Arbetskraftsinvandring

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2016/17:SfU17

Migrationsverket bör få direktåtkomst till vissa uppgifter hos andra myndigheter (SfU17)

Regeringen bör återkomma till riksdagen med ett förslag om att ge Migrationsverket direktåtkomst till vissa uppgifter hos andra myndigheter, till exempel Skatteverket. Det är av stor betydelse för att Migrationsverket ska kunna kontrollera att gällande regler för arbetskraftsinvandring efterlevs. Regeringen bör också ge Migrationsverket i uppdrag att stärka arbetet mot missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring. Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen ska rikta ett tillkännagivande till regeringen om detta. Utskottet gjorde sitt ställningstagande i samband med behandlingen av motioner från allmänna motionstiden 2016 om arbetskraftsinvandring.

Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motionsförslag, om bland annat att underlätta arbetskraftsinvandring, utannonsering av tjänster, försörjningskrav, så kallat spårbyte, uppehållstillstånd för studerande samt sanktioner och straff.

Planerat beslutsdatum: 27 april 2017
Nästa händelse: Bordläggning 26 april 2017

Hela betänkandet

Betänkande 2016/17:SfU17 (pdf, 460 kB)
Sammanfattning
Utskottet föreslår att riksdagen ska göra ett tillkännagivande till regeringen med anledning av motionsyrkanden. Regeringen bör återkomma till riksdagen med ett förslag om att införa direktåtkomst för Migrationsverket till vissa uppgifter hos andra myndigheter och om uppdrag till Migrationsverket som syftar till ett förstärkt arbete mot missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring.
Utskottet föreslår att riksdagen ska avslå övriga motionsyrkanden, om bl.a. underlättande av arbetskraftsinvandring, utannonsering av tjänster, försörjningskrav, s.k. spårbyte, uppehållstillstånd för studerande samt sanktioner och straff.
I betänkandet finns 15 reservationer (S, M, SD, MP, C, V, L, KD).
Behandlade förslag
Ett åttiotal yrkanden i motioner från allmänna motionstiden 2016/17.
1
2016/17:SfU17

Innehållsförteckning

Utskottets
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
1

Förslag

30 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-03-02
Justering: 2017-04-18
Trycklov: 2017-04-20
Reservationer 15
Betänkande 2016/17:SfU17

Migrationsverket bör få direktåtkomst till vissa uppgifter hos andra myndigheter (SfU17)

Regeringen bör återkomma till riksdagen med ett förslag om att ge Migrationsverket direktåtkomst till vissa uppgifter hos andra myndigheter, till exempel Skatteverket. Det är av stor betydelse för att Migrationsverket ska kunna kontrollera att gällande regler för arbetskraftsinvandring efterlevs. Regeringen bör också ge Migrationsverket i uppdrag att stärka arbetet mot missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring. Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen ska rikta ett tillkännagivande till regeringen om detta. Utskottet gjorde sitt ställningstagande i samband med behandlingen av motioner från allmänna motionstiden 2016 om arbetskraftsinvandring.

Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motionsförslag, om bland annat att underlätta arbetskraftsinvandring, utannonsering av tjänster, försörjningskrav, så kallat spårbyte, uppehållstillstånd för studerande samt sanktioner och straff.

Förslagspunkter

1. Underlätta arbetskraftsinvandring

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1065 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 18,

2016/17:1844 av Elisabeth Svantesson (M),

2016/17:2975 av Johanna Jönsson m.fl. (C) yrkandena 1 och 2,

2016/17:3149 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkandena 4 och 5,

2016/17:3188 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 3,

2016/17:3267 av Johan Forssell m.fl. (M, C, L, KD) yrkandena 1-3,

2016/17:3302 av Aron Modig m.fl. (KD) yrkandena 31 och 33,

2016/17:3343 av Sofia Fölster (M) yrkande 3 och

2016/17:3384 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 8.

Reservation 1 (M, C, L, KD)

2. Behovsprövad arbetskraft

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:2330 av Johnny Skalin (SD) och

2016/17:2511 av Sven-Olof Sällström och Magnus Persson (båda SD) yrkande 10.

Reservation 2 (SD)

3. Övrigt om arbetskraftsinvandring

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2975 av Johanna Jönsson m.fl. (C) yrkandena 11-14.

Reservation 3 (C)

4. Förutsättningar för arbetstillstånd

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:27 av Tina Acketoft (L),

2016/17:734 av Niklas Wykman (M) yrkandena 1-6,

2016/17:735 av Gunilla Nordgren (M),

2016/17:1065 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 19,

2016/17:1273 av Christian Holm Barenfeld (M),

2016/17:1593 av Fredrik Schulte (M) yrkandena 1-5,

2016/17:2535 av Jabar Amin (MP),

2016/17:2924 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) yrkandena 1-4,

2016/17:2975 av Johanna Jönsson m.fl. (C) yrkandena 3, 4, 6 och 7,

2016/17:3267 av Johan Forssell m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 4,

2016/17:3302 av Aron Modig m.fl. (KD) yrkande 34 och

2016/17:3343 av Sofia Fölster (M) yrkandena 1 och 2.

Reservation 4 (M, C, L, KD)

5. Förstärkt arbete mot missbruk

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen bör återkomma till riksdagen med ett förslag om införande av direktåtkomst för Migrationsverket till vissa uppgifter hos andra myndigheter och om ett uppdrag till Migrationsverket som syftar till ett förstärkt arbete mot missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2016/17:3267 av Johan Forssell m.fl. (M, C, L, KD) yrkandena 5 och 6 samt

2016/17:3302 av Aron Modig m.fl. (KD) yrkande 35.

Reservation 5 (S, MP)

6. Missbruk, sanktioner och straff

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:2155 av Sten Bergheden (M) yrkandena 2-4,

2016/17:2471 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 26,

2016/17:2975 av Johanna Jönsson m.fl. (C) yrkande 5 och

2016/17:3371 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 39.

Reservation 6 (M)
Reservation 7 (C)
Reservation 8 (V)

7. Spårbyte m.m.

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1500 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) yrkande 3,

2016/17:2471 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 25,

2016/17:2924 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) yrkande 5,

2016/17:2973 av Johanna Jönsson m.fl. (C) yrkandena 8-10 och 21 samt

2016/17:2975 av Johanna Jönsson m.fl. (C) yrkande 10.

Reservation 9 (C)
Reservation 10 (V)

8. Uppehållstillstånd för att studera m.m.

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:713 av Lars Hjälmered (M),

2016/17:862 av Lars Hjälmered (M),

2016/17:1107 av Finn Bengtsson (M),

2016/17:1500 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) yrkandena 1 och 2,

2016/17:2974 av Johanna Jönsson m.fl. (C) yrkande 9,

2016/17:2975 av Johanna Jönsson m.fl. (C) yrkandena 16 och 17,

2016/17:3128 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 12 och

2016/17:3302 av Aron Modig m.fl. (KD) yrkande 32.

Reservation 11 (M)
Reservation 12 (C)
Reservation 13 (KD)

9. EU-blåkort

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1424 av Désirée Pethrus (KD) yrkande 10,

2016/17:2975 av Johanna Jönsson m.fl. (C) yrkande 15 och

2016/17:3409 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkandena 53-57.

Reservation 14 (SD)
Reservation 15 (C)

3

Debatt

Bordläggning: 2017-04-26
Debatt i kammaren: 2017-04-27
4

Beslut

Beslut: 2017-04-27
9 förslagspunkter

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Underlätta arbetskraftsinvandring

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1065 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 18,

2016/17:1844 av Elisabeth Svantesson (M),

2016/17:2975 av Johanna Jönsson m.fl. (C) yrkandena 1 och 2,

2016/17:3149 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkandena 4 och 5,

2016/17:3188 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 3,

2016/17:3267 av Johan Forssell m.fl. (M, C, L, KD) yrkandena 1-3,

2016/17:3302 av Aron Modig m.fl. (KD) yrkandena 31 och 33,

2016/17:3343 av Sofia Fölster (M) yrkande 3 och

2016/17:3384 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 8.

Reservation 1 (M, C, L, KD)

2. Behovsprövad arbetskraft

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:2330 av Johnny Skalin (SD) och

2016/17:2511 av Sven-Olof Sällström och Magnus Persson (båda SD) yrkande 10.

Reservation 2 (SD)

3. Övrigt om arbetskraftsinvandring

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2975 av Johanna Jönsson m.fl. (C) yrkandena 11-14.

Reservation 3 (C)

4. Förutsättningar för arbetstillstånd

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:27 av Tina Acketoft (L),

2016/17:734 av Niklas Wykman (M) yrkandena 1-6,

2016/17:735 av Gunilla Nordgren (M),

2016/17:1065 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 19,

2016/17:1273 av Christian Holm Barenfeld (M),

2016/17:1593 av Fredrik Schulte (M) yrkandena 1-5,

2016/17:2535 av Jabar Amin (MP),

2016/17:2924 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) yrkandena 1-4,

2016/17:2975 av Johanna Jönsson m.fl. (C) yrkandena 3, 4, 6 och 7,

2016/17:3267 av Johan Forssell m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 4,

2016/17:3302 av Aron Modig m.fl. (KD) yrkande 34 och

2016/17:3343 av Sofia Fölster (M) yrkandena 1 och 2.

Reservation 4 (M, C, L, KD)

5. Förstärkt arbete mot missbruk

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen bör återkomma till riksdagen med ett förslag om införande av direktåtkomst för Migrationsverket till vissa uppgifter hos andra myndigheter och om ett uppdrag till Migrationsverket som syftar till ett förstärkt arbete mot missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2016/17:3267 av Johan Forssell m.fl. (M, C, L, KD) yrkandena 5 och 6 samt

2016/17:3302 av Aron Modig m.fl. (KD) yrkande 35.

Reservation 5 (S, MP)

6. Missbruk, sanktioner och straff

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:2155 av Sten Bergheden (M) yrkandena 2-4,

2016/17:2471 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 26,

2016/17:2975 av Johanna Jönsson m.fl. (C) yrkande 5 och

2016/17:3371 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 39.

Reservation 6 (M)
Reservation 7 (C)
Reservation 8 (V)

7. Spårbyte m.m.

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1500 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) yrkande 3,

2016/17:2471 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 25,

2016/17:2924 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) yrkande 5,

2016/17:2973 av Johanna Jönsson m.fl. (C) yrkandena 8-10 och 21 samt

2016/17:2975 av Johanna Jönsson m.fl. (C) yrkande 10.

Reservation 9 (C)
Reservation 10 (V)

8. Uppehållstillstånd för att studera m.m.

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:713 av Lars Hjälmered (M),

2016/17:862 av Lars Hjälmered (M),

2016/17:1107 av Finn Bengtsson (M),

2016/17:1500 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) yrkandena 1 och 2,

2016/17:2974 av Johanna Jönsson m.fl. (C) yrkande 9,

2016/17:2975 av Johanna Jönsson m.fl. (C) yrkandena 16 och 17,

2016/17:3128 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 12 och

2016/17:3302 av Aron Modig m.fl. (KD) yrkande 32.

Reservation 11 (M)
Reservation 12 (C)
Reservation 13 (KD)

9. EU-blåkort

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1424 av Désirée Pethrus (KD) yrkande 10,

2016/17:2975 av Johanna Jönsson m.fl. (C) yrkande 15 och

2016/17:3409 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkandena 53-57.

Reservation 14 (SD)
Reservation 15 (C)