Dokument & lagar (520 träffar)

Utskottsmöte 2012/13:20 Torsdag 2013-02-21 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2012/13:20 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:20 Datum och tid: 2013-02-21 10:00 Plats: RÖ 7-44 1. Information från Justitiedepartementet inför RIF-rådsmöte den 7-8 mars 2013 2. Subsidiaritetsprövning av förslag till direktiv om straffrättsligt skydd av euron och andra valutor

2013-02-21 10:00:00

Omröstning 2012/13:JuU15p5 Prövningstillstånd i migrationsmål

Votering: betänkande 2012/13:JuU15 En mer ändamålsenlig förvaltningsprocess, förslagspunkt 5 Prövningstillstånd i migrationsmål Riksdagen avslår motion 2012/13:Ju8 av Maria Ferm m.fl. MP yrkande 4. Datum: 2013-02-21 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 MP Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2013-02-21

Omröstning 2012/13:JuU15p4 Behörighet för nämndemän m.fl.

Votering: betänkande 2012/13:JuU15 En mer ändamålsenlig förvaltningsprocess, förslagspunkt 4 Behörighet för nämndemän m.fl. Riksdagen avslår motion 2012/13:Ju8 av Maria Ferm m.fl. MP yrkandena 1-3. Datum: 2013-02-21 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 MP Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2013-02-21

Justitieutskottets protokoll 2012/13:20

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:20 DATUM 2013-02-21 TID 10.00-10.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Beslut om närvaro Utskottet beslutade att Tommy Forsell från informationsenheten fick närvara vid sammanträdet. 2 Information från Justitiedepartementet inför RIF-rådsmöte den 7-8

2013-02-21

Riksdagsskrivelse 2012/13:154

Riksdagsskrivelse 2012/13:154 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2012/13:JuU15 En mer ändamålsenlig förvaltningsprocess får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 21 februari 2013 Per Westerberg Claes

2013-02-21

Riksdagsskrivelse 2012/13:154 (pdf, 83 kB)

Betänkande 2012/13:JuU13

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiderna 2011 och 2012 om unga som begår brott. Motionerna handlar bland annat om brottsförebyggande arbete, utredningen av brott där unga är inblandade och påföljder för unga som har begått brott.

Förslagspunkter: 11 Reservationer: 9
Justering: 2013-02-21 Debatt: 2013-03-13 Beslut: 2013-03-14

Betänkande 2012/13:JuU13 (pdf, 167 kB) Webb-tv debatt om förslag: Unga lagöverträdare

Betänkande 2012/13:JuU11

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiderna 2011 och 2012 om processrättsliga frågor. Motionerna handlar bland annat om användningen av så kallade hemliga tvångsmedel, till exempel telefonavlyssning och andra former av hemlig övervakning. Andra motioner tar upp effektiviteten i domstolarna, stöd till vittnen och nämndemännens villkor.

Förslagspunkter: 16 Reservationer: 9
Justering: 2013-02-19 Debatt: 2013-03-13 Beslut: 2013-03-14

Betänkande 2012/13:JuU11 (pdf, 227 kB) Webb-tv debatt om förslag: Processrättsliga frågor

Utskottsmöte 2012/13:19 Tisdag 2013-02-19 kl. 11:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2012/13:19 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:19 Datum och tid: 2013-02-19 11:00 Plats: RÖ 7-44 1. Protokollsjustering 2. Unga lagöverträdare JuU13 Justering Motioner Föredragande: MK 3. Processrättsliga frågor JuU11 Justering Motioner Föredragande:LG 4. EU-frågor 5.

2013-02-19 11:00:00

Justitieutskottets protokoll 2012/13:19

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:19 DATUM 2013-02-19 TID 11.00-11.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Protokoll från sammanträdet den 14 februari 2013 justerades. 2 Unga lagöverträdare JuU13 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner från de allmänna motionstiderna

2013-02-19

Utskottsmöte 2012/13:18 Torsdag 2013-02-14 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2012/13:18 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:18 Datum och tid: 2013-02-14 10:00 Plats: RÖ 7-44 1. Protokollsjustering 2. Hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning vid förundersökning i brottmål under år 2011 JuU16 Justering Skrivelse 2012/13:47

2013-02-14 10:00:00

Justitieutskottets protokoll 2012/13:18

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:18 DATUM 2013-02-14 TID 10.00-10.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Beslut om närvaro Utskottet beslutade att Tommy Forsell från informationsenheten och praktikanten Isac Svanberg fick närvara vid sammanträdet. 2 Protokollsjustering Protokoll från

2013-02-14

Betänkande 2012/13:JuU16

Regeringen redogör i en skrivelse för användningen av hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning vid förundersökningar i brottmål under 2011. Skrivelsen omfattar inte hur dessa metoder har använts av Säkerhetspolisen. Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Förslagspunkter: 4 Reservationer: 3
Justering: 2013-02-14 Debatt: 2013-03-07 Beslut: 2013-03-13

Betänkande 2012/13:JuU16 (pdf, 80 kB) Webb-tv debatt om förslag: Hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning vid förundersökning i brottmål under år 2011

Betänkande 2012/13:JuU10

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiderna 2011 och 2012 om straffrättsliga frågor. En orsak är att det redan pågår arbete i flera av de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om brott, straffmätning och påföljder.

Förslagspunkter: 40 Reservationer: 22
Justering: 2013-02-14 Debatt: 2013-03-07 Beslut: 2013-03-07

Betänkande 2012/13:JuU10 (pdf, 375 kB) Webb-tv debatt om förslag: Straffrättsliga frågor

Proposition 2012/13:69

Regeringens proposition 2012/13:69 Kränkande fotografering Prop. 2012/13:69 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 7 februari 2013 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att ett nytt brott införs i brottsbalken,


Utskottsberedning: 2012/13:JuU21
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2012/13:69 (pdf, 545 kB)

Proposition 2012/13:68

Regeringens proposition 2012/13:68 Förlängd försöksverksamhet med Prop. trafiknykterhetskontrollanter i hamnar 2012/13:68 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 7 februari 2013 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Den 1 juli 2010


Utskottsberedning: 2012/13:JuU17
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2012/13:68 (pdf, 269 kB)

Betänkande 2012/13:JuU15

Regeringen vill korta ned tiden att överklaga domstolsbeslut i socialförsäkringsmål och mål om arbetslöshetsförsäkring från två månader till tre veckor. Riksdagen tror att det kommer att vara till nackdel för de försäkrade och sa därför nej till regeringens förslag. Riksdagen vill också att regeringen återkommer med en beskrivning av konsekvenserna av kortare överklagandetid.

Riksdagen sa ja till regeringens övriga förslag till ändringar i de processregler som styr handläggningen i de allmänna förvaltningsdomstolarna. Syftet är att bidra till en modernare och mer ändamålsenlig förvaltningsprocess.

Tyngdpunkten i rättskipningen ska ligga i första instans. Ett antal ytterligare måltyper flyttas därför ned från kammarrätterna till förvaltningsrätterna. Det införs också tydligare grunder för att meddela prövningstillstånd i kammarrätten.

Flera av ändringarna ska skapa en mer flexibel och effektiv process. Kravet på att en ansöknings- eller överklagandehandling ska vara undertecknad tas bort. Ombud ska bara behöva styrka sin behörighet om rätten anser att det behövs. Det ska vara möjligt för en kammarrätt att kunna fortsätta handläggningen av ett mål även om en ledamot får förhinder. Det införs ett partiellt prövningstillstånd i kammarrätten och i Migrationsöverdomstolen. Möjligheterna till sådant prövningstillstånd i Högsta förvaltningsdomstolen utökas.

Det införs nya forumregler för mål om arbetslöshetsförsäkring för att dessa i så stor utsträckning som möjligt ska handläggas av en förvaltningsrätt i närheten av den enskilde.

Förslagspunkter: 6 Reservationer: 2
Beredning: 2013-01-24 Justering: 2013-01-31 Debatt: 2013-02-20 Beslut: 2013-02-21

Betänkande 2012/13:JuU15 (pdf, 4061 kB) Webb-tv debatt om förslag: En mer ändamålsenlig förvaltningsprocess

Utskottsmöte 2012/13:17 Torsdag 2013-01-31 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2012/13:17 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:17 Datum och tid: 2013-01-31 10:00 Plats: RÖ 7-44 1. Protokollsjustering 2. Kriminalvårdsfrågor JuU12 Justering Motioner Föredragande: CB 3. En mer ändamålsenlig förvaltningsprocess JuU15 Justering Prop. 2012/13:45 och motioner

2013-01-31 10:00:00

Yttrande 2012/13:JuU3y

2012/13:JuU3y Förbindelserna mellan Europeiska kommissionen och de nationella parlamenten Justitieutskottets yttrande 2012/13:JuU3y Förbindelserna mellan Europeiska kommissionen och de nationella parlamenten Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet beslutade den 4 december 2012 att ge bl.a. justitieutskottet

2013-01-31

Yttrande 2012/13:JuU3y (pdf, 20 kB)

Justitieutskottets protokoll 2012/13:17

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:17 DATUM 2013-01-31 TID 10.00-10.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Protokoll från sammanträdet den 24 januari 2013 justerades. 2 Kriminalvårdsfrågor JuU12 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner från de allmänna motionstiderna

2013-01-31

Betänkande 2012/13:JuU12

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiderna 2011 och 2012 om kriminalvård. Utskottet hänvisar bland annat till att det redan pågår arbete i flera av frågorna. Motionerna rör bland annat så kallade verkställighetsplaner för dem som dömts, sysselsättning, utslussning och samverkan samt villkor för häktade.

Förslagspunkter: 16 Reservationer: 15
Justering: 2013-01-31 Debatt: 2013-03-07 Beslut: 2013-03-13

Betänkande 2012/13:JuU12 (pdf, 231 kB) Webb-tv debatt om förslag: Kriminalvårdsfrågor