Dokument & lagar (6 920 träffar)

utskottsdokument 1997/98:ED9

Utrikesutskottets arbetsområde Utrikesutskottet skall bereda ärenden om rikets förhållanden till och överenskommelser med andra stater och mellanfolkliga organisationer, Sveriges representation i utlandet och bistånd till annat lands utveckling samt ärenden i övrigt om utrikes handel och internationellt ekonomiskt

1998-12-22

Riksdagens protokoll 1997/98:51

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1997/98:51 Torsdagen den 18 december Kl. 20.15 - 20.28 Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor ----------------------------------------------------------------------- 1 § Meddelande om fördröjt svar på interpel- lation Till kammaren hade inkommit följande

1998-12-18

Kommittéberättelse S 1997:18 utredningen, se dir. 1997:111.

Utredningen om boendebegreppet i de särskilda boendeformerna för äldre samt avgifterna för sådant boende och deras effekter (S 1997:18) Beteckning : S 1997:18 Departement : Socialdepartementet Senast ändrad : 2000-03-07 Status : Avslutad 1999 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1998-10-02 Direktiv

1998-10-02

utskottsdokument 1997/98:ED2

Beredningsområde Justitieutskottet bereder ärenden som rör - domstolarna samt arrende- och hyresnämnderna - exekutionsväsendet - åklagarväsendet - polisväsendet - kriminalvården - brottsbalken och rättegångsbalken samt lagar som ersätter eller har nära samband med föreskrifter

1998-09-28

utskottsdokument 1997/98:ED6

Socialförsäkringsutskottets beredningsområde Socialförsäkringsutskottet bereder ärenden om allmän försäkring, arbets-skadeförsäkring och stöd åt barnfamiljer. Utskottet bereder även ärenden om svenskt medborgarskap samt utlännings- och invandrarfrågor. Ärenden om anslag inom utgiftsområde 8 Invandrare och flyktingar, 10

1998-09-24

utskottsdokument 1997/98:ED5

Näringsutskottets beredningsområde Näringsutskottet bereder ärenden om allmänna riktlinjer för näringspolitiken och sammanhängande forskningsfrågor. Utskottet behandlar även ärenden om industri och hantverk, handel, energipolitik, statlig företagsamhet samt pris- och konkurrensförhållanden i näringslivet. Ärenden

1998-09-10

utskottsdokument 1997/98:ED8

Utbildningsutskottet Arbetsområde Utbildningsutskottet (UbU) bereder ärenden om – högre utbildning och forskning – studiestöd – skolväsendet – förskoleverksamhet – skolbarnsomsorg Sammansättning Utbildningsutskottet hade under riksmötet 1997/98 följande sammansättning: Ledamöter Jan

1998-09-01

utskottsdokument 1997/98:EDA

Jordbruksutskottets beredningsområde Jordbruksutskottet bereder ärenden som rör jordbruk, skogsbruk, trädgårdsnäring, jakt och fiske. Utskottet bereder även ärenden som kärnsäkerhet, naturvård samt ärenden om miljövård i övrigt som inte tillhör annat utskotts beredning. Ärenden om anslag inom utgiftsområdena

1998-07-03

utskottsdokument 1997/98:ED7

Arbetsområde Socialutskottet bereder ärenden, som rör omsorger om barn och ungdom, utom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg, omsorger om äldre och handikappade, åtgärder mot missbruk och andra socialtjänstfrågor. Utskottet bereder även ärenden om alkoholpolitiska åtgärder, hälso- och sjukvård samt sociala

1998-07-02

utskottsdokument 1997/98:ED1

Finansutskottets beredningsområde Finansutskottet (FiU) bereder ärenden om riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetregleringen samt ärenden som rör Riksbankens verksamhet. FiU bereder dessutom ärenden om ramar för utgiftsområden och om beräkning av statens inkomster. FiU bereder vidare ärenden

1998-06-29

utskottsdokument 1997/98:ED4

Konstitutionsutskottets arbetsområde KU bereder ärenden som rör våra grundlagar, dvs. regeringsformen, tryckfrihetsförordningen, yttrandefrihetsgrundlagen och successionsordningen. Utskottet behandlar även ärenden om riksdagen, Riksdagens ombudsmän och riksdagens myndigheter (utom Riksbanken och Riksdagens revisorer). Dessutom

1998-06-25

utskottsdokument 1997/98:CD1

Bostadsutskottets beredningsområde Bostadsutskottet bereder ärenden om – bostadspolitiken – hyra – bostadsrätt – tomträtt – vattenrätt – bebyggelseplanläggning – byggnadsväsendet – fysisk planering – expropriation – fastighetsbildning och lantmäteriväsendet. Det skall bereda även ärenden

1998-06-24

utskottsdokument 1997/98:ED3

Kulturutskottets beredningsområde Kulturutskottet (KrU) bereder ärenden som rör allmänna kultur- och bildningsändamål, folkbildning, ungdomsverksamhet, internationellt kulturellt samarbete samt idrotts- och friluftsverksamhet. Utskottet bereder även ärenden om kyrkofrågor och ärenden om radio och television

1998-06-18

Riksdagens protokoll 1997/98:122

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1997/98:122 Onsdagen den 10 juni Kl. 9.00 - 12.36 14.00 - 15.04 Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor ---------------------------------------------------------- 1 § Partiledardebatt Anf. 1 CARL BILDT (m): Herr talman! Jag skulle bara kontrollera

1998-06-10

Riksdagens protokoll 1997/98:121

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1997/98:121 Tisdagen den 9 juni Kl. 9.00 - 21.52 Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor ----------------------------------------------------------- 1 § Justering av protokoll Justerades protokollet för den 3 juni. 2 § Anmälan om förlängd ledighet,

1998-06-09

Motion 1997/98:Ub45 av Inger Davidson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1997/98:Ub45 av Inger Davidson m.fl. (kd) med anledning av prop. 1997/98:169 Gymnasieskola i utveckling - kvalitet och likvärdighet 1 Inledning   26 2 Värdegrunden   26 3 Studietakt och studieuppehåll   27 4 Organisation och kursutformning   28 4.1 Lärarlösa lektioner   28 4.2


Utskottsberedning: ------------------------1997/98:UbU20 1998/99:UbU3
Riksdagsbeslut (49 yrkanden): , , 48 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Ub44 av Gunnar Goude m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1997/98:Ub44 av Gunnar Goude m.fl. (mp) med anledning av prop. 1997/98:169 Gymnasieskola i utveckling - kvalitet och likvärdighet I propositionen läggs förslag i syfte att korrigera vissa brister i gymnasiereformen. Flera förslag är efterlängtade, t ex utökningen av de kortaste kurserna, mer


Utskottsberedning: ------1997/98:UbU20

Motion 1997/98:Ub43 av Andreas Carlgren m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1997/98:Ub43 av Andreas Carlgren m.fl. (c) med anledning av prop. 1997/98:169 Gymnasieskola i utveckling - kvalitet och likvärdighet Inledning Utbildning är den enskilt viktigaste satsningen för att lägga grunden till en ny tillväxt i Sverige. Kunskap blir allt viktigare för deltagande i


Utskottsberedning: ----------1997/98:UbU20

Motion 1997/98:Ub42 av Elver Jonsson m.fl. (fp, c, m, s, v, mp, kd)

Motion till riksdagen 1997/98:Ub42 av Elver Jonsson m.fl. (fp, c, m, s, v, mp, kd) med anledning av prop. 1997/98:169 Gymnasieskola i utveckling - kvalitet och likvärdighet Förstärkt droginformation Det allt starkare trycket att införskaffa och konsumera olika slags droger är alarmerande, särskilt för den yngre


Utskottsberedning: ---1997/98:UbU20

Motion 1997/98:Ub41 av Lena Klevenås (s)

Motion till riksdagen 1997/98:Ub41 av Lena Klevenås (s) med anledning av prop. 1997/98:169 Gymnasieskola i utveckling - kvalitet och likvärdighet I regeringens proposition gymnasieskola i utveckling – kvalitet och likvärdighet står ingenting om gymnasiebiblioteken. Det är förvånande. Gymna­siebibliotekets kvalitet


Utskottsberedning: -1997/98:UbU20