Dokument & lagar (8 834 träffar)

Utskottsmöte 2016/17:28 Tisdag 2017-03-28 kl. 11:00

Föredragningslista Utrikesutskottet 2016/17:28 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:28 Datum och tid : 2017-03-28 11:00 Plats : Skandiasalen 1. Föredragning om IMF:s och Världsbankens årsmöten Information (tillsammans med Finansutskottet) Det världsekonomiska läget samt policyfrågor IMF

2017-03-28 11:00:00

Utskottsmöte 2016/17:27 Torsdag 2017-03-23 kl. 09:30

Föredragningslista Utrikesutskottet 2016/17:27 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:27 Datum och tid : 2017-03-23 09:30 Plats : RÖ 5-30 1. Justering av protokoll Protokoll 2016/17:26 2. Policyramverk för svenskt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd (UU11) Fortsatt beredning Skrivelse

2017-03-23 09:30:00

Riksdagsskrivelse 2016/17:190

Riksdagsskrivelse 2016/17:190 Regeringen Utrikesdepartementet Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2016/17:UU12 Konsulär krisberedskap får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 22 mars 2017 Urban Ahlin Claes Mårtensson

2017-03-22

Riksdagsskrivelse 2016/17:190 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:190 (pdf, 52 kB)

Utlåtande 2016/17:UU4

Riksdagens utrikesutskott har granskat EU-kommissionens arbetsprogram för 2017, som innehåller de politiska prioriteringarna för 2017. Alla riksdagens utskott har fått tillfälle att yttra sig över kommissionens arbetsprogram. Utrikesutskottet fokuserar sin granskning på följande prioriteringsområden: EU som global aktör, migrationspolitik samt handelspolitik.

När det gäller EU som en starkare global aktör anser utskottet att det är viktigt att EU står enat och agerar gemensamt för en global regelstyrd säkerhetsordning, för att motverka de krafter i världen som vänder sig bort från öppenhet och samarbete.

Enligt utskottet är ett förstärkt och konstruktivt samarbete inom EU och globalt grundstenar i en långsiktigt hållbar migrationspolitik. Det inkluderar också att motverka grundorsaker till ofrivillig migration. Utskottet understryker också vikten av att finna en rättvis och fungerande lösning i fråga om det gemensamma asylsystemet.

Gällande handel anser utskottet att Sverige ska vara en tydlig kraft, inom EU och Världshandelsorganisationen, för en öppen och fri handel och för att motverka protektionistiska krafter. Utskottet är kritiskt till kommissionens uttalade avsikt att stärka handelspolitiska skyddsåtgärder.

Riksdagen lade programmet till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 2
Justering: 2017-03-02 Debatt: 2017-03-15 Beslut: 2017-03-15

Utlåtande 2016/17:UU4 (pdf, 7832 kB) Webb-tv debatt om förslag: Kommissionens arbetsprogram 2017

Utskottsmöte 2016/17:26 Tisdag 2017-03-21 kl. 11:00

Föredragningslista Utrikesutskottet 2016/17:26 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:26 Datum och tid : 2017-03-21 11:00 Plats : RÖ 5-30 1.Arbetet i FN:s säkerhetsråd Information Enhetschefen FN-enheten Efraim Gomez, UD FN-ambassadör Olof Skoog, UD UD rapport vecka 8 UD rapport vecka 9 UD

2017-03-21 11:00:00

Utrikesutskottets protokoll 2016/17:26

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 20 16 /1 7 : 26 DATUM 2017–03-21 TID 11:00–12:15 12:18–13:05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Arbetet i FN:s säkerhetsråd Information om arbetet i FN:s säkerhetsråd från enhetschef FN-enheten Efraim Gomez, FN-ambassadör

2017-03-21

Skrivelse 2016/17:114

Strategisk exportkontroll - krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden Regeringens skrivelse 2016/17:114 Strategisk exportkontroll 2016 – krigsmateriel Skr. och produkter med dubbla användningsområden 2016/17:114 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 16 mars


Utskottsberedning: Utrikesutskottet Sista motionsdag: 2017-04-05

Skrivelse 2016/17:114 (pdf, 778 kB)

Skrivelse 2016/17:90

Regeringens skrivelse 2016/17:90 Nordiskt samarbete 2016 Skr. 2016/17:90 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 16 mars 2017 Stefan Löfven Ann Linde (Utrikesdepartementet) Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen redogör regeringen för samarbetet under 2016 mellan de


Utskottsberedning: Utrikesutskottet Sista motionsdag: 2017-04-05

Skrivelse 2016/17:90 (pdf, 390 kB)

Utskottsmöte 2016/17:25 Torsdag 2017-03-16 kl. 08:00

Föredragningslista Utrikesutskottet 2016/17:25 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:25 Datum och tid : 2017-03-16 08:00 Plats : RÖ 5-30 1. (Kl. 08:00) Nästa steg för en hållbar europeisk framtid – EU:s åtgärder för en hållbar framtid Information KOM(2016) 739 2016/17:FPM35 – Statssekreterare

2017-03-16 08:00:00

Utrikesutskottets protokoll 2016/17:25

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 20 16 /1 7 : 25 DATUM 2017–03-16 TID 08:00–09:05 09:30–12:15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Beslut om närvaro Utskottet beslutade att kanslichef Johanna Möllerberg Nordfors från EU-nämndens kansli fick närvara under

2017-03-16

Redogörelse 2016/17:NR1

Redogörelse till riksdagen 2016/17:NR1 Nordiska rådets svenska delegations berättelse om verksamheten under 2016 Sammanfattning Nordiska rådets svenska delegation får härmed överlämna bifogade berättelse angående sin verksamhet under 2016. Berättelsen innehåller en redogörelse för rådets 68:e session den 1–3

Sista motionsdag: 2017-04-05

Redogörelse 2016/17:NR1 (docx, 1392 kB)

Betänkande 2016/17:UU12

Utrikesutskottet har behandlat regeringens skrivelse om Riksrevisionens rapport om Utrikesförvaltningens konsulära krisberedskap. I Utrikesförvaltningen ingår Utrikesdepartementet, UD samt ambassader och generalkonsulat.

Lagen om konsulära katastrofinsatser som började gälla 2010 innebär att staten ska ha en organisation och beredskap för att kunna hjälpa svenskar som råkar ut för kris eller katastrof utomlands. I första hand ska den enskilda människan ansvara för sin säkerhet vid utlandsvistelse, till exempel genom att teckna reseförsäkring och följa UD:s avrådan från resa. Men om en kris eller katastrof inträffar kan staten bli ansvarig för att hjälpa svenskar utomlands.

Riksrevisionen bedömer att den beredskapsorganisation som har byggts upp överlag anses ha förutsättningar att klara av att hantera sin uppgift. Men samtidigt rekommenderar riksrevisionen att Utrikesförvaltningen ser över sin hantering av beredskapsplanering, utvärdering och utbildning. Bland annat anser Riksrevisionen att utlandsmyndigheterna varje år ska genomföra krisövningar som sedan följs upp.

Utrikesutskottet välkomnar det arbete som gjorts inom Utrikesförvaltningen. Utskottet tycker att det är bra att regeringen tänker följa Riksrevisionens rekommendationer och instämmer i Riksrevisionens påpekanden om att systematisk utvärdering är viktigt.

Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 1
Justering: 2017-03-14 Debatt: 2017-03-22 Beslut: 2017-03-22

Betänkande 2016/17:UU12 (pdf, 238 kB) Webb-tv debatt om förslag: Konsulär krisberedskap

Omröstning 2016/17:UU4 Kommissionens arbetsprogram 2017

Votering: betänkande 2016/17:UU4 Kommissionens arbetsprogram 2017, förslagspunkt 1 Kommissionens arbetsprogram 2017 Datum: 2017-03-15 Omröstning i motivfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 (SD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 94 0 4 15 M 70 0 3 11 SD 1 40 0 6 MP 22 0 0 3 C 16 0 1 5 V 0 0 18 3 L 15 0 1 3 KD 14 0 0 2 - 0 1 0 1 Totalt 232 41 27 49 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-03-15

Redogörelse 2016/17:OSSE1

Redogörelse till riksdagen 2016/17:OSSE1 Från Sveriges delegation vid OSSE:s parlamentariska församling Redogörelsens huvudsakliga innehåll Riksdagens delegation till OSSE:s parlamentariska församling överlämnar härmed redogörelsen för verksamheten inom den parlamentariska församlingen och den svenska delegationens

Sista motionsdag: 2017-04-05

Redogörelse 2016/17:OSSE1 (docx, 6966 kB)

Betänkande 2016/17:UU8

Avslag på motionerna. Skrivelse 2016/17:64 läggs till handlingarna.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 3
Justering: 2017-03-14 Debatt: 2017-03-23 Beslut: 2017-03-29

Betänkande 2016/17:UU8 (pdf, 381 kB) Webb-tv debatt om förslag: Riksrevisionens rapport om förutsägbarhet och långsiktighet inom biståndet

Utskottsmöte 2016/17:24 Tisdag 2017-03-14 kl. 11:00

Föredragningslista Utrikesutskottet 2016/17:24 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:24 Datum och tid : 2017-03-14 11:00 Plats : RÖ 5-30 1 . Riksrevisionens rapport om förutsägbarhet och långsiktighet inom biståndet (UU8) Justering Skrivelse 2016/17:64 och motioner Förslag till betänkande

2017-03-14 11:00:00

Utrikesutskottets protokoll 2016/17:24

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 20 16 /1 7 : 24 DATUM 2017–03-14 TID 11:00-11:10 12:00-13:00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Riksrevisionens rapport om förutsägbarhet och långsiktighet inom biståndet (UU8) Utskottet fortsatte behandlingen

2017-03-14

Skrivelse 2016/17:115

Regeringens skrivelse 2016/17:115 Verksamheten i Europeiska unionen under 2016 Skr. 2016/17:115 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 9 mars 2017 Margot Wallström Ann Linde (Statsrådsberedningen) Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen redogör regeringen för verksamheten


Utskottsberedning: Utrikesutskottet Sista motionsdag: 2017-03-31

Skrivelse 2016/17:115 (pdf, 1273 kB)

Betänkande 2016/17:UU15


Beredning: 2017-03-30 Justering: 2017-05-04 Debatt: 2017-05-17 Beslut: 2017-05-17

Utskottsmöte 2016/17:23 Torsdag 2017-03-02 kl. 09:30

Föredragningslista Utrikesutskottet 2016/17:23 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:23 Datum och tid : 2017-03-02 09:30 Plats : RÖ 5-30 1. Justering av protokoll Protokoll 2016/17:22 2. Kommissionens arbetsprogram 2017 Justering KOM(2016) 710 Faktapromemoria 2016/17:FPM30 Förslag till

2017-03-02 09:30:00