Dokument & lagar (268 träffar)

Kommittédirektiv 2017:39

Översyn av socialtjänstlagen Innehåll Sammanfattning Bakgrund Socialtjänstlagens tillämpning Socialtjänstens organisation och kompetens Förändringar i omvärlden Utredarens uppdrag Socialtjänstlagens struktur och konstruktion En hållbar socialtjänst Socialtjänstens uppdrag Socialtjänstlagens indelning i olika

2017-04-06

Kommittédirektiv 2017:38

Informationsskyldighet för skatterådgivare Innehåll Sammanfattning Behov av åtgärder för att bekämpa skattefusk och skatteundandragande Behovet av att utreda frågan om informationsskyldighet för skatterådgivare Utredningsuppdraget Utredaren ska därför Utredaren ska därför Gränsöverskridande skatteupplägg och informationsutbyte

2017-04-06

Kommittédirektiv 2017:37

Organisationsöversyn av de statliga myndigheterna inom skolväsendet Innehåll Sammanfattning Statens syfte med och mål för skolväsendet För att öka måluppfyllelsen inom skolan krävs en effektiv skolmyndighetsorganisation Tidigare myndighetsstruktur Förändringar i den statliga skolorganisationen på det specialpedagogiska

2017-03-30

Kommittédirektiv 2017:34 kommittébeteckning: N 2015:08

Tilläggsdirektiv till Utredningen om rättslig översyn av skogsvårdslagstiftningen N 2015:08 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 23 mars 2017 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 19 november 2015 kommittédirektiv om en rättslig översyn av skogsvårdslagstiftningen dir.

2017-03-23

Kommittédirektiv 2017:35 kommittébeteckning: U 2016:05

Tilläggsdirektiv till Utredningen om elever som kommer till Sverige under grundskolans senare årskurser U 2016:05 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 9 mars 2017 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 7 juli 2016 kommittédirektiv om elever som kommer till Sverige under

2017-03-09

Kommittédirektiv 2017:33

Inrättande av en delegation mot segregation Innehåll Sammanfattning Bakgrund Ett reformprogram mot segregation Uppgifter för delegationen mot segregation Uppdraget Utredaren ska Bemanning av myndigheten Åtgärder i övrigt Inledande arbete med förslag till utvecklingsarbete Utredaren ska därför Konsekvensbeskrivningar

2017-03-23

Kommittédirektiv 2017:40

Tilläggsdirektiv till Utredningen om utvärdering av bidragsbrottslagen Fi 2016:08 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 6 april 2017 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 30 juni 2016 kommittédirektiv om utvärdering av bidragsbrottslagen dir. 2016:61Enligt direktiven skulle

2017-04-06

Kommittédirektiv 2017:47 kommittébeteckning: Ju 2014:26

Tilläggsdirektiv till Utredningen om genomförande av vissa straffrättsliga åtaganden för att förhindra och bekämpa terrorism Ju 2014:26 Innehåll Ändring av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 4 maj 2017 Ändring av uppdraget Regeringen beslutade den 18 december 2014 dir. 2014:155 att en särskild utredare skulle

2017-05-04

Kommittédirektiv 2017:46

Styrning för starka och ansvarsfulla lärosäten Innehåll Sammanfattning Regeringens styrning av universitet och högskolor Uttryck som används i direktiven En samlad översyn behövs Uppdraget att utveckla styrningen för starka och ansvarsfulla lärosäten Utredaren ska därför föreslå Utbildning för långsiktig kompetensförsörjning

2017-04-27

Kommittédirektiv 2017:45

Åtgärder för ett effektivare återvändande och motverkande av missbruk av resehandlingar Innehåll Sammanfattning Bakgrund Nuvarande ordning Kontroll av Sveriges inre och yttre gräns Fingeravtrycksupptagning Omhändertagande av pass och andra identitetshandlingar Uppdraget Konsekvensbeskrivningar Samråd och redovisning

2017-04-27

Kommittédirektiv 2017:43

Ökat patientinflytande och patientsäkerhet inom annan vård och behandling än den som bedrivs inom den etablerade vården Innehåll Sammanfattning En särskild utredare ges i uppdrag att Bakgrund Behovet av förbättringar inom den etablerade hälso- och sjukvården Omfattningen av de andra formerna av vård Forskning om

2017-04-27

Kommittédirektiv 2017:42

Behandlingen av personuppgifter inom Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt Innehåll Sammanfattning Grundläggande bestämmelser om skyddet av personuppgifter EUregleringen och dess svenska genomförande Uppdraget att se över den reglering som gäller vid behandling av personuppgifter inom Försvarsmakten och Försvarets

2017-04-27

Kommittédirektiv 2017:41

Flexiblare insatser exempelvis flexjobb för att förbättra möjligheten för personer med funktionsnedsättning att få och behålla ett arbete Innehåll Sammanfattning Utredaren ska Incitament och insatser som underlättar för personer att komma i arbete eller att kunna behålla ett arbete Utredaren ska Utredaren ska Konsekvensbeskrivningar

2017-04-27

Kommittédirektiv 2017:44

Finansiell samordning mellan hälso- och sjukvård och sjukförsäkring Innehåll Sammanfattning Bakgrund Olika huvudmän för hälso- och sjukvård och sjukförsäkring Försök med finansiell samordning Finansiell samordning genom samordningsförbund Överenskommelser mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting Behovet

2017-04-27

Kommittédirektiv 2017:95

En organisation för lokal statlig service Innehåll Sammanfattning Myndigheternas service och tillgänglighet Tidigare utredningar Statens servicecenters rapport Behovet av en organisation för lokal statlig service Uppdraget att analysera och föreslå en organisation för lokal statlig service Serviceutbudet vid de

2017-09-07

Kommittédirektiv 2017:94

Inrättande av Myndigheten för arbetsmiljökunskap Innehåll Sammanfattning Behov av en samlande organisation på arbetsmiljöområdet För att säkerställa organisationens roll ska verksamheten inrättas som en myndighet Den nya myndigheten kommer att bidra till ett mer hållbart arbetsliv Sprida kunskap med fokus på att forskning

2017-09-07

Kommittédirektiv 2017:6

En utvecklad översiktsplanering Innehåll Sammanfattning Bakgrund Översiktsplanens funktion i plansystemet Om detaljplanekravet Om möjligheten att reglera upplåtelseformer i en detaljplan Möjligheten för enskilda att ta initiativ till planläggning Utredningsbehovet Detaljplanekravet bör begränsas Kommunens möjlighet

2017-01-19

Kommittédirektiv 2017:5 kommittébeteckning: Ju 2013:17

Tilläggsdirektiv till delegation för migrationsstudier Ju 2013:17 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 19 januari 2017 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 21 november 2013 kommittédirektiv om delegation för migrationsstudier dir. 2013:102Enligt utredningens direktiv

2017-01-19

Kommittédirektiv 2017:4

Straffskalorna för vissa allvarliga immaterialrättsintrång Innehåll Sammanfattning Behovet av en utredning Det finns skäl att utreda om det behövs en stärkt lagstiftning för att agera mot de allvarligaste fallen av upphovsrätts- och varumärkesintrång Uppdraget Uppdragets genomförande och redovisning av uppdraget

2017-01-19

Kommittédirektiv 2017:1

Förbättrade finansieringsförutsättningar för ny- och ombyggnad av bostäder Innehåll Sammanfattning av uppdraget Bakgrund Byggande under tider med ekonomisk instabilitet Byggande på svaga bostadsmarknader Mindre byggföretags finansieringsförutsättningar Finansiering av hyresbostäder och bostäder för studerande Uppdraget

2017-01-12