Elektronisk övervakning av kontaktförbud

Justitieutskottets betänkande 2017/18:JuU25

Ärendet är avslutat

Beslutat: 25 april 2018

Beslut

Fler beslut om kontaktförbud ska kombineras med fotboja (JuU25)

Lagar som rör kontaktförbud ska ändras. Kontaktförbud, i vissa fall med elektronisk övervakning i form av fotboja, kan beviljas om det finns en risk för att en person allvarligt trakasserar, förföljer eller begår brott mot en annan person. Enligt regeringens förslag ska fler beslut om kontaktförbud kombineras med fotboja och den längsta initiala perioden som ett sådant kontaktförbud kan gälla förlängs från sex månader till ett år. Dessutom ska brott mot kontaktförbud med fotboja få en särskild brottsbeteckning och kunna leda till fängelse i max två år.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2018.

För att få kontaktförbud med fotboja måste en person först bryta mot ett kontaktförbud utan fotboja. Riksdagen anser att det snarare ska vara hotbilden som avgör om det ska bli aktuellt med fotboja eller inte. För att ta större hänsyn till brottsofferperspektivet anser riksdagen därför att ett utvidgat kontaktförbud med fotboja ska kunna beslutas som förstahandsåtgärd. Riksdagen riktade en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, till regeringen om att skyndsamt återkomma med ett lagförslag om detta.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Bifall till motionsyrkanden om att ett utvidgat kontaktförbud med elektronisk övervakning ska kunna beslutas som en förstahandsåtgärd. Avslag på övriga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

8 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-03-15
Justering: 2018-04-17
Trycklov: 2018-04-17
Reservationer 8
Betänkande 2017/18:JuU25

Fler beslut om kontaktförbud ska kombineras med fotboja (JuU25)

Lagar som rör kontaktförbud ska ändras. Kontaktförbud, i vissa fall med elektronisk övervakning i form av fotboja, kan beviljas om det finns en risk för att en person allvarligt trakasserar, förföljer eller begår brott mot en annan person. Enligt regeringens förslag ska fler beslut om kontaktförbud kombineras med fotboja och den längsta initiala perioden som ett sådant kontaktförbud kan gälla förlängs från sex månader till ett år. Dessutom ska brott mot kontaktförbud med fotboja få en särskild brottsbeteckning och kunna leda till fängelse i max två år.

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag och att lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2018.

För att få kontaktförbud med fotboja måste en person först bryta mot ett kontaktförbud utan fotboja. Justitieutskottet anser att det snarare ska vara hotbilden som avgör om det ska bli aktuellt med fotboja eller inte. För att ta större hänsyn till brottsofferperspektivet anser utskottet därför att ett utvidgat kontaktförbud med fotboja ska kunna beslutas som förstahandsåtgärd. Utskottet föreslår att riksdagen riktar en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, till regeringen om att skyndsamt återkomma med ett lagförslag om detta.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-04-24
Debatt i kammaren: 2018-04-25
4

Beslut

Beslut: 2018-04-25
8 förslagspunkter, 6 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 25 april 2018

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Elektronisk övervakning av kontaktförbud

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (1988:688) om kontaktförbud,
2. lag om ändring i brottsbalken.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:81 punkterna 1 och 2.

2. Ökad användning av kontaktförbud med elektronisk övervakning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:144 av Said Abdu (L),

2017/18:2836 av Annicka Engblom m.fl. (M) yrkandena 3 och 4,

2017/18:3584 av Roger Haddad m.fl. (L) yrkande 4 och

2017/18:3789 av Annika Qarlsson m.fl. (C) yrkande 29.

Reservation 1 (C, L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (C, L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 94 0 0 19
M 69 1 0 13
SD 34 0 0 8
MP 21 0 0 4
C 0 15 0 7
V 19 0 0 2
L 0 17 0 2
KD 15 0 0 1
- 5 0 0 3
Totalt 257 33 0 59


3. Skärpt straff för överträdelser av kontaktförbud

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:3060 av Richard Jomshof m.fl. (SD, -) yrkande 2,

2017/18:3584 av Roger Haddad m.fl. (L) yrkande 2,

2017/18:3974 av Roger Haddad m.fl. (L) yrkandena 2 och 3 samt

2017/18:3977 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -) yrkandena 2 och 3.

Reservation 2 (SD, -)
Reservation 3 (L)

4. Kontaktförbud med elektronisk övervakning som förstahandsåtgärd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att ett utvidgat kontaktförbud med elektronisk övervakning ska kunna beslutas som en förstahandsåtgärd och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2017/18:3974 av Roger Haddad m.fl. (L) yrkande 1 och

2017/18:3977 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -) yrkande 4.

Reservation 4 (V)

5. Förenkla utfärdandet av kontaktförbud

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:3060 av Richard Jomshof m.fl. (SD, -) yrkande 1 och

2017/18:3977 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -) yrkande 1.

Reservation 5 (SD, -)

6. Utöka området för kontaktförbud

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3584 av Roger Haddad m.fl. (L) yrkande 3.

Reservation 6 (L)

7. Kontaktförbud med elektronisk övervakning efter avtjänat fängelsestraff

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:3584 av Roger Haddad m.fl. (L) yrkande 5 och

2017/18:3977 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -) yrkande 5.

Reservation 7 (SD, L, -)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (SD, L, -)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 94 0 0 19
M 70 0 0 13
SD 0 34 0 8
MP 21 0 0 4
C 15 0 0 7
V 19 0 0 2
L 0 17 0 2
KD 15 0 0 1
- 0 5 0 3
Totalt 234 56 0 59


8. Kontaktförbud avseende den gemensamma bostaden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:3189 av Tomas Tobé m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 7 och

2017/18:3584 av Roger Haddad m.fl. (L) yrkande 6.

Reservation 8 (M, C, L, KD)