Dokument & lagar (94 träffar)

Departementsserien 2017:6

Ds 2017:6 Förslag till lag om ersättning till personer som har fått ändrad könstillhörighet fastställd i vissa fall Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservice@wolterskluwer.se Webbplats:

2017-03-27

Departementsserien 2017:6 (pdf, 2499 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2017:6

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N T I L L R I K S D A G E N D A T U M : 2 0 1 7 - 0 3 - 2 0 D N R : 3 . 1 . 1 - 2 0 1 6 - 0 2 0 3 R I R 2 0 1 7 : 6 Härmed överlämnas enligt 9 § lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport

2017-03-23

Riksrevisionens granskningsrapport 2017:6 (pdf, 683 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:22

sou 2017 22 FRÅN VÄRDEKEDJA TILL VÄRDECYKEL – så får Sverige en mer cirkulär ekonomi Betänkande från Utredningen cirkulär ekonomi SOU 2017:22 Från värdekedja till värdecykel – så får Sverige en mer cirkulär ekonomi Betänkande av Utredningen cirkulär ekonomi Stockholm 2017 SOU 2017:22 SOU och Ds kan köpas

2017-03-22

Statens offentliga utredningar 2017:22 (pdf, 6660 kB)

Departementsserien 2017:9

Ds 2017:9 Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservice@wolterskluwer.se Webbplats: wolterskluwer.se/offentligapublikationer För

2017-03-22

Departementsserien 2017:9 (pdf, 835 kB)

Kommittéberättelse 2017:JuD

Uppdrag att utreda behov av åtgärder med anledning av en ny EU-förordning om förenkling av kraven på framläggande av vissa officiella handlingar (Ju 2017:D) Beteckning : Ju 2017:D Departement : Justitiedepartementet Senast ändrad : 2017-03-23 Status : Bokstavskommitté B Tillkallade enligt regeringens

2017-03-21

Kommittéberättelse 2017:Ju07 utredningen, se dir. 2017:28

Utredningen om modernare regler om faderskap och föräldraskap (Ju 2017:07) Beteckning : Ju 2017:07 Departement : Justitiedepartementet Senast ändrad : 2017-03-23 Status : Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-03-16 Direktiv för utredningen, se dir. 2017:28 Lokal : Utredningen

2017-03-16

Departementsserien 2017:8

Innehåll Sammanfattning .................................................................. 3 1 Bakgrund.................................................................... 5 1.1 Kultursamverkansmodellen...................................................... 5 1.2 Mål och syfte med kultursamverkansmodellen....................... 6 1.3 Nuvarande

2017-03-16

Departementsserien 2017:8 (pdf, 281 kB)

Kommittédirektiv 2017:28

Modernare regler om faderskap och föräldraskap Innehåll Sammanfattning Behovet av en utredning Utredningsuppdraget Enklare och modernare regler om bekräftelse av faderskap och föräldraskap för ogifta En översyn av reglerna om rättsgenetisk undersökning vid utredning av faderskap Rättsgenetisk undersökning

2017-03-16

Statens offentliga utredningar 2017:23

sou 2017 23 digitalforvaltning.nu Delbetänkande av Utredningen om effektiv styrning av nationella digitala tjänster Stockholm 2017 SOU 2017:23 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservice@wolterskluwer.se Webbplats:

2017-03-15

Statens offentliga utredningar 2017:23 (pdf, 2485 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:20

sou 2017 20 Korre Tillträde för nybörjare – ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning Betänkande av Tillträdesutredningen Stockholm 2017 SOU 2017:20 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon:

2017-03-15

Statens offentliga utredningar 2017:20 (pdf, 2874 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:15

sou 2017 15 Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden Delbetänkande av Nya apoteksmarknadsutredningen Stockholm 2017 SOU 2017:15 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservice@wolterskluwer.se Webbplats:

2017-03-10

Statens offentliga utredningar 2017:15 (pdf, 5561 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:12

sou 2017 12 Att ta emot människor på flykt Sverige hösten 2015 Betänkande av Utredningen om migrationsmottagandet 2015 Stockholm 2017 SOU 2017:12 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post:

2017-03-10

Statens offentliga utredningar 2017:12 (pdf, 4129 kB)

Svensk författningssamling 2017:197

2017-03-09

Svensk författningssamling 2017:193

2017-03-09

Kommittéberättelse 2017:Ju06 utredningen, se dir. 2017:25

Utredningen om starkare skydd mot barnäktenskap, tvångsäktenskap och brott med hedersmotiv (Ju 2017:06) Beteckning : Ju 2017:06 Departement : Justitiedepartementet Senast ändrad : 2017-03-24 Status : Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-03-09 Direktiv för utredningen, se

2017-03-09

Kommittédirektiv 2017:27

Ökad samverkan kring praktiknära forskning för stärkt vetenskaplig grund i skolväsendet Innehåll Sammanfattning Utredaren ska Uppdraget att föreslå samverkansmodeller för praktiknära forskning i skolan Myndigheter bedriver redan i dag insatser kring praktiknära forskning Det finns exempel på samverkan

2017-03-09

Kommittédirektiv 2017:26

Återfallsförebyggande insatser för män som utsätter närstående för våld Innehåll Sammanfattning Våld ska förebyggas med fokus på våldsutövaren Kartlägga och följa upp verksamhet som erbjuder våldsutövande män tillfällig bostad samt överväga former Se över det sociala nätverkets roll i det våldsförebyggande

2017-03-09

Kommittédirektiv 2017:25

Starkare skydd mot barnäktenskap, tvångsäktenskap och brott med hedersmotiv Innehåll Sammanfattning Det behövs ytterligare åtgärder för att säkerställa ett starkt skydd mot barnäktenskap och tvångsäktenskap Ett starkare skydd mot barnäktenskap Utredaren ska därför Utredaren ska därför Ett effektivt

2017-03-09

Statens offentliga utredningar 2017:18

En nationell strategi för validering Delbetänkande av Valideringsdelegationen 2015–2019 Stockholm 2017 SOU 2017:18 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservice@wolterskluwer.se Webbplats:

2017-03-08

Statens offentliga utredningar 2017:18 (pdf, 575 kB)