Dokument & lagar (628 träffar)

Proposition 2008/09:115

2008/09:115 treåringar. försäkring. försäkring. kostnader. kommunen något skall föra hävas förhållandet. tillståndet hållandet. godkännandet huvudmannen het höga. skilda bart. kommunen tagits domstol. Statens allmän till snarast snarast kommunalt följande anställas. året. föräldraskapet. stärkas. som


Utskottsberedning: 2008/09:UbU11
Riksdagsbeslut (5 förslag): , 5 bifall,
Följdmotioner: 4

Proposition 2008/09:115 (pdf, 557 kB)

Betänkande 2008/09:UbU5

Skolorna får en ny betygsskala. I stället för fyra betygssteg ska det finnas sex. Betygsstegen får beteckningarna A, B, C, D, E och F. Betygsstegen A-E står för godkända resultat och F betyder icke godkänt resultat. Det finns elever som är borta från skolan så mycket att det saknas underlag för bedömning av elevens kunskaper. Då ska eleven inte få något betyg. Det ska markeras med ett horisontellt streck i betygskatalogen. Betyget F och horisontellt streck ska inte användas för elever med utvecklingsstörning. Skolverket kommer att se över de nuvarande kursplanerna och betygskriterierna och utarbeta betygskriterier för de nya betygsstegen. Den nya betygsskalan införs samtidigt med att det blir nya kursplaner och nya betygskriterier.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 4
Justering: 2009-01-29 Debatt: 2009-02-12 Beslut: 2009-02-19

Betänkande 2008/09:UbU5 (pdf, 67 kB) Webb-tv debatt om förslag: En ny betygsskala

Utskottsmöte 2008/09:14

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2008/09:14 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:14 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 4-30 Föredragningslista 1. Information om det brittiska utbildningssystemet inför utskottets studieresaAnna Komheden, brittiska ambassaden i Stockholm 2. Justering av protokoll 3.

2009-01-29 09:00:00

Utbildningsutskottets protokoll 2008/09:14

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:14 DATUM 2009-01-29 TID 09.00-10.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Anna Komheden, brittiska ambassaden, informerar om det brittiska utbildningssystemet. 2 Protokollsjustering Protokoll nr 2008/09:13 justeras. 3 Anmälningar Kanslichefen anmäler

2009-01-29

Omröstning 2008/09:UbU4p31 Genusforskning

Votering: betänkande 2008/09:UbU4 Ett lyft för forskning och innovation, förslagspunkt 31 Genusforskning Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Ub5 yrkandena 9 och 10 samt 2008/09:Ub8 yrkande 12. Datum: 2009-01-28 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 39 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s

2009-01-28

Omröstning 2008/09:UbU4p1 Forskningspolitikens inriktning

Votering: betänkande 2008/09:UbU4 Ett lyft för forskning och innovation, förslagspunkt 1 Forskningspolitikens inriktning Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Fi270 yrkande 68, 2008/09:Ub6 yrkandena 1-3, 2008/09:Ub591 yrkande 6 och 2008/09:N435 yrkande 20. Datum: 2009-01-28 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot

2009-01-28

Omröstning 2008/09:UbU4p4 Vikten av forskning i hela landet

Votering: betänkande 2008/09:UbU4 Ett lyft för forskning och innovation, förslagspunkt 4 Vikten av forskning i hela landet Riksdagen avslår motion 2008/09:Ub6 yrkande 5. Datum: 2009-01-28 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 s, v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 103 0 27 m

2009-01-28

Omröstning 2008/09:UbU4p13 Detaljstyrning av strategiska forskningsområden

Votering: betänkande 2008/09:UbU4 Ett lyft för forskning och innovation, förslagspunkt 13 Detaljstyrning av strategiska forskningsområden Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Ub5 yrkande 6, 2008/09:Ub6 yrkande 9 och 2008/09:Ub8 yrkande 4. Datum: 2009-01-28 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 14

2009-01-28

Utskottsmöte 2008/09:13

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2008/09:13 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:13 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 4-30 Föredragningslista 1. Kl. 10.00 RFSU om sex- och samlevnadsundervisningen i skolan Silvia Ernhagen m.fl.2. Justering av protokoll 3. Anmälningar 4. Föredragning av proposition

2009-01-22 10:00:00

Utbildningsutskottets protokoll 2008/09:13

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:13 DATUM 2009-01-22 TID 10.0010.50 11.00-11.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Åsa Regnér och Hans Olsson, RFSU, informerar om sex- och samlevnadsundervisningen i skolan. 2 Protokollsjustering Protokoll nr 2008/09:12 justeras. 3 Anmälningar Kanslichefen

2009-01-22

Motion 2008/09:Ub18 av Mats Pertoft m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2008/09:Ub18 av Mats Pertoft m.fl. mp med anledning av prop. 2008/09:87 Tydligare mål och kunskapskrav nya läroplaner för skolan mp029 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av att den nya läroplanen inte leder till


Utskottsberedning: 2008/09:UbU9
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2008/09:Ub18 av Mats Pertoft m.fl. (mp) (doc, 52 kB)

Motion 2008/09:Ub17 av Marie Granlund m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:Ub17 av Marie Granlund m.fl. s med anledning av prop. 2008/09:87 Tydligare mål och kunskapskrav nya läroplaner för skolan s68097 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om skolans mål, nationella prov och läroplaner. Inledning


Utskottsberedning: 2008/09:UbU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Ub17 av Marie Granlund m.fl. (s) (doc, 58 kB)

Betänkande 2008/09:UbU4

Regeringen har redovisat sin bedömning om forsknings- och innovationspolitikens inriktning under perioden 2009-2012. Riksdagen hade inga invändningar. För att samordna och utveckla statens ägarintressen i industriforskningsinstitut fick regeringen möjlighet att bilda ett nytt holdingbolag genom ombildning av Ireco Holding AB. Regeringen fick också möjlighet att integrera det enskilt största institutet, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, i den nya institutsstrukturen. I högskolelagen står det att högskolan ska samverka med det omgivande samhället och informera om sin verksamhet. Lagen ändras så att högskolan får till uppgift att också verka för att resultaten av forskningen vid högskolan kommer till nytta. Regeringen redovisar också hur de pengar till universitetsforskning för 2009 som riksdagen tidigare har beslutat om ska fördelas (se 2008/09:UbU1). Anslagen till forskning och utveckling höjs för 2009 med 2,4 miljarder kronor. Fördelningen innebär bland annat följande: Anslagen till universitet och högskolor för forskning och forskarutbildning höjs med 700 miljoner kronor 2009. Strategiska satsningar inom medicin, teknik och klimat blir ett nytt inslag i systemet för forskningsfinansiering. Dessa satsningar får 500 miljoner kronor under 2009. Anslagen till forskningsråden och Verket för innovationssystem höjs med 375 miljoner kronor 2009.

Förslagspunkter: 36 Reservationer: 44
Justering: 2009-01-15 Debatt: 2009-01-28 Beslut: 2009-01-28

Betänkande 2008/09:UbU4 (pdf, 6434 kB) Webb-tv debatt om förslag: Ett lyft för forskning och innovation

Utskottsmöte 2008/09:12

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2008/09:12 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:12 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 4-30 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Justering av förslag till betänkande 2008/09:UbU4 Ett lyft för forskning och innovation 4. Anmälan till kammardebatt

2009-01-15 09:00:00

Utbildningsutskottets protokoll 2008/09:12

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:12 DATUM 2009-01-15 TID 09:00-09.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Protokoll nr 2008/09:11 justeras. 2 Anmälningar Kanslichefen anmäler till utskottet inkomna skrivelser bilaga 23 Justering av förslag till betänkande Utskottet behandlar

2009-01-15

Motion 2008/09:Ub16 av Rossana Dinamarca m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2008/09:Ub16 av Rossana Dinamarca m.fl. v med anledning av prop. 2008/09:87 Tydligare mål och kunskapskrav nya läroplaner för skolan Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2008/09:87 Tydligare mål och kunskapskrav nya läroplaner för skolan.


Utskottsberedning: 2008/09:UbU9
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2008/09:Ub16 av Rossana Dinamarca m.fl. (v) (doc, 58 kB)

Framställning / redogörelse 2008/09:RJ1

2000-08-11 16.42 2000-08-11 16.42 1 Redogörelse till riksdagen INNEHåLLSFöRTECKNING 2008/09:RJ1 2000-08-11 16.42 2008/09:RJ1 INNEHåLLSFöRTECKNING 2008/09:RJ1 Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds berättelse över fondens verksamhet och förvaltning under 2008 Innehållsförteckning Innehållsförteckning

2009-01-01

Framställning / redogörelse 2008/09:RJ1 (doc, 1437 kB)

Betänkande 2008/09:UbU14

Det så kallade kårobligatoriet avskaffas den 1 juli 2010. Kårobligatoriet innebär att studerande vid universitet och högskolor måste tillhöra en studentkår. Medlemskap i en studentkår blir nu frivilligt. Syftet med förändringarna är att införa ett modernt system för studentinflytande. Studentkårer vid ett universitet eller en högskola ska även i fortsättningen ha rätt att utse studentrepresentanter i universitetets eller högskolans styrelse och andra organ inom lärosätet där studentrepresentanter ska utses. Universitetet eller högskolan ska efter ansökan utse en studentsammanslutning att vara studentkår. En studentkår ska ha som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vid lärosätet. Verksamheter för studentinflytande i universitetens och högskolornas organ ska stödjas med statsbidrag. De skattelättnader som studentkårer, nationer och deras samarbetsorgan har i dag ska finnas kvar. Men skattelättnaderna för fakultetsföreningarna vid Stockholms universitet försvinner.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 3
Justering: 2009-05-05 Debatt: 2009-05-20 Beslut: 2009-06-10

Betänkande 2008/09:UbU14 (pdf, 419 kB) Webb-tv debatt om förslag: bet 2008/09 UbU14

Proposition 2008/09:96

2008/09:96 studiestödsdatalag. studiestödsnämndens statistiken studiesociala studerande, avgöranden. som stycket. berövanden, verksamheten. har stycket. personuppgifter sådan uppgifterna eller uppgifterna. denna utomlands. CSN. åtkomst. förordning. heten. av uppgifter. domstol. Diabas handlingar. dataskyddsdirektivet


Utskottsberedning: 2008/09:UbU12
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2008/09:96 (pdf, 800 kB)

Framställning / redogörelse 2008/09:RRS14

1999/2000:T1 Framställning till riksdagen 2008/09:RRS14 Riksrevisionens styrelses framställning angående Rekryteringen av internationella studenter till svenska lärosäten Sammanfattning Riksrevisionen har granskat rekryteringen av internationella studenter till svenska universitet och högskolor. Resultatet av granskningen


Utskottsberedning: 2008/09:UbU19
Riksdagsbeslut (3 förslag): 3 avslag

Framställning / redogörelse 2008/09:RRS14 (doc, 139 kB)