga proposition till Riksdagen angående ändring i bestämmelserna rörande ett UddevallaVenersborgHerr ljung a jemn äg saktiebolag beviljadt statslån gifven Stockholms slott den 12 februari 1897. Under åberopande af bilagda utdrag af protokollet öfver civilärenden

1897-02-12

Proposition 1897:43 (pdf, 966 kB)

Proposition 1897:41

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 41. 1 N:o 41. Kongl. May.ts nådiga proposition till Riksdagen, i fråga om öfverlåtande å Carlskrona stad af kronans vattenledning derstädes jemte dertill hörande vattenfall, fastigheter och byggnader m. m.gifven Stockholms slott den 19 februari 1897. Under åberopande af bilagda utdrag

1897-02-19

Proposition 1897:41 (pdf, 1516 kB)

Proposition 1897:33

Kunql. Maj:ts Nåd. Preposition N:o 33. 1 N:o 33. Kongl. Maj.ts nådiga proposition till Riksdagen, med förslag till lag angående rätt att efterbilda konstverk gifven Stockholms slott den 12 februari 1897. Under åberopande af bilagda i statsrådet och högsta domstolen förda protokoll vill Kongl. Maj:t härmed, jemlikt 87

1897-02-12

Proposition 1897:33 (pdf, 1437 kB)

Proposition 1897:31

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 31. 1 N:o 31. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, med förslag till checklag, till lag angående ändrad lydelse af 12 utsökningslagen och till lag angående ändrad lydelse af 10 4 mom. i förordningen om nya utsökningslagens införande och hvad i afseende derå iakttagas skall

1897-02-05

Proposition 1897:31 (pdf, 1121 kB)

Proposition 1897:17

Konig. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 17. 19 N:o 17. Kong/Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, med förslag till lag angående ändring i vissa delar af lagen om skydd för varumärken den 5 juli 1884 gifven Stockholms slott den 9 januari 1897. Under åberopande af bilagda i statsrådet ocli högsta domstolen förda protokoll

1897-01-09

Proposition 1897:17 (pdf, 1115 kB)

Proposition 1897:10

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 16. 1 N:o 10. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen med förslag till lag för Sveriges riksbank gifven Stockholms slott den 9 januari 1897. Under åberopande af bifogade utdrag af protokoll öfver finansärenden för denna dag vill Kongl. Maj:t härmed föreslå Riksdagen att, under

1897-01-09

Proposition 1897:10 (pdf, 1224 kB)

Proposition 1897:45

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 45. 1 N:o 45. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen om ändring af 4 i nådiga förordningen angående bevillningsafgifter för särskilda förmåner och rättigheter den 2 december 1892 gifven Stockholms slott den 19 februari 1897. Under åberopande af bilagda utdrag af statsrådsprotokollet

1897-02-19

Proposition 1897:45 (pdf, 659 kB)

Proposition 1897:44

Kongl. Majds Nåd. Proposition N:o 44. 1 N:o 44. i i 11 4 j i f Iis tff 1 i T p ii i i Kongl. Majds nådiga proposition till Riksdagen angående försäljning af kongl. dramatiska teatern och inköp för statsverkets räkning af fastigheten n:o 41 i qvarteret Blasieholmen i Stockholm gifven Stockholms slott den 12 mars

1897-03-12

Proposition 1897:44 (pdf, 882 kB)

Proposition 1897:40

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 40. 1 N:o éO. Kongl. Majits nådiga proposition till Riksdagen, angående rätt för Kongl. Maj:t att för inköp af skogbärande eller till skogsbörd tjenlig mark disponera köpeskillingarna för vissa kronoegendomar gifven Stockholms slott den 29 januari 1897. I fråga om dispositionen af

1897-01-29

Proposition 1897:40 (pdf, 316 kB)

Proposition 1897:39

Kongl. Maji:s Nåd. Proposition N:o 39. 1 UT:39. Kongl. Maf.ts nådiga proposition till Riksdagen, angående portionsersättning till underofficerare och civilmilitära personer af motsvarande rang vid armén gifven Stockholms slott den 29 januari 1891. Under åberopande af bilagda utdrag af statsrådsprotokollet öfver landtförsvarsärenden

1897-01-29

Proposition 1897:39 (pdf, 617 kB)

Proposition 1897:fört

Förteckning öfver Kongl. Maj:ts propositioner och skrivelser till 1897 års lagtima Riksdag. Deri 15 januari 1897. N:o 1, angående statsverkets tillstånd och behof. Den 4 december 1896. N:o 2, angående restaurering af det så kallade Gamla kungshuset i Stockholm. Den 9 december 1896. N:o 3, angående disposition af förra

1897-05-07

Proposition 1897:fört (pdf, 500 kB)
Paginering