Dokument & lagar (234 träffar)

Kommittédirektiv 2012:994

Förordning (2012:994) om statsbidrag för omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds Innehåll Förutsättningar för statsbidrag Beslut och utbetalning Uppföljning Återkrav Bemyndigande Överklagandeförbud Inledande bestämmelse 1 Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag

2012-12-20

Kommittédirektiv 2012:993

Förordning (2012:993) om statsbidrag för utbildning i svenska för invandrare Innehåll Förutsättningar för statsbidrag Ansökan och beslut om statsbidrag Fördelning av statsbidrag Uppföljning och redovisning Återbetalning och återkrav Bemyndigande Överklagande Inledande bestämmelse 1 Denna

2012-12-20

Kommittédirektiv 2012:990

Förordning (2012:990) med instruktion för Kommerskollegium Innehåll Ledning Anställningar och uppdrag Personalansvarsnämnd Tillämpligheten av vissa förordningar Rapportering Uppgifter 1 Kommerskollegium är förvaltningsmyndighet för frågor som rör utrikeshandel, EU:s inre marknad och EU:s handelspolitik. Inom

2012-12-20

Kommittédirektiv 2012:989

Förordning (2012:989) med instruktion för Naturvårdsverket Innehåll Ledning Särskilda organ Vetenskapliga rådet för biologisk mångfald och ekosystemtjänster Anställningar och uppdrag Personalansvarsnämnd Tillämpligheten av vissa förordningar Överklagande Övergångsbestämmelser Uppgifter 1

2012-12-20

Kommittédirektiv 2012:978

Lag (2012:978) om uthyrning av egen bostad Innehåll Övergångsbestämmelser 1 Denna lag gäller hyresavtal som avses i 12 kap. 1 jordabalken, genom vilket någon utanför näringsverksamhet upplåter en bostadslägenhet för annat än fritidsändamål. Lagen gäller dock inte upplåtelse av en hyresrätt i andra hand.

2012-12-20

Kommittédirektiv 2012:976

Förordning (2012:976) om harmoniserade villkor för saluföring av byggprodukter Innehåll Ytterligare föreskrifter Förordningens tillämpningsområde 1 I denna förordning finns vissa bestämmelser som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011 av den 9 mars 2011 om fastställande av

2012-12-20

Kommittédirektiv 2012:969

Förordning (2012:969) om ränta för år 2013 enligt 4 a lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift Innehåll Regeringen föreskriver att den ränta som enligt 4 a lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift ska tas ut på fordringar som omfattas av den lagen och som har överlämnats för indrivning ska vara 1,3 procent för år 2013.

2012-12-20

Kommittédirektiv 2012:133 kommittébeteckning: Ju 2011:05

Tilläggsdirektiv till Straffrättsanvändnings-utredningen (Ju 2011:05) Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 20 december 2012 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 31 mars 2011 kommittédirektiv om användningen av straffrätt (dir. 2011:31). I uppdraget

2012-12-20

Kommittédirektiv 2012:132 kommittébeteckning: S 2012:04

Tilläggsdirektiv till Utredningen om tillsyn av marknadsföring av alkoholdrycker och tobak samt tillsyn och ålderskontroll vid e handel och hemleverans av alkoholdrycker (S 2012:04) Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 20 december 2012 Förlängd tid för uppdraget Regeringen

2012-12-20

Kommittédirektiv 2012:131

Ägarprövning och mångfald vid offentligt finansierade välfärdstjänster Innehåll Sammanfattning Bakgrund Behovet av en utredning Tillståndspliktig och icke-tillståndspliktig verksamhet Tillståndspliktig verksamhet inom skolväsendet m.m. Tillståndspliktig verksamhet inom vård och omsorg Verksamhet

2012-12-20

Kommittédirektiv 2012:129

Ombildning av polisen till en sammanhållen myndighet Innehåll Sammanfattning En sammanhållen svensk polis Regeringens ställningstaganden och uppdraget att ombilda polisen till en sammanhållen myndighet Ledningsform och insyn En avdelning för särskilda utredningar Kompetensförsörjning Andra övergripande

2012-12-20

Kommittédirektiv 2012:130 kommittébeteckning: U 2011:05

Tilläggsdirektiv till Sfi-pengsutredningen (U 2011:05) Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 18 december 2012 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 15 september 2011 kommittédirektiv om ökad valfrihet och individuell anpassning av utbildning i svenska för

2012-12-18

Kommittédirektiv 2012:128

Tilläggsdirektiv till utredningen om avvecklingen av Myndigheten för utländska investeringar i Sverige (Invest in Sweden Agency, ISA) Innehåll Utvidgning av uppdraget Bakgrund Tilläggsuppdraget Redovisning av tilläggsuppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 18 december 2012 Utvidgning av

2012-12-18

Kommittédirektiv 2012:970

Förordning (2012:970) om certifiering av vissa tjänster på energiområdet Innehåll 1 I denna förordning finns bestämmelser om utformning av frivilliga certifieringssystem för installatörer av 1. små pannor och ugnar som drivs med biomassa, 2. solcells- eller solvärmesystem, eller 3. system för ytnära jordvärme

2012-12-13

Kommittédirektiv 2012:127

Avveckling av Myndigheten för utländska investeringar i Sverige (Invest in Sweden Agency, ISA) Innehåll Sammanfattning Bakgrund Uppdraget att ansvara för avvecklingen av Myndigheten för utländska investeringar i Sverige Redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 13 december 2012. Sammanfattning En

2012-12-13

Kommittédirektiv 2012:126

Genomförande av EU-direktiv om årsredovisning och koncernredovisning Innehåll Sammanfattning Redovisningsreglerna Uppdraget Utredaren ska En enklare redovisningslagstiftning Bokföringsskyldighet i ideella föreningar m.m. Transaktioner med närstående Konsekvensbeskrivningar Genomförande

2012-12-13

Kommittédirektiv 2012:125

En ny Bryssel I-förordning Innehåll Sammanfattning En ny Bryssel I-förordning Utvecklingen i EU på privaträttens område Den nya förordningen Exekvaturförfaranden i Sverige Uppdraget med anledning av den nya Bryssel I-förordningen Den nya Bryssel I-förordningens tillämpning i Sverige Instansordningen

2012-12-13

Kommittédirektiv 2012:124

En förstärkt budgetprocess Innehåll Sammanfattning Bakgrund Bakgrunden till nuvarande budgetprocess Pågående översyn av riksdagsordningen Behovet av en översyn Vunna erfarenheter och nya förutsättningar - skäl för en förnyad översyn Uppdraget En tydligare reglering av rambeslutsmodellen Beslut

2012-12-13

Kommittédirektiv 2012:123

Utvärdering av bredbandsstrategin Innehåll Sammanfattning Bakgrund Bredbandsstrategi Stöd som kan användas till bredbandsutbyggnad Tillsättandet av en utredning Utredarens uppdrag Uppföljning av bredbandsmålen Offentliga aktörer på marknaden Bredband i hela landet Utredning av stöd

2012-12-13

Kommittédirektiv 2012:122 kommittébeteckning: N2012:04

Tilläggsdirektiv till Digitaliseringskommissionen (N2012:04) Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 13 december 2012 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 7 juni 2012 att tillsätta en kom-mission för att verka för att det it-politiska målet i den digitala

2012-12-13