Dokument & lagar (457 träffar)

Svensk författningssamling 2011:1590

2011-12-22

Kommittédirektiv 2011:1594

Förordning (2011:1594) om ränta för år 2012 enligt 4 a lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift Innehåll Regeringen föreskriver att den ränta som enligt 4 a lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift ska tas ut på fordringar som omfattas av den lagen och som har överlämnats för indrivning ska vara 1,5 procent för år 2012.

2011-12-22

Kommittédirektiv 2011:1590

Förordning (2011:1590) om supermiljöbilspremie Innehåll Definitioner Supermiljöbilspremiens storlek Särskilda förutsättningar för företag Utbetalning av supermiljöbilspremie Kombination med andra stöd Prövning Återbetalning och återkrav Register Bemyndigande Överklagande Övergångsbestämmelser 1

2011-12-22

Kommittédirektiv 2011:124 kommittébeteckning: Fi 2011:06

Tilläggsdirektiv till Ägarutredningen (Fi 2011:06) Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 22 december 2011 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 8 april 2011 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att utreda Regeringskansliets förvaltning av företag med

2011-12-22

Kommittédirektiv 2011:123 kommittébeteckning: Fi 2004:18

Tilläggsdirektiv till Expertgrupp för miljöstudier (Fi 2004:18) Innehåll Sammanfattning av uppdraget Bakgrund Uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 22 december 2011 Sammanfattning av uppdraget Expertgruppen för miljöstudier ska avvecklas senast den 30 november 2012. Expertgruppens webbplats

2011-12-22

Kommittédirektiv 2011:122

Modernisering av studiehjälpen och anpassning av studiestödet till nya studerandegrupper Innehåll Sammanfattning Studiehjälpen ska ses över i sin helhet och studiestödet ska anpassas till nya studerandegrupper Unga studerande som är föräldrar Utbetalning av studiehjälp i vissa fall Uppdraget att föra

2011-12-22

Kommittédirektiv 2011:121

Tillgång till läkemedel och annan hälso- och sjukvårdsmateriel vid allvarliga händelser och kriser m.m. Innehåll Sammanfattning Bakgrund Med beaktande av vad Socialstyrelsen tar upp i sin rapport finns det skäl att pröva om delar av lagren kan avvecklas eller om de kan komma till alternativ användning Ekonomiska

2011-12-22

Kommittédirektiv 2011:120

Översyn av vissa frågor i anslutning till lagen om näringsförbud Innehåll Sammanfattning Reglerna om näringsförbud Uppdraget att se över vissa frågor i anslutning till lagen om näringsförbud Näringsförbud och dess förhållande till principen om att ingen ska bli lagförd eller straffad två gånger för samma

2011-12-22

Kommittédirektiv 2011:119 kommittébeteckning: Ju 2011:06

Tilläggsdirektiv till Utredningen om framtidens stöd till konsumenter (Ju 2011:06) Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 22 december 2011 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 5 maj 2011 kommittédirektiv om hur stödet till konsumenter bör organiseras och

2011-12-22

Kommittédirektiv 2011:118

Genomförande av EU-direktivet om rätt till tolkning och översättning vid straffrättsliga förfaranden Innehåll Sammanfattning Bakgrund Direktivets syfte och innehåll Tolkning Översättning Tolkning och översättning vid svenska brottmålsförfaranden Tolkning Översättning Tolkningens och översättningens

2011-12-22

Kommittédirektiv 2011:116 kommittébeteckning: Ku 2011:02

Tilläggsdirektiv till Kulturmiljöutredningen (Ku 2011:02) Innehåll Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 22 december 2011 Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 3 mars 2011 kommittédirektiv som ger en särskild utredare i uppgift att

2011-12-22

Kommittédirektiv 2011:115

Kommittén Svenska Unescorådet Innehåll Sammanfattning Svenska Unescorådet - kontakten mellan FN-organet Unesco och Sverige Uppdraget att vara Sveriges nationalkommission till Unesco Planering och redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 22 december 2011 Sammanfattning En kommitté

2011-12-22

Kommittédirektiv 2011:114 kommittébeteckning: Fi 2010:03

Tilläggsdirektiv till Livförsäkringsutredningen (Fi 2010:03) Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 22 december 2011 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 29 april 2010 kommittédirektiv om vissa livförsäkringsfrågor (dir. 2010:43). I uppdraget ingår att analysera

2011-12-22

Svensk författningssamling 2011:1597

Författningen är upphävd

Kommittédirektiv 2011:1597

Förordning (2011:1597) om statsbidrag för personalförstärkning inom elevhälsan Innehåll Förutsättningar för statsbidrag Personalkategorier som omfattas Statsbidragets storlek Ansökan och utbetalning av statsbidrag Urval Utbetalning Uppföljning och redovisning Återbetalning och återkrav Verkställighetsföreskrifter Överklagande Övergångsbestämmelser Inledande

2011-12-20

Svensk författningssamling 2011:1566

2011-12-15