Dokument & lagar (13 805 träffar)

Proposition 2016/17:215

2017-06-28

Proposition 2016/17:214

Regeringens proposition 2016/17:214 Effektivare lagstiftning mot vuxnas kontakter Prop. med barn i sexuellt syfte 2016/17:214 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 juni 2017 Morgan Johansson Anders Ygeman (Justitiedepartementet) Propositionens huvudsakliga

Sista motionsdag: 2017-09-27

Proposition 2016/17:214 (pdf, 478 kB)

Skrivelse 2016/17:211

Regeringens skrivelse 2016/17:211 Redovisning av fördelning av medel från Skr. Allmänna arvsfonden under budgetåret 2016 2016/17:211 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 22 juni 2017 Morgan Johansson Annika Strandhäll (Socialdepartementet) Skrivelsens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2017/18:SoU6 Sista motionsdag: 2017-09-20

Skrivelse 2016/17:211 (pdf, 3527 kB)

Proposition 2016/17:210

Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att riksdagen godkänner det ekonomiska partnerskapssavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och de avtalsslutande SADC-staterna, å andra sidan. Förhandlingarna om ett ekonomiskt partnerskapavtal inleddes i juni 2002 och

Sista motionsdag: 2017-09-27

Proposition 2016/17:210 (pdf, 29538 kB)

Proposition 2016/17:209

Regeringens proposition 2016/17:209 En utvidgad möjlighet till uteslutning av Prop. advokater 2016/17:209 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 juni 2017 Morgan Johansson Anders Ygeman (Justitiedepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll Regeringen

Sista motionsdag: 2017-09-27

Proposition 2016/17:209 (pdf, 389 kB)

Proposition 2016/17:212

Regeringens proposition 2016/17:212 Möjlighet att avstå från återkallelse av Prop. uppehållstillstånd när arbetsgivaren 2016/17:212 självmant har avhjälpt brister Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 juni 2017 Morgan Johansson Anders Ygeman (Justitiedepartementet) Propositionens


Utskottsberedning: SfU
Sista motionsdag: 2017-09-20

Proposition 2016/17:212 (pdf, 353 kB)

Kommittédirektiv 2017:75

Ett effektivt och rättssäkert informationsutbyte vid samverkan mot terrorism Innehåll Sammanfattning Samverkan - nödvändigt för ett framgångsrikt arbete mot terrorism Uppdraget Utredaren ska därför Utredaren ska därför Utredaren ska därför Utredaren ska därför Andra frågor Konsekvensbeskrivningar Samråd

2017-06-22

Kommittédirektiv 2017:73 kommittébeteckning: Ku 2016:06

Tilläggsdirektiv till kommittén om radio och tv i allmänhetens tjänst (Ku 2016:06) Innehåll Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget Nya förutsättningar för radio och tv i allmänhetens tjänst Skäl till kommitténs övergripande uppdrag Övergripande utgångspunkter för kommitténs arbete Uppdraget att

2017-06-22

Kommittédirektiv 2017:72 kommittébeteckning: Fi 2015:09

Tilläggsdirektiv till Indelningskommittén (Fi 2015:09) Innehåll Sammanfattning Bakgrund Kommitténs delbetänkande Andra statliga myndigheters regionala indelning Landstingens samverkan Riksdagens tillkännagivande Regleringen i indelningslagen Tidigare utredningar om ändrad indelning i län och landsting Ändring

2017-06-22

Kommittédirektiv 2017:71 kommittébeteckning: A 2016:03

Tilläggsdirektiv till Arbetsmarknadsutredningen (A 2016:03) Innehåll Precisering av och förlängd tid för uppdraget Utredaren får nu även i uppdrag att analysera och lämna förslag om hur De ursprungliga direktiven Precisering av uppdraget Utredaren ska Kommuners medverkan i arbetsmarknadspolitiken Utredaren

2017-06-22

Kommittédirektiv 2017:70

Översyn av rätten att vidta stridsåtgärder på arbetsmarknaden Innehåll Sammanfattning Rätten att vidta stridsåtgärder på arbetsmarknaden Uppdraget att se över rätten att vidta stridsåtgärder på arbetsmarknaden Utredaren ska därför Utredaren ska Konsekvensbeskrivningar Samråd och redovisning av uppdraget Beslut

2017-06-22

Proposition 2016/17:208

Regeringens proposition 2016/17:208 Några frågor om offentlighet och sekretess Prop. 2016/17:208 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 juni 2017 Stefan Löfven Morgan Johansson (Justitiedepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll Myndigheter och


Utskottsberedning: KU
Sista motionsdag: 2017-09-20

Proposition 2016/17:208 (pdf, 1246 kB)

Proposition 2016/17:207

Regeringens proposition 2016/17:207 Tillsyn över vissa installationer för alternativa Prop. drivmedel 2016/17:207 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 juni 2017 Stefan Löfven Anna Johansson (Näringsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I

Sista motionsdag: 2017-09-20

Proposition 2016/17:207 (pdf, 298 kB)

Skrivelse 2016/17:140

2017 års redogörelse för företag med statligt ägande Regeringens skrivelse 2016/17:140 2017 års redogörelse för företag med statligt Skr. ägande 2016/17:140 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 15 juni 2017 Stefan Löfven Mikael Damberg (Näringsdepartementet) Skrivelsens


Utskottsberedning: Näringsutskottet Sista motionsdag: 2017-09-20

Skrivelse 2016/17:140 (pdf, 4753 kB)

Skrivelse 2016/17:189


Utskottsberedning: Finansutskottet Sista motionsdag: 2017-09-20

Kommittédirektiv 2017:69

Flexiblare och enklare regler för upphandlingar under EU:s tröskelvärden samt vissa överprövningsfrågor Innehåll Sammanfattning Behovet av en utredning Rättsmedel och effektivitet vid upphandling Uppdraget Utredaren ska mot denna bakgrund Behov av effektivare rättsmedel Utredaren ska mot denna bakgrund Närliggande

2017-06-15

Kommittédirektiv 2017:68

En översyn av regelverket för Allmänna arvsfonden Innehåll Sammanfattning Allmänna arvsfondens ändamål och verksamhet Verksamheten är uppdelad i tre ansvarsområden Behovet av en översyn Uppdraget Överväga ytterligare krav som förutsättning för stöd Särskilda frågor om stöd till lokaler och anläggningar

2017-06-15

Kommittédirektiv 2017:67 kommittébeteckning: S 2016:05

Tilläggsdirektiv till Socialdataskyddsutredningen (S 2016:05) Innehåll Tilläggsuppdrag Beslut vid regeringssammanträde den 15 juni 2017 Tilläggsuppdrag Regeringen beslutade den 16 juni 2016 kommittédirektiv om Dataskyddsförordningen - behandling av personuppgifter och anpassningar av författningar inom

2017-06-15

Kommittédirektiv 2017:66 kommittébeteckning: N 2017:03

Tilläggsdirektiv till Utredningen om bo-stadsbyggande på statens fastigheter (N 2017:03) Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 15 juni 2017 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 26 januari 2017 kommittédirektiv om bostadsbyggande på statens fastigheter (dir.

2017-06-15

Kommittédirektiv 2017:65 kommittébeteckning: N 2017:01

Tilläggsdirektiv till Utredningen om förbätt-rad bostadsfinansiering (N 2017:01) Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 15 juni 2017 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 12 januari 2017 kommittédirektiv om förbättrade finansieringsförutsättningar för ny- och

2017-06-15