Riksrevisionens årsredovisning för 2016

Finansutskottets betänkande 2016/17:FiU27

Finansutskottet har granskat Riksrevisionens årsredovisning (FiU27)

Finansutskottet har granskat Riksrevisionens årsredovisning för 2016. Revisionen av årsredovisningen, som gjorts av en extern revisor, visar att årsredovisningen i alla väsentliga avseenden är rättvisande.

Under 2016 organiserade Riksrevisionen om sin verksamhet i nio mindre enheter. Finansutskottet ser positivt på att Riksrevisionen utvecklar sina arbetssätt för att kunna ta till vara på personalens kompetens, bland annat när det gäller arbetet med kvalitetssäkring. Utskottet betonar även vikten av att Riksrevisionen tar vara på allsidigheten i lagen om statlig revision för att effektivitetsrevisionens granskningar inte ska bli för ensidiga åt ena eller andra hållet.

Finansutskottet föreslår att riksdagen lägger ärendet till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Planerat beslutsdatum: 26 april 2017
Nästa händelse: Bordläggning 25 april 2017

Hela betänkandet

Betänkande 2016/17:FiU27 (pdf, 2 MB)
Sammanfattning
Riksrevisionen har överlämnat sin årsredovisning för 2016 (redog. 2016/17:RR1) till riksdagen. Utskottet konstaterar att den anlitade revisorn bedömer att Riksrevisionens årsredovisning i alla väsentliga avseenden är rättvisande. Efter avslutad revision föreslår utskottet att riksdagen lägger Riksrevisionens årsredovisning för 2016 till handlingarna.
Utskottet betonar vikten av spårbarhet i redovisningen när förändringar görs. En över tiden stabil och ändamålsenlig underindelning av verksamheten är att föredra. Genom den uppföljningsrapport som Riksrevisionen lämnar som ett komplement till årsredovisningen är det möjligt för utskottet att bedöma Riksrevisionens resultat, och där är den djupa uppföljningen särskilt intressant. Den årliga revisionen är enligt utskottet en
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
1

Förslag

1 framställning / redogörelse
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-04-06
Justering: 2017-04-20
Trycklov: 2017-04-21
Betänkande 2016/17:FiU27

Finansutskottet har granskat Riksrevisionens årsredovisning (FiU27)

Finansutskottet har granskat Riksrevisionens årsredovisning för 2016. Revisionen av årsredovisningen, som gjorts av en extern revisor, visar att årsredovisningen i alla väsentliga avseenden är rättvisande.

Under 2016 organiserade Riksrevisionen om sin verksamhet i nio mindre enheter. Finansutskottet ser positivt på att Riksrevisionen utvecklar sina arbetssätt för att kunna ta till vara på personalens kompetens, bland annat när det gäller arbetet med kvalitetssäkring. Utskottet betonar även vikten av att Riksrevisionen tar vara på allsidigheten i lagen om statlig revision för att effektivitetsrevisionens granskningar inte ska bli för ensidiga åt ena eller andra hållet.

Finansutskottet föreslår att riksdagen lägger ärendet till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Förslagspunkter

1. Riksrevisionens årsredovisning för 2016

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger redogörelse 2016/17:RR1 till handlingarna.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-04-25
Debatt i kammaren: 2017-04-26
4

Beslut

Beslut: 2017-04-26
1 förslagspunkt

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Riksrevisionens årsredovisning för 2016

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger redogörelse 2016/17:RR1 till handlingarna.