Ändringar i fråga om kommunplacering av ensamkommande barn

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2017/18:SfU20

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 25 april 2018

Nästa händelse: Bordläggning 24 april 2018

Utskottets förslag

Möjligheten att placera ensamkommande barn i annan kommun begränsas (SfU20)

Möjligheten för en kommun att placera ett ensamkommande barn i en annan kommun begränsas. En kommun som av Migrationsverket fått i uppdrag att ta emot ett ensamkommande barn ska bara kunna placera barnet i en annan kommun

  • om kommunerna kommer överens om placeringen
  • om placeringen sker med stöd av gällande lagar som rör barns och ungas vårdbehov, eller
  • om det finns särskilda skäl med hänsyn till barnets vårdbehov eller barn som har behov av särskilt skydd.

Syftet med regeringens förslag på lagändringar är att få en jämnare fördelning av mottagandet av ensamkommande barn mellan landets kommuner. Ensamkommande barn är barn och ungdomar som utan medföljande förälder eller annan vårdnadshavare kommer till Sverige för att söka asyl.

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 juni 2018 med vissa övergångsbestämmelser.

Utskottets förslag till beslut: Bifall regeringens proposition 2017/18:199 och avslag motion

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-03-27
Justering: 2018-04-17
Trycklov: 2018-04-20
Reservationer 1
Betänkande 2017/18:SfU20

Möjligheten att placera ensamkommande barn i annan kommun begränsas (SfU20)

Möjligheten för en kommun att placera ett ensamkommande barn i en annan kommun begränsas. En kommun som av Migrationsverket fått i uppdrag att ta emot ett ensamkommande barn ska bara kunna placera barnet i en annan kommun

  • om kommunerna kommer överens om placeringen
  • om placeringen sker med stöd av gällande lagar som rör barns och ungas vårdbehov, eller
  • om det finns särskilda skäl med hänsyn till barnets vårdbehov eller barn som har behov av särskilt skydd.

Syftet med regeringens förslag på lagändringar är att få en jämnare fördelning av mottagandet av ensamkommande barn mellan landets kommuner. Ensamkommande barn är barn och ungdomar som utan medföljande förälder eller annan vårdnadshavare kommer till Sverige för att söka asyl.

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 juni 2018 med vissa övergångsbestämmelser.

Förslagspunkter

1. Ändringar i fråga om kommunplacering av ensamkommande barn

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.,
2. lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:119 punkterna 1 och 2.

2. Uppföljning av eventuella följdverkningar av lagändringarna

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3996 av Aron Modig m.fl. (KD).

Reservation 1 (KD)

3

Debatt

Bordläggning: 2018-04-24
Debatt i kammaren: 2018-04-25
4

Beslut

Beslut: 2018-04-25
2 förslagspunkter

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ändringar i fråga om kommunplacering av ensamkommande barn

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.,
2. lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:119 punkterna 1 och 2.

2. Uppföljning av eventuella följdverkningar av lagändringarna

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3996 av Aron Modig m.fl. (KD).

Reservation 1 (KD)