2007 års Haagkonvention om underhållsskyldighet, m.m.

Civilutskottets betänkande 2011/12:CU25

Ärendet är avslutat

Beslutat: 24 maj 2012

Beslut

Haagkonvention om underhållsskyldighet (CU25)

Riksdagen godkände de lagändringar som krävs då EU tillträder 2007 års Haagkonvention om underhållsskyldighet. Syftet med konventionen är att underlätta en effektiv indrivning av familjerättsligt underhåll över gränserna. EU-länderna, utom Danmark, kommer att bli bundna av konventionen genom EU:s tillträde. EU har undertecknat konventionen och förväntas tillträda den under 2013.

Ärvdabalken ändras så att kretsen av personer som är obehöriga att vara testamentsvittnen utvidgas till att omfatta även sambor och vissa ställföreträdare. Ändringen börjar gälla den 1 januari 2013.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2012-04-19
Justering: 2012-05-08
Betänkande publicerat: 2012-05-09
Trycklov: 2012-05-09
Betänkande 2011/12:CU25

Haagkonvention om underhållsskyldighet (CU25)

Riksdagen ska godkänna de lagändringar som krävs då EU tillträder 2007 års Haagkonvention om underhållsskyldighet. Syftet med konventionen är att underlätta en effektiv indrivning av familjerättsligt underhåll över gränserna. EU-länderna, utom Danmark, kommer att bli bundna av konventionen genom EU:s tillträde. EU har undertecknat konventionen och förväntas tillträda den under 2013.

Ärvdabalken ändras så att kretsen av personer som är obehöriga att vara testamentsvittnen utvidgas till att omfatta även sambor och vissa ställföreträdare. Ändringen börjar gälla den 1 januari 2013.

Civilutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2012-05-23
4

Beslut

Beslut: 2012-05-24
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Kompletterande bestämmelser till 2007 års Haagkonvention, m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i ärvdabalken,
2. lag om ändring i rättshjälpslagen (1996:1619),
3. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),
4. lag om ändring i lagen (2011:603) med kompletterande bestämmelser till EU:s underhållsförordning.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:110 punkterna 1-4.