Dokument & lagar (237 träffar)

Statens offentliga utredningar 2017:41

Meddelarskyddslagen – fler verksamheter med stärkt meddelarskydd Betänkande av Utredningen om ett stärkt meddelarskydd för privatanställda i verksamheter som är helt eller delvis offentligt finansierade Stockholm 2017 SOU 2017:41 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters

2017-05-24

Statens offentliga utredningar 2017:41 (pdf, 1113 kB)

Betänkande 2017/18:SoU6


Beredning: 2017-10-24 Justering: 2017-11-09

Riksrevisionens granskningsrapport 2017:12

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N T I L L R I K S D A G E N D A T U M : 2 0 1 7 - 0 5 - 1 0 D N R : 3 . 1 . 1 - 2 0 1 6 - 0 9 5 2 R I R 2 0 1 7 : 1 2 Härmed överlämnas enligt 9 § lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport

2017-05-18

Riksrevisionens granskningsrapport 2017:12 (pdf, 303 kB)

Betänkande 2017/18:FiU12


Beredning: 2017-09-14 Justering: 2017-09-21

Statens offentliga utredningar 2017:39

sou 2017 39 Ny dataskyddslag Kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning Betänkande av Dataskyddsutredningen Stockholm 2017 SOU 2017:39 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post:

2017-05-12

Statens offentliga utredningar 2017:39 (pdf, 3057 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2017:11

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N T I L L R I K S D A G E N D A T U M : 2 0 1 7 - 0 5 - 0 8 D N R : 3 . 1 . 1 - 2 0 1 6 - 0 9 5 3 R I R 2 0 1 7 : 1 1 Härmed överlämnas enligt 9 § lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport

2017-05-12

Riksrevisionens granskningsrapport 2017:11 (pdf, 387 kB)

Departementsserien 2017:18

Ds 2017:18 Karensavdrag – en mer rättvis självrisk Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservice@wolterskluwer.se Webbplats: wolterskluwer.se/offentligapublikationer För

2017-05-12

Departementsserien 2017:18 (pdf, 504 kB)

Betänkande 2017/18:MJU5


Beredning: 2017-09-21 Justering: 2017-10-12

Betänkande 2017/18:MJU4


Beredning: 2017-08-28 Justering: 2017-09-21

Betänkande 2017/18:MJU3


Beredning: 2017-08-28 Justering: 2017-09-21

Betänkande 2017/18:FiU36


Beredning: 2017-09-14 Justering: 2017-09-28 Debatt: 2017-06-21 Beslut: 2017-06-21

Betänkande 2017/18:FiU9


Beredning: 2017-09-14 Justering: 2017-09-28

Betänkande 2017/18:FiU8


Beredning: 2017-09-14 Justering: 2017-09-28

Betänkande 2017/18:FiU7


Betänkande 2017/18:CU3


Beredning: 2017-09-26 Justering: 2017-10-17

Kommittédirektiv 2017:54

Kommunens skyldighet enligt vattentjänstlagen och frågor om små avlopp Innehåll Sammanfattning Uppdraget att se över kommunernas skyldighet att ordna vattentjänster Utredaren ska därför Utredaren ska därför Utredaren ska föreslå Konsekvensbeskrivningar Samråd och redovisning av uppdraget Beslut

2017-05-11

Kommittédirektiv 2017:53 kommittébeteckning: Ku 2017:01)

Tilläggsdirektiv till Kommittén om inrättande av en delegation mot segregation (Ku 2017:01) Innehåll Ändring i uppdraget Uppdraget utvidgas nu på så sätt att utredaren under 2017 även ska Beslut vid regeringssammanträde den 11 maj 2017 Ändring i uppdraget Regeringen beslutade den 23 mars 2017 kommittédirektiv

2017-05-11

Kommittédirektiv 2017:52

Tilläggsdirektiv till Utredningen om översyn av etikprövningen (U 2016:02) Innehåll Utvidgning och förlängd tid för uppdraget Utredaren får nu dessutom i uppdrag att Uppdraget att se över bestämmelserna om straff för brott mot etikprövningslagen Utredaren ska därför Uppdraget att tydliggöra Centrala

2017-05-11

Kommittédirektiv 2017:51

Tilläggsdirektiv till Nya apoteksmarknadsutredningen (S 2015:06) Innehåll Förlängd tid för delredovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 11 maj 2017 Förlängd tid för delredovisning av uppdraget Regeringen beslutade den 19 november 2015 kommittédirektiv till en utredning om ökat fokus

2017-05-11