Arbetsmiljö och arbetstid

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2016/17:AU10

Statens arbete med arbetsmiljö har granskats (AU10)

Arbetsmarknadsutskottet har behandlat regeringens skrivelse som handlar om Riksrevisionens rapport om statliga insatser inom arbetsmiljöområdet.

I den arbetsmiljöstrategi som regeringen beslutade om 2016 riktas många uppdrag till Arbetsmiljöverket. Riksrevisionen tycker att uppdragen visar på en god vilja hos regeringen. Den stora mängden detaljerade uppdrag riskerar dock att ta resurser från nödvändigt utvecklingsarbete hos Arbetsmiljöverket. Riksrevisionen konstaterar vidare att det är svårt att mäta hälsa. Riksrevisionen menar att statistiken behöver utvecklas för att ge en bättre överblick över hur arbetsmiljön ser ut på svenska arbetsplatser.

I regeringens skrivelse framför regeringen att den förstår revisionens synpunkt om att många uppdrag riskerar att tränga undan utvecklingsarbetet. Regeringen skriver vidare att den tänker följa upp Riksrevisionens rekommendationer i dialogen med Arbetsmiljöverket.

Arbetsmarknadsutskottet anser att Riksrevisionens granskningsrapport är ett viktigt bidrag i arbetet med att följa upp, utvärdera och utveckla en arbetsmiljöstrategi för det moderna arbetslivet. Utskottet anser att det är viktigt att regeringen följer upp arbetsmiljöstrategins prioriteringar och fortsätter sitt arbete med att bli ännu mer tydlig i sin styrning av arbetsmiljöpolitiken. Med det föreslår utskottet att riksdagen lägger regeringens skrivelse till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Arbetsmarknadsutskottet föreslår samtidigt att riksdagen säger nej till motioner som handlar om arbetsmiljö och arbetstid. Anledningen är främst att arbete redan pågår inom dessa områden.

Planerat beslutsdatum: 26 april 2017
Nästa händelse: Bordläggning 25 april 2017

Hela betänkandet

Betänkande 2016/17:AU10 (pdf, 468 kB)
Sammanfattning
Utskottet föreslår att riksdagen avslår samtliga motioner och lägger regeringens skrivelse till handlingarna. Utskottet hänvisar i huvudsak till pågående arbete.
I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av Riksrevisionens granskningsrapport En god arbetsmiljö för alla – Statliga insatser inom arbetsmiljöområdet (RiR 2016:23). Motionsyrkandena rör bl.a. vikten av ett systematiskt arbetsmiljöarbete, arbetsmiljön inom kvinnodominerade yrken och sektorer, frågor om företagshälsovård och arbetstidsförkortning, övertid och delade turer.
I betänkandet finns 11 reservationer (SD, C, V, KD).
Behandlade förslag
Regeringens skrivelse 2016/17:82 Riksrevisionens rapport om statliga insatser inom arbetsmiljöområdet.
Två yrkanden i en följdmotion.
37 yrkanden i motioner från
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
1

Förslag

24 motioner, 1 skrivelse

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-03-23
Justering: 2017-04-20
Trycklov: 2017-04-21
Reservationer 11
Betänkande 2016/17:AU10

Statens arbete med arbetsmiljö har granskats (AU10)

Arbetsmarknadsutskottet har behandlat regeringens skrivelse som handlar om Riksrevisionens rapport om statliga insatser inom arbetsmiljöområdet.

I den arbetsmiljöstrategi som regeringen beslutade om 2016 riktas många uppdrag till Arbetsmiljöverket. Riksrevisionen tycker att uppdragen visar på en god vilja hos regeringen. Den stora mängden detaljerade uppdrag riskerar dock att ta resurser från nödvändigt utvecklingsarbete hos Arbetsmiljöverket. Riksrevisionen konstaterar vidare att det är svårt att mäta hälsa. Riksrevisionen menar att statistiken behöver utvecklas för att ge en bättre överblick över hur arbetsmiljön ser ut på svenska arbetsplatser.

I regeringens skrivelse framför regeringen att den förstår revisionens synpunkt om att många uppdrag riskerar att tränga undan utvecklingsarbetet. Regeringen skriver vidare att den tänker följa upp Riksrevisionens rekommendationer i dialogen med Arbetsmiljöverket.

Arbetsmarknadsutskottet anser att Riksrevisionens granskningsrapport är ett viktigt bidrag i arbetet med att följa upp, utvärdera och utveckla en arbetsmiljöstrategi för det moderna arbetslivet. Utskottet anser att det är viktigt att regeringen följer upp arbetsmiljöstrategins prioriteringar och fortsätter sitt arbete med att bli ännu mer tydlig i sin styrning av arbetsmiljöpolitiken. Med det föreslår utskottet att riksdagen lägger regeringens skrivelse till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Arbetsmarknadsutskottet föreslår samtidigt att riksdagen säger nej till motioner som handlar om arbetsmiljö och arbetstid. Anledningen är främst att arbete redan pågår inom dessa områden.

Förslagspunkter

1. Riksrevisionens rapport om statliga insatser inom arbetsmiljöområdet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:895 av Hillevi Larsson m.fl. (S),

2016/17:1695 av Hanna Westerén (S),

2016/17:2758 av Lars Eriksson (S),

2016/17:3349 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkande 26 och

2016/17:3608 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkandena 1 och 2 samt

lägger skrivelse 2016/17:82 till handlingarna.

Reservation 1 (KD)

2. Systematiskt arbetsmiljöarbete m.m.

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:291 av Jan R Andersson m.fl. (M) yrkande 2,

2016/17:598 av Jamal El-Haj (S),

2016/17:687 av Anna Hagwall (SD),

2016/17:1769 av Richard Jomshof m.fl. (SD) yrkandena 8 och 9 samt

2016/17:1889 av Finn Bengtsson m.fl. (M).

Reservation 2 (SD)

3. Arbetsmiljön inom kvinnodominerade yrken och sektorer

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:158 av Ali Esbati m.fl. (V) yrkande 1,

2016/17:2734 av Mattias Jonsson och Adnan Dibrani (båda S) yrkandena 1 och 2,

2016/17:2971 av Solveig Zander m.fl. (C) yrkande 5,

2016/17:3305 av Emma Henriksson m.fl. (KD) yrkande 14,

2016/17:3346 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkande 13 och

2016/17:3349 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkande 25.

Reservation 3 (C)
Reservation 4 (V)
Reservation 5 (KD)

4. Företagshälsovård m.m.

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:158 av Ali Esbati m.fl. (V) yrkande 2,

2016/17:1447 av Finn Bengtsson m.fl. (M),

2016/17:1696 av Veronica Lindholm och Jamal Mouneimne (båda S) yrkande 2 och

2016/17:2971 av Solveig Zander m.fl. (C) yrkande 4.

Reservation 6 (C)
Reservation 7 (V)

5. Sanktionsavgifter och preskriptionstid m.m.

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:767 av Magnus Persson (SD),

2016/17:780 av Magnus Persson (SD),

2016/17:1898 av Leif Nysmed (S) yrkande 1 och

2016/17:2511 av Sven-Olof Sällström och Magnus Persson (båda SD) yrkande 11.

Reservation 8 (SD)

6. Arbetstidsförkortning och övertid m.m.

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:810 av Ali Esbati m.fl. (V) yrkandena 1 och 4-8 samt

2016/17:2616 av Carl Schlyter m.fl. (MP) yrkandena 1-3.

Reservation 9 (V)

7. Arbetstidens förläggning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:810 av Ali Esbati m.fl. (V) yrkande 3,

2016/17:2227 av Per Ramhorn m.fl. (SD) yrkande 5 och

2016/17:2511 av Sven-Olof Sällström och Magnus Persson (båda SD) yrkande 3.

Reservation 10 (SD)
Reservation 11 (V)

3

Debatt

Bordläggning: 2017-04-25
Debatt i kammaren: 2017-04-26
4

Beslut

Beslut: 2017-04-26
7 förslagspunkter

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Riksrevisionens rapport om statliga insatser inom arbetsmiljöområdet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:895 av Hillevi Larsson m.fl. (S),

2016/17:1695 av Hanna Westerén (S),

2016/17:2758 av Lars Eriksson (S),

2016/17:3349 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkande 26 och

2016/17:3608 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkandena 1 och 2 samt

lägger skrivelse 2016/17:82 till handlingarna.

Reservation 1 (KD)

2. Systematiskt arbetsmiljöarbete m.m.

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:291 av Jan R Andersson m.fl. (M) yrkande 2,

2016/17:598 av Jamal El-Haj (S),

2016/17:687 av Anna Hagwall (SD),

2016/17:1769 av Richard Jomshof m.fl. (SD) yrkandena 8 och 9 samt

2016/17:1889 av Finn Bengtsson m.fl. (M).

Reservation 2 (SD)

3. Arbetsmiljön inom kvinnodominerade yrken och sektorer

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:158 av Ali Esbati m.fl. (V) yrkande 1,

2016/17:2734 av Mattias Jonsson och Adnan Dibrani (båda S) yrkandena 1 och 2,

2016/17:2971 av Solveig Zander m.fl. (C) yrkande 5,

2016/17:3305 av Emma Henriksson m.fl. (KD) yrkande 14,

2016/17:3346 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkande 13 och

2016/17:3349 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkande 25.

Reservation 3 (C)
Reservation 4 (V)
Reservation 5 (KD)

4. Företagshälsovård m.m.

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:158 av Ali Esbati m.fl. (V) yrkande 2,

2016/17:1447 av Finn Bengtsson m.fl. (M),

2016/17:1696 av Veronica Lindholm och Jamal Mouneimne (båda S) yrkande 2 och

2016/17:2971 av Solveig Zander m.fl. (C) yrkande 4.

Reservation 6 (C)
Reservation 7 (V)

5. Sanktionsavgifter och preskriptionstid m.m.

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:767 av Magnus Persson (SD),

2016/17:780 av Magnus Persson (SD),

2016/17:1898 av Leif Nysmed (S) yrkande 1 och

2016/17:2511 av Sven-Olof Sällström och Magnus Persson (båda SD) yrkande 11.

Reservation 8 (SD)

6. Arbetstidsförkortning och övertid m.m.

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:810 av Ali Esbati m.fl. (V) yrkandena 1 och 4-8 samt

2016/17:2616 av Carl Schlyter m.fl. (MP) yrkandena 1-3.

Reservation 9 (V)

7. Arbetstidens förläggning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:810 av Ali Esbati m.fl. (V) yrkande 3,

2016/17:2227 av Per Ramhorn m.fl. (SD) yrkande 5 och

2016/17:2511 av Sven-Olof Sällström och Magnus Persson (båda SD) yrkande 3.

Reservation 10 (SD)
Reservation 11 (V)