Klimatpolitik

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2017/18:MJU22

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 20 juni 2018

Nästa händelse: Bordläggning 19 juni 2018

Utskottets förslag

Drivmedels miljöpåverkan och beredskap för klimatförändringar (MJU22)

Alla som levererar drivmedel ska bli skyldiga att informera konsumenterna om drivmedlets utsläpp av växthusgaser och andra förhållanden som har betydelse för att bedöma drivmedlets miljöpåverkan. Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. De nya reglerna ska börja gälla den 1 januari 2019.

Kommunernas översiktsplaner ska framöver ha med en redovisning av risken för skador på den byggda miljön till följd av klimatrelaterade olyckor som till exempel översvämning, ras och erosion. Kommunerna ska också i detaljplaner få bestämma att det krävs marklov för markarbeten som kan försämra markens genomsläpplighet. Utskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. De nya reglerna ska börja gälla den 1 augusti 2018.

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår också att riksdagen riktar två uppmaningar, tillkännagivanden, till regeringen:

  • Klimatpolitiken ska sträva efter att nå minskade utsläpp med bibehållen god ekonomisk tillväxt samt bygga på långsiktiga spelregler som inte driver jobb eller utsläpp ur Sverige och EU.
  • Dubbla styrmedel inom klimatpolitiken är problematiskt och bör undvikas.

Utskottet föreslår vidare att riksdagen säger nej till ett 90-tal förslag i motioner från allmänna motionstiden 2017, bland annat eftersom arbete redan pågår i en del av de frågor som tas upp.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionerna. Skrivelsen läggs till handlingarna. Utskottet föreslår med bifall till motionerna 2017/18:3730 yrkande 1 och 2017/18:4153 yrkande 1 ett tillkännagivande om att klimatpolitiken ska sträva efter att uppnå minskade utsläpp med bibehållen god ekonomisk tillväxt samt bygga på långsiktiga spelregler som inte driver jobb eller utsläpp ur Sverige och EU. Utskottet föreslår med bifall till motionerna 2017/18:4153 yrkande 3 och 2017/18: 4154 yrkande 4 ett tillkännagivande om att dubbla styrmedel inom klimatpolitiken är problematiskt och bör undvikas.

Ärendets gång

1

Förslag

30 motioner, 2 propositioner, 1 skrivelse

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-05-17
Justering: 2018-06-12
Trycklov: 2018-06-13
Reservationer 36
Betänkande 2017/18:MJU22

Drivmedels miljöpåverkan och beredskap för klimatförändringar (MJU22)

Alla som levererar drivmedel ska bli skyldiga att informera konsumenterna om drivmedlets utsläpp av växthusgaser och andra förhållanden som har betydelse för att bedöma drivmedlets miljöpåverkan. Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. De nya reglerna ska börja gälla den 1 januari 2019.

Kommunernas översiktsplaner ska framöver ha med en redovisning av risken för skador på den byggda miljön till följd av klimatrelaterade olyckor som till exempel översvämning, ras och erosion. Kommunerna ska också i detaljplaner få bestämma att det krävs marklov för markarbeten som kan försämra markens genomsläpplighet. Utskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. De nya reglerna ska börja gälla den 1 augusti 2018.

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår också att riksdagen riktar två uppmaningar, tillkännagivanden, till regeringen:

  • Klimatpolitiken ska sträva efter att nå minskade utsläpp med bibehållen god ekonomisk tillväxt samt bygga på långsiktiga spelregler som inte driver jobb eller utsläpp ur Sverige och EU.
  • Dubbla styrmedel inom klimatpolitiken är problematiskt och bör undvikas.

Utskottet föreslår vidare att riksdagen säger nej till ett 90-tal förslag i motioner från allmänna motionstiden 2017, bland annat eftersom arbete redan pågår i en del av de frågor som tas upp.

Förslagspunkter

1. Sveriges roll i det internationella klimatarbetet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:3686 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 8,

2017/18:3887 av Martin Kinnunen och Runar Filper (båda SD) yrkande 1,

2017/18:4148 av Olle Felten m.fl. (-) yrkande 5 och

2017/18:4154 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 1.

Reservation 1 (SD)
Reservation 2 (C)

2. Internationella samarbetsformer

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1141 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 5,

2017/18:3352 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) yrkande 18 och

2017/18:4154 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkandena 13 och 14.

Reservation 3 (M)
Reservation 4 (SD)
Reservation 5 (V)

3. Klass- och genusperspektiv i klimatförhandlingarna m.m.

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:283 av Jan Lindholm (MP) yrkande 5,

2017/18:1141 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 1 och 2 samt

2017/18:1713 av Jan Lindholm (MP).

Reservation 6 (V)

4. EU:s klimatpolitik

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1141 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 10 och 12,

2017/18:3686 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkandena 25 och 26 samt

2017/18:3887 av Martin Kinnunen och Runar Filper (båda SD) yrkande 7.

Reservation 7 (SD)
Reservation 8 (C)
Reservation 9 (V)

5. Reformering av EU:s utsläppshandelssystem

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1141 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 14 och

2017/18:3686 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkandena 27 och 30.

Reservation 10 (C)
Reservation 11 (V)

6. Tilldelning av utsläppsrätter för den EES-interna flygtrafiken m.m.

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3686 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkandena 28 och 31.

Reservation 12 (C)

7. Inriktningen för svensk klimatpolitik

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att klimatpolitiken ska sträva efter att uppnå minskade utsläpp med bibehållen god ekonomisk tillväxt samt bygga på långsiktiga spelregler som inte driver jobb eller utsläpp ur Sverige och EU, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2017/18:3730 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, KD, L) yrkande 1 och

2017/18:4153 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, KD) yrkande 1.

Reservation 13 (S, MP, V)

8. Målen för svensk klimatpolitik

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1141 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 16,

2017/18:3887 av Martin Kinnunen och Runar Filper (båda SD) yrkande 15 och

2017/18:4154 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 10.

Reservation 14 (SD)
Reservation 15 (V)

9. Nationellt klimatbidrag (INDC)

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:1141 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 6.

Reservation 16 (V)

10. Sverige som ett klimatföredöme

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:3730 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, KD, L) yrkande 8 och

2017/18:4153 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, KD) yrkande 4.

Reservation 17 (M, C, L, KD)

11. Nationella åtgärder på klimatområdet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:4154 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 3.

Reservation 18 (SD)

12. Beräkning av klimatutsläpp

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1141 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 8 och 9,

2017/18:3352 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) yrkande 2 och

2017/18:4148 av Olle Felten m.fl. (-) yrkandena 1-4.

Reservation 19 (M)
Reservation 20 (V)

13. Utvärdering av svensk klimatpolitik m.m.

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1141 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 20,

2017/18:3524 av Josef Fransson (SD),

2017/18:3887 av Martin Kinnunen och Runar Filper (båda SD) yrkande 5 och

2017/18:4154 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkandena 2 och 11.

Reservation 21 (SD)
Reservation 22 (V)

14. Klimatintegrering

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:2820 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 2.

Reservation 23 (L)

15. Klimatanpassning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:2820 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 3.

Reservation 24 (L)

16. Dubbla styrmedel inom klimatpolitiken

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att dubbla styrmedel inom klimatpolitiken är problematiskt och bör undvikas, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2017/18:4153 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, KD) yrkande 3 och

2017/18:4154 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 4.

Reservation 25 (S, MP, V)

17. Kostnadseffektiva styrmedel inom klimatpolitiken

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:4153 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, KD) yrkande 2.

Reservation 26 (M, C, L, KD)

18. Principen om att förorenaren betalar

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3730 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, KD, L) yrkande 7.

Reservation 27 (M, C, L, KD)

19. Effektiv prissättning på klimatutsläpp

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3686 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 24.

Reservation 28 (C)

20. Stöd till solceller m.m.

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:4148 av Olle Felten m.fl. (-) yrkande 6 och

2017/18:4154 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 5.

Reservation 29 (SD)

21. Konkurrenskraftigt jordbruk

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:4154 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkandena 6 och 7.

Reservation 30 (SD)

22. Växthusgasutsläpp från skogs- och jordbruksmark

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3772 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 41.

Reservation 31 (C)

23. Hållbara bränslen

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:4154 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkandena 8 och 9.

Reservation 32 (SD)

24. Främjande av svensk biogasteknik m.m.

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:3888 av Martin Kinnunen och Runar Filper (båda SD) yrkande 7 och

2017/18:4154 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 12.

Reservation 33 (SD)

25. Utsläpp från arbetsmaskiner

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3686 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 21.

Reservation 34 (C)

26. Riskbedömning i kommunernas översiktsplan och marklovsplikt

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900) och avslår motionerna.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:163 och avslår motion

2017/18:2109 av Karin Svensson Smith (MP) yrkandena 1 och 7.

27. Miljöinformation om drivmedel

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i drivmedelslagen (2011:319) och avslår motionerna.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:229 och avslår motionerna

2017/18:3686 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 15,

2017/18:4138 av Jens Holm m.fl. (V) och

2017/18:4152 av Kristina Yngwe m.fl. (C).

Reservation 35 (C)
Reservation 36 (V)

28. Skrivelsen

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger skrivelse 2017/18:238 till handlingarna.

29. Motioner som bereds förenklat

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-06-19
Debatt i kammaren: 2018-06-20
4

Beslut

Beslut: 2018-06-20
29 förslagspunkter

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Sveriges roll i det internationella klimatarbetet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:3686 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 8,

2017/18:3887 av Martin Kinnunen och Runar Filper (båda SD) yrkande 1,

2017/18:4148 av Olle Felten m.fl. (-) yrkande 5 och

2017/18:4154 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 1.

Reservation 1 (SD)
Reservation 2 (C)

2. Internationella samarbetsformer

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1141 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 5,

2017/18:3352 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) yrkande 18 och

2017/18:4154 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkandena 13 och 14.

Reservation 3 (M)
Reservation 4 (SD)
Reservation 5 (V)

3. Klass- och genusperspektiv i klimatförhandlingarna m.m.

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:283 av Jan Lindholm (MP) yrkande 5,

2017/18:1141 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 1 och 2 samt

2017/18:1713 av Jan Lindholm (MP).

Reservation 6 (V)

4. EU:s klimatpolitik

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1141 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 10 och 12,

2017/18:3686 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkandena 25 och 26 samt

2017/18:3887 av Martin Kinnunen och Runar Filper (båda SD) yrkande 7.

Reservation 7 (SD)
Reservation 8 (C)
Reservation 9 (V)

5. Reformering av EU:s utsläppshandelssystem

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1141 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 14 och

2017/18:3686 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkandena 27 och 30.

Reservation 10 (C)
Reservation 11 (V)

6. Tilldelning av utsläppsrätter för den EES-interna flygtrafiken m.m.

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3686 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkandena 28 och 31.

Reservation 12 (C)

7. Inriktningen för svensk klimatpolitik

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att klimatpolitiken ska sträva efter att uppnå minskade utsläpp med bibehållen god ekonomisk tillväxt samt bygga på långsiktiga spelregler som inte driver jobb eller utsläpp ur Sverige och EU, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2017/18:3730 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, KD, L) yrkande 1 och

2017/18:4153 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, KD) yrkande 1.

Reservation 13 (S, MP, V)

8. Målen för svensk klimatpolitik

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1141 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 16,

2017/18:3887 av Martin Kinnunen och Runar Filper (båda SD) yrkande 15 och

2017/18:4154 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 10.

Reservation 14 (SD)
Reservation 15 (V)

9. Nationellt klimatbidrag (INDC)

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:1141 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 6.

Reservation 16 (V)

10. Sverige som ett klimatföredöme

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:3730 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, KD, L) yrkande 8 och

2017/18:4153 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, KD) yrkande 4.

Reservation 17 (M, C, L, KD)

11. Nationella åtgärder på klimatområdet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:4154 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 3.

Reservation 18 (SD)

12. Beräkning av klimatutsläpp

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1141 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 8 och 9,

2017/18:3352 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) yrkande 2 och

2017/18:4148 av Olle Felten m.fl. (-) yrkandena 1-4.

Reservation 19 (M)
Reservation 20 (V)

13. Utvärdering av svensk klimatpolitik m.m.

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1141 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 20,

2017/18:3524 av Josef Fransson (SD),

2017/18:3887 av Martin Kinnunen och Runar Filper (båda SD) yrkande 5 och

2017/18:4154 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkandena 2 och 11.

Reservation 21 (SD)
Reservation 22 (V)

14. Klimatintegrering

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:2820 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 2.

Reservation 23 (L)

15. Klimatanpassning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:2820 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 3.

Reservation 24 (L)

16. Dubbla styrmedel inom klimatpolitiken

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att dubbla styrmedel inom klimatpolitiken är problematiskt och bör undvikas, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2017/18:4153 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, KD) yrkande 3 och

2017/18:4154 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 4.

Reservation 25 (S, MP, V)

17. Kostnadseffektiva styrmedel inom klimatpolitiken

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:4153 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, KD) yrkande 2.

Reservation 26 (M, C, L, KD)

18. Principen om att förorenaren betalar

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3730 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, KD, L) yrkande 7.

Reservation 27 (M, C, L, KD)

19. Effektiv prissättning på klimatutsläpp

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3686 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 24.

Reservation 28 (C)

20. Stöd till solceller m.m.

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:4148 av Olle Felten m.fl. (-) yrkande 6 och

2017/18:4154 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 5.

Reservation 29 (SD)

21. Konkurrenskraftigt jordbruk

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:4154 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkandena 6 och 7.

Reservation 30 (SD)

22. Växthusgasutsläpp från skogs- och jordbruksmark

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3772 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 41.

Reservation 31 (C)

23. Hållbara bränslen

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:4154 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkandena 8 och 9.

Reservation 32 (SD)

24. Främjande av svensk biogasteknik m.m.

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:3888 av Martin Kinnunen och Runar Filper (båda SD) yrkande 7 och

2017/18:4154 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 12.

Reservation 33 (SD)

25. Utsläpp från arbetsmaskiner

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3686 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 21.

Reservation 34 (C)

26. Riskbedömning i kommunernas översiktsplan och marklovsplikt

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900) och avslår motionerna.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:163 och avslår motion

2017/18:2109 av Karin Svensson Smith (MP) yrkandena 1 och 7.

27. Miljöinformation om drivmedel

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i drivmedelslagen (2011:319) och avslår motionerna.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:229 och avslår motionerna

2017/18:3686 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 15,

2017/18:4138 av Jens Holm m.fl. (V) och

2017/18:4152 av Kristina Yngwe m.fl. (C).

Reservation 35 (C)
Reservation 36 (V)

28. Skrivelsen

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger skrivelse 2017/18:238 till handlingarna.

29. Motioner som bereds förenklat

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.