Dokument & lagar (233 träffar)

Kommittédirektiv 2012:516

Förordning (2012:516) om statsbidrag till det fria kulturlivet inom teater-, dans- och musikområdet Innehåll Ändamålet med statsbidraget Förutsättningar för statsbidrag Ärendenas handläggning Redovisning Återbetalning och återkrav Bemyndigande Överklagande Övergångsbestämmelser Inledande bestämmelse 1

2012-06-28

Kommittédirektiv 2012:515

Förordning (2012:515) med instruktion för Statens kulturråd Innehåll Samverkan Rapportering Ledning Särskilda organ Anställningar och uppdrag Personalansvarsnämnd Tillämpligheten av vissa förordningar Avgifter Uppgifter 1 Statens kulturråd har till uppgift att, med utgångspunkt i de

2012-06-28

Kommittédirektiv 2012:509

Förordning (2012:509) om betygsrätt för viss utbildning vid internationella skolor Innehåll Övergångsbestämmelser 1 Statens skolinspektion får efter ansökan besluta om tillstånd för sådana enskilda huvudmän för internationella skolor som avses i 2 att sätta betyg, anordna prövning samt utfärda betyg, gymnasieexamen

2012-06-28

Kommittédirektiv 2012:503

Förordning (2012:503) om tatueringsfärger Innehåll Definitioner Produktregister Märkning och produktinformation Bemyndigande Tillsyn Avgifter Ansvar 1 Denna förordning är meddelad 1. med stöd av 14 kap. 8 första stycket 4 miljöbalken i fråga om 3 och 9 1 och 2, 2. med stöd av 14

2012-06-28

Kommittédirektiv 2012:87 kommittébeteckning: U 2012:03

Tilläggsdirektiv till Barns säkerhet i förskolan (U 2012:03) Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 28 juni 2012 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 19 april 2012 kommittédirektiv om barns säkerhet i förskolan (dir. 2012:36). Enligt utredningens direktiv

2012-06-28

Kommittédirektiv 2012:76

Meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet Innehåll Sammanfattning Bakgrund och utgångspunkter Gällande rätt Meddelarskydd gäller för anställda i Meddelarfrihet och meddelarskydd för privatanställda Internationella åtaganden Angränsande frågeställningar Lex Sarah

2012-06-28

Kommittédirektiv 2012:75 kommittébeteckning: L 2011:02

Tilläggsdirektiv till utredningen Miljöbestämmelser för jordbruksföretag och djurhållning (L 2011:02) Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 28 juni 2012 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 9 juni 2011 kommittédirektiv om ett uppdrag att utreda miljöbalkens

2012-06-28

Kommittédirektiv 2012:73

Ett stärkt straffrättsligt skydd för egendom Innehåll Sammanfattning Uppdraget att utforma ett stärkt straffrättsligt skydd för egendom Ökad betydelse av andra omständigheter än värdet vid brottsrubricering Försök till häleri Tillträdesförbud till butiker Arbetets bedrivande och redovisning av uppdraget Beslut

2012-06-28

Kommittédirektiv 2012:492

Lag (2012:492) om pliktexemplar av elektroniskt material Innehåll Elektroniskt material Pliktexemplar Vem som ska lämna pliktexemplar Undantag från skyldigheten att lämna pliktexemplar Kommersiella annonser Parallellpublicering Ytterligare undantag Hur pliktexemplar ska lämnas Vite Överklagande Myndigheters

2012-06-20

Kommittédirektiv 2012:488

Förordning (2012:488) om lokala kurser och betyg i särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå och viss annan utbildning Innehåll Särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå Utbildning för intagna i kriminalvårdsanstalt Utbildning med betygsrätt Övergångsbestämmelser Inledande bestämmelse 1

2012-06-20

Kommittédirektiv 2012:74 kommittébeteckning: U 2011:03

Tilläggsdirektiv till Högskolemyndighets- och programkontorsutredningen (U 2011:03) Innehåll Ändring av och förkortad tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 20 juni 2012 Ändring av och förkortad tid för uppdraget Regeringen beslutade den 9 juni 2011 kommittédirektiv om en effektiv myndighetsstruktur

2012-06-20

Kommittédirektiv 2012:72

Beslutsoförmögna personers ställning i hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst och forskning Innehåll Sammanfattning Bakgrund Den grundläggande regleringen av fri- och rättigheter Ställföreträdarskap Hälso- och sjukvård och tandvård Socialtjänst Forskning Tidigare och pågående utredningar Uppdraget

2012-06-20

Kommittédirektiv 2012:71 kommittébeteckning: Ku 2010:04

Tilläggsdirektiv till Kulturbryggan - en ny form för stöd till förnyelse och utveckling inom kulturområdet (Ku 2010:04) Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 20 juni 2012 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 8 juli 2010 kommittédirektiv som ger en kommitté

2012-06-20

Kommittédirektiv 2012:70

Utveckling av arbetet med unga som varken arbetar eller studerar Innehåll Sammanfattning En målgrupp som riskerar långvarigt utanförskap Uppdraget om utveckling av arbetet med unga som varken arbetar eller studerar Det kommunala informationsansvaret och samverkan för att förebygga utanförskap Konsekvensbeskrivningar Samråd

2012-06-20

Kommittédirektiv 2012:69

Översyn av bestämmelserna om skydd för landskapsinformation Innehåll Sammanfattning Nuvarande regler om landskapsinformation Lagen och förordningen om geografisk miljöinformation Näraliggande lagstiftning Tidigare utredningar Uppdraget att se över bestämmelserna om skydd Förändrad hotbild Teknikutvecklingen

2012-06-20

Kommittédirektiv 2012:453

Lag (2012:453) om register över nationella vaccinationsprogram Innehåll Ändamål med personuppgiftsbehandlingen Personuppgifter som får behandlas Uppgiftsskyldighet Behörighetstilldelning Utlämnande på medium för automatiserad databehandling Sekretess Rättelse och skadestånd Information Lagens

2012-06-14

Kommittédirektiv 2012:68

Luftförsvaret efter 2040 Innehåll Sammanfattning Behovet av en luftförsvarsutredning Uppdraget om luftförsvaret efter 2040 Samråd och redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 14 juni 2012 Sammanfattning En parlamentarisk kommitté ska utreda, analysera och bedöma helheten

2012-06-14

Kommittédirektiv 2012:67

Inrättande av en tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvård och socialtjänst - Inspektionen för vård och omsorg Innehåll Sammanfattning Bakgrund Genomförda förändringar den 1 januari 2010 Genomförda förändringar den 1 januari 2011 Statskontorets utvärdering av tillsynsreformen Regeringens överväganden Uppdraget Organisation

2012-06-14

Kommittédirektiv 2012:66 kommittébeteckning: S 2011:07

Tilläggsdirektiv till Utredningen om vissa frågor om prissättning, tillgänglighet och marknadsförutsättningar inom läkemedels- och apoteksområdet (S 2011:07) Innehåll Utvidgning av uppdraget Förlängning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 14 juni 2012 Utvidgning av uppdraget Regeringen

2012-06-14

Kommittédirektiv 2012:65 kommittébeteckning: Fi 2011:08

Tilläggsdirektiv till 2011 års vägtullsutredning (Fi 2011:08) Innehåll Ändring i uppdraget Redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 14 juni 2012 Sammanfattning Regeringen beslutade den 9 juni 2011 kommittédirektiv om skatte- och avgiftsuttag vid användandet

2012-06-14