Lagändringar med anledning av den nya Strålsäkerhetsmyndigheten

Försvarsutskottets betänkande 2007/08:FöU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 april 2008

Beslut

Lagar ändras med anledning av nya Strålsäkerhetsmyndigheten (FöU10)

Statens kärnkraftinspektion och Statens strålskyddsinstitut slås den 1 juli 2008 ihop till en ny myndighet som ska heta Strålsäkerhetsmyndigheten. Riksdagen beslutade därför att ändra myndighetsnamnen i tre olika lagar.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2008-03-27
Justering: 2008-03-27
Betänkande publicerat: 2008-04-03
Trycklov: 2008-04-03
Betänkande 2007/08:FöU10

Lagar ändras med anledning av nya Strålsäkerhetsmyndigheten (FöU10)

Statens kärnkraftinspektion och Statens strålskyddsinstitut slås den 1 juli 2008 ihop till en ny myndighet som ska heta Strålsäkerhetsmyndigheten. Myndighetsnamnen i tre olika lagar behöver därför ändras. Försvarsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om namnändringar i lagarna.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2008-04-17
4

Beslut

Beslut: 2008-04-17
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Lagförslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens lagförslag till
1. lag om ändring i lagen (1988:1597) om finansiering av hanteringen av visst radioaktivt avfall m.m.,
2. lag om ändring i lagen (1999:673) om skatt på avfall,
3. lag om ändring i lagen (2006:263) om transport av farligt gods.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:71.