Riksrevisionens rapport om Statens servicecenter

Finansutskottets betänkande 2016/17:FiU37

Riksrevisionen har granskat Statens servicecenter (FiU37)

Regeringen har lämnat en skrivelse till riksdagen om Riksrevisionens granskningsrapport om Statens servicecenter, SSC. Statens servicecenter är en statlig myndighet under Finansdepartementet som ska bidra till en effektivare administration inom statsförvaltningen genom att sköta exempelvis löneadministration åt andra myndigheter. Syftet med Riksrevisionens granskning har varit att undersöka om SSC har bidragit till att effektivisera den administrativa stödverksamhet som övertagits från de myndigheter som anslutit sig till SSC:s tjänster.

Regeringen konstaterar i sin skrivelse att granskningen tyder på att kvaliteten i SSC:s tjänster generellt är god och bedömer att staten totalt sett har minskat sina kostnader genom att man inrättat SSC. Samtidigt instämmer regeringen i Riksrevisionens bedömning att SSC:s förutsättningar att bedriva en effektiv verksamhet till viss del har varit bristfälliga och att förtroendet för SSC:s tjänster behöver förbättras.

Finansutskottet har behandlat regeringens skrivelse. Utskottet välkomnar att regeringen har infört ett mål om ökad kundnöjdhet för SSC. Utskottet välkomnar också att regeringen under perioden 2017-2021 avser att stegvis utvidga bestämmelserna om SSC:s tjänster för löneadministration. Det förväntas leda till att fler myndigheter successivt kommer att ansluta sig.

Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Datum för beslutet: 15 mars 2017
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Betänkande 2016/17:FiU37 (pdf, 209 kB)

Finansutskottets betänkande

2016/17:FiU37

 

Riksrevisionens rapport om Statens servicecenter

Sammanfattning

Utskottet föreslår att riksdagen lägger skrivelse 2016/17:77 Riksrevisionens rapport om Statens servicecenter till handlingarna.

I skrivelsen konstaterar regeringen att granskningen tyder på att kvaliteten i Statens servicecenters (SSC) tjänster generellt är god och regeringen bedömer att staten totalt sett har minskat sina kostnader genom att man inrättat SSC. Samtidigt instämmer regeringen i Riksrevisionens bedömning att SSC:s förutsättningar att bedriva en effektiv verksamhet till viss del har varit bristfälliga och att förtroendet för SSC:s tjänster behöver förbättras.

Utskottet välkomnar att regeringen i myndighetens regleringsbrev för 2017 har infört ett mål om ökad kundnöjdhet. Utskottet välkomnar också att regeringen under perioden 2017-2021 även avser att stegvis utvidga förordningsregleringen av SSC:s lönerelaterade tjänster, vilket förväntas leda till att anslutningsgraden succesivt ökar.

Inga motioner har väckts med anledning av skrivelsen.

Behandlade förslag

Skrivelse 2016/17:77 Riksrevisionens rapport om Statens servicecenter.

 

Innehållsförteckning

Sammanfattning

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

Utskottets överväganden

Riksrevisionens rapport om Statens servicecenter

Skrivelsen

Utskottets ställningstagande

Bilaga
Förteckning över behandlade förslag

Skrivelsen

 

 

 

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

 

Riksrevisionens rapport om Statens servicecenter

Riksdagen lägger skrivelse 2016/17:77 till handlingarna.

Stockholm den 28 februari 2017

På finansutskottets vägnar

Fredrik Olovsson

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Fredrik Olovsson (S), Monica Green (S), Ingela Nylund Watz (S), Oscar Sjöstedt (SD), Jörgen Andersson (M), Emil Källström (C), Janine Alm Ericson (MP), Marie Granlund (S), Dennis Dioukarev (SD), Mats Persson (L), Jakob Forssmed (KD), Niklas Karlsson (S), Börje Vestlund (S), Fredrik Schulte (M), Anette Åkesson (M), Håkan Svenneling (V) och Jessica Polfjärd (M).

 

 

 

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

I detta betänkande behandlas regeringens skrivelse 2016/17:77 Riksrevisionens rapport om Statens servicecenter. Inga motioner har väckts med anledning av skrivelsen.

I Riksrevisionens granskningsrapport Statens servicecenter – Har administrationen blivit effektivare? (RiR 2016:19) redovisas den granskning som har gjorts av Statens servicecenter (SSC). Syftet med granskningen är att undersöka om SSC har bidragit till att effektivisera den administrativa stödverksamhet som övertagits från anslutna myndigheter. Riksrevisionen uppger att det inte finns något lättillgängligt underlag för att jämföra effektiviteten när det gäller myndigheternas administrativa stödverksamhet före och efter deras anslutning till SSC. Jämförelsen bygger till stor del på enkätsvar från 189 myndigheter och på fördjupade intervjuer med 10 myndigheter.

Enligt Riksrevisionen har man uppnått målet om en anslutningsgrad på 25 procent av det totala antalet anställda inom staten. Granskningen tyder enligt Riksrevisionen på att SSC inte fullt ut har lyckats med att utveckla de rutiner och funktioner som krävs för en storskalig och effektiv verksamhet. Detta uppges delvis bero på brister i it-systemen och delvis på att regeringen inledningsvis hade en begränsad styrning av myndigheternas anslutning till SSC. Riksrevisionen konstaterar vidare att det främst är mindre myndigheter som har anslutit sig, vilket begränsar SSC:s möjligheter att bedriva storskalig verksamhet.

Av resultaten från enkäten framgår att många myndigheter inte upplever att effektiviteten har ökat eller att administrationskostnaderna har minskat. En majoritet av myndigheterna uppger emellertid att de är nöjda med SSC:s tjänster. Vidare framhåller Riksrevisionen att flera myndigheter har effektiviserat sina administrativa stödverksamheter på egen hand.

 

Utskottets överväganden

Riksrevisionens rapport om Statens servicecenter

 

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen lägger skrivelse 2016/17:77 Riksrevisionens rapport om Statens servicecenter till handlingarna.

 

 

Skrivelsen

Den 12 januari 2017 överlämnade regeringen sin skrivelse om Riksrevisionens rapport om Statens servicecenter (2016/17:77) till riksdagen. Regeringen delar Riksrevisionens bedömning att SSC i vissa avseenden inte har getts tillräckliga förutsättningar att genomföra sitt uppdrag. Regeringen bedömer att inrättandet av SSC har inneburit kostnadsbesparingar för staten. Enligt regeringen tyder Riksrevisionens granskning på att kvaliteten i SSC:s tjänster överlag är god, men regeringen framhåller också att ett mer omfattande granskningsunderlag, som inte enbart bygger på myndigheternas egna bedömningar, hade varit mer användbart.

I SSC:s regleringsbrev för 2017 har regeringen infört ett mål om ökad kundnöjdhet. Regeringen avser även att under perioden 20172021 stegvis utvidga förordningsregleringen av SSC:s lönerelaterade tjänster, vilket förväntas leda till att anslutningsgraden successivt ökar.

Utskottets ställningstagande

Utskottet välkomnar att regeringen inför ett mål om ökad kundnöjdhet i SSC:s regleringsbrev och att regeringen avser utvidga förordningsregleringen av SSC:s lönerelaterade tjänster. Båda dessa åtgärder kan enligt utskottet förväntas bidra till långsiktigt ökad effektivitet i den statliga administrationen.

Utskottet föreslår att skrivelse 2016/17:77 Riksrevisionens rapport om Statens servicecenter läggs till handlingarna.

 

 

 

 

Bilaga

Förteckning över behandlade förslag

Skrivelsen

Regeringens skrivelse 2016/17:77 Riksrevisionens rapport om Statens servicecenter.

 

 

 

 

 

1

Förslag

1 skrivelse
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-02-21
Justering: 2017-02-28
Trycklov: 2017-02-28
Betänkande 2016/17:FiU37

Riksrevisionen har granskat Statens servicecenter (FiU37)

Regeringen har lämnat en skrivelse till riksdagen om Riksrevisionens granskningsrapport om Statens servicecenter, SSC. Statens servicecenter är en statlig myndighet under Finansdepartementet som ska bidra till en effektivare administration inom statsförvaltningen genom att sköta exempelvis löneadministration åt andra myndigheter. Syftet med Riksrevisionens granskning har varit att undersöka om SSC har bidragit till att effektivisera den administrativa stödverksamhet som övertagits från de myndigheter som anslutit sig till SSC:s tjänster.

Regeringen konstaterar i sin skrivelse att granskningen tyder på att kvaliteten i SSC:s tjänster generellt är god och bedömer att staten totalt sett har minskat sina kostnader genom att man inrättat SSC. Samtidigt instämmer regeringen i Riksrevisionens bedömning att SSC:s förutsättningar att bedriva en effektiv verksamhet till viss del har varit bristfälliga och att förtroendet för SSC:s tjänster behöver förbättras.

Finansutskottet har behandlat regeringens skrivelse. Utskottet välkomnar att regeringen har infört ett mål om ökad kundnöjdhet för SSC. Utskottet välkomnar också att regeringen under perioden 2017-2021 avser att stegvis utvidga bestämmelserna om SSC:s tjänster för löneadministration. Det förväntas leda till att fler myndigheter successivt kommer att ansluta sig.

Finansutskottet föreslår att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-03-01
Debatt i kammaren: 2017-03-02
4

Beslut

Beslut: 2017-03-15
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Riksrevisionens rapport om Statens servicecenter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger skrivelse 2016/17:77 till handlingarna.