Samhällets krisberedskap

Försvarsutskottets betänkande 2016/17:FöU7

Konsekvenser av resursbrist bör ses över (FöU7)

Regeringen borde göra en översyn av vad resursbrist inom sjukvården kan få för konsekvenser vid en extraordinär händelse. Försvarsutskottet föreslår att riksdagen uppmanar regeringen till detta.

Under de senaste åren har svenska sjukhus vid flera tillfällen behövt införa stabsläge i vissa kritiska lägen, såsom vid överbeläggningar eller vid akut personalbrist. Ett stabsläge innebär att sjukhuset tvingas göra hårda prioriteringar i resursanvändandet. Konsekvensen kan bli att patienter hänvisas till andra sjukhus och att operationer behöver ställas in. Att sjukhus behöver gå in i stabsläge vid relativt normala förhållanden är oroande anser försvarsutskottet. Utskottet vill alltså därför att regeringen ser över vilka konsekvenser resursbrist skulle få vid en extraordinär händelse med stor belastning på samhällets vårdresurser.

Planerat beslutsdatum: 26 april 2017
Nästa händelse: Beslut 26 april 2017

Hela betänkandet

Betänkande 2016/17:FöU7 (pdf, 736 kB)
Sammanfattning
I betänkandet föreslår utskottet, med anledning av två motionsyrkanden, ett tillkännagivande om att regeringen bör göra en översyn av de konsekvenser som den resursbrist som lett till stabsläge vid flera sjukhus de senaste åren skulle få vid en extraordinär händelse med stor belastning på samhällets vård-resurser.
I övrigt behandlar utskottet ca 60 motionsyrkanden från den allmänna mo-tionstiden 2015/16 och 2016/17. Motionerna behandlar frågor om samhällets krisberedskap, t.ex. brandsäkerhet, räddningstjänstutbildning, förebyggande åtgärder mot naturolyckor, livsmedelssäkerhet, den enskildes ansvar och beredskap, krisberedskapssystemet och det civila försvaret.
Utskottet föreslår att riksdagen avslår dessa motionsyrkanden, främst med hänvisning till pågående utredningar
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
1

Förslag

34 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-03-16
Justering: 2017-04-06
Trycklov: 2017-04-12
Reservationer 21
Betänkande 2016/17:FöU7

Konsekvenser av resursbrist bör ses över (FöU7)

Regeringen borde göra en översyn av vad resursbrist inom sjukvården kan få för konsekvenser vid en extraordinär händelse. Försvarsutskottet föreslår att riksdagen uppmanar regeringen till detta.

Under de senaste åren har svenska sjukhus vid flera tillfällen behövt införa stabsläge i vissa kritiska lägen, såsom vid överbeläggningar eller vid akut personalbrist. Ett stabsläge innebär att sjukhuset tvingas göra hårda prioriteringar i resursanvändandet. Konsekvensen kan bli att patienter hänvisas till andra sjukhus och att operationer behöver ställas in. Att sjukhus behöver gå in i stabsläge vid relativt normala förhållanden är oroande anser försvarsutskottet. Utskottet vill alltså därför att regeringen ser över vilka konsekvenser resursbrist skulle få vid en extraordinär händelse med stor belastning på samhällets vårdresurser.

Förslagspunkter

1. Krisberedskapssystemet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1096 av Finn Bengtsson (M),

2016/17:1415 av Lotta Finstorp och Gunilla Nordgren (båda M),

2016/17:2775 av Björn von Sydow och Åsa Westlund (båda S) yrkande 2,

2016/17:3205 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkandena 1 och 2 samt

2016/17:3382 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkandena 12 och 13.

Reservation 1 (M)

2. Länsstyrelsernas krisberedskap

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2092 av Allan Widman m.fl. (L, M, C, KD) yrkandena 3 och 6.

Reservation 2 (M, C, L, KD)

3. Den enskildes ansvar och beredskap

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:2775 av Björn von Sydow och Åsa Westlund (båda S) yrkande 1 och

2016/17:3205 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkande 3.

Reservation 3 (M)

4. Obligatorisk samhällstjänst

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:1341 av Jan Lindholm (MP).

5. Brandlarm

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1212 av Lotta Olsson (M) och

2016/17:2498 av Mikael Oscarsson (KD).

6. Räddningstjänstpersonal i beredskap

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:3121 av Daniel Bäckström m.fl. (C) yrkande 3 och

2016/17:3205 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkande 9.

Reservation 4 (M, C)

7. Räddningstjänstutbildning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1636 av Johan Andersson m.fl. (S) yrkandena 1 och 2 samt

2016/17:3259 av Anders Hansson (M).

8. Studie om förändrade kompetensområden m.m. för blåljuspersonal

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:1294 av Jan Lindholm (MP).

9. SOS Alarm

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2899 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkande 72.

Reservation 5 (SD)

10. Kommunikationssystemet Rakel

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3256 av Anders Hansson (M).

11. Drunkningsolyckor

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2295 av Thomas Finnborg (M).

12. Skydd av samhällsviktig infrastruktur

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2092 av Allan Widman m.fl. (L, M, C, KD) yrkande 9.

Reservation 6 (M, C, L, KD)

13. Skydd av samhällsviktiga funktioner och system för totalförsvaret

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:159 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 1.

Reservation 7 (V)

14. Skalskydd i fråga om vatten- och kärnkraft

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2899 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkande 74.

Reservation 8 (SD)

15. Översvämningar och skred

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1820 av Jimmy Ståhl m.fl. (SD),

2016/17:2642 av Camilla Waltersson Grönvall och Sten Bergheden (båda M) och

2016/17:2643 av Camilla Waltersson Grönvall och Sten Bergheden (båda M).

Reservation 9 (SD)

16. Krisberedskap för att hantera klimatförändringar

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2775 av Björn von Sydow och Åsa Westlund (båda S) yrkande 3.

17. Fonder för naturkatastrofer

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2899 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkande 62.

Reservation 10 (SD)

18. Försörjningstrygghet för livsmedel vid höjd beredskap och krig

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:634 av Kristina Nilsson och Åsa Lindestam (båda S),

2016/17:1075 av Gunilla Nordgren (M) yrkandena 1 och 2,

2016/17:1290 av Åsa Coenraads (M) yrkandena 1 och 2,

2016/17:2092 av Allan Widman m.fl. (L, M, C, KD) yrkande 10,

2016/17:2120 av Betty Malmberg (M) yrkandena 1 och 2,

2016/17:2550 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 1,

2016/17:2871 av Björn Söder m.fl. (SD) yrkande 15 och

2016/17:2899 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkande 63.

Reservation 11 (M, C, L, KD)
Reservation 12 (SD)

19. Livsmedels- och dricksvattenförsörjning vid naturkatastrofer m.m.

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:820 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 21,

2016/17:824 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 39,

2016/17:2010 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 3 och

2016/17:3121 av Daniel Bäckström m.fl. (C) yrkandena 2 och 6.

Reservation 13 (C)

20. Flödessäkerhet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3205 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkande 12.

Reservation 14 (M)

21. Skyddsrumsavgift

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3251 av Anders Hansson (M).

22. Samverkan för det civila försvaret

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:2497 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 5,

2016/17:2899 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkandena 3, 68 och 69 samt

2016/17:3121 av Daniel Bäckström m.fl. (C) yrkande 1.

Reservation 15 (SD)
Reservation 16 (C)
Reservation 17 (KD)

23. Frivilliga försvarsorganisationer

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3205 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkande 8.

Reservation 18 (M)

24. Reservkraft

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2899 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkande 73.

Reservation 19 (SD)

25. Lagring av olja och ransonering av petroleumprodukter

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2899 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkandena 64 och 75.

Reservation 20 (SD)

26. Driftvärn för den kulturella sektorn

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2441 av Jeff Ahl m.fl. (SD).

Reservation 21 (SD)

27. Krisberedskapen inom sjukvården

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen bör göra en översyn av de konsekvenser som den resursbrist som lett till stabsläge vid flera sjukhus de senaste åren skulle få vid en extraordinär händelse med stor belastning på samhällets vårdresurser och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2015/16:2171 av Allan Widman m.fl. (FP, M, C, KD) yrkande 4 och

2016/17:2092 av Allan Widman m.fl. (L, M, C, KD) yrkande 7.

28. Temporära bostäder

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:1161 av Suzanne Svensson och Magnus Manhammar (båda S).

3

Debatt

Bordläggning: 2017-04-19
Debatt i kammaren: 2017-04-20
4

Beslut

Beslut: 2017-04-26
28 förslagspunkter

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Krisberedskapssystemet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1096 av Finn Bengtsson (M),

2016/17:1415 av Lotta Finstorp och Gunilla Nordgren (båda M),

2016/17:2775 av Björn von Sydow och Åsa Westlund (båda S) yrkande 2,

2016/17:3205 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkandena 1 och 2 samt

2016/17:3382 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkandena 12 och 13.

Reservation 1 (M)

2. Länsstyrelsernas krisberedskap

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2092 av Allan Widman m.fl. (L, M, C, KD) yrkandena 3 och 6.

Reservation 2 (M, C, L, KD)

3. Den enskildes ansvar och beredskap

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:2775 av Björn von Sydow och Åsa Westlund (båda S) yrkande 1 och

2016/17:3205 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkande 3.

Reservation 3 (M)

4. Obligatorisk samhällstjänst

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:1341 av Jan Lindholm (MP).

5. Brandlarm

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1212 av Lotta Olsson (M) och

2016/17:2498 av Mikael Oscarsson (KD).

6. Räddningstjänstpersonal i beredskap

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:3121 av Daniel Bäckström m.fl. (C) yrkande 3 och

2016/17:3205 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkande 9.

Reservation 4 (M, C)

7. Räddningstjänstutbildning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1636 av Johan Andersson m.fl. (S) yrkandena 1 och 2 samt

2016/17:3259 av Anders Hansson (M).

8. Studie om förändrade kompetensområden m.m. för blåljuspersonal

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:1294 av Jan Lindholm (MP).

9. SOS Alarm

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2899 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkande 72.

Reservation 5 (SD)

10. Kommunikationssystemet Rakel

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3256 av Anders Hansson (M).

11. Drunkningsolyckor

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2295 av Thomas Finnborg (M).

12. Skydd av samhällsviktig infrastruktur

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2092 av Allan Widman m.fl. (L, M, C, KD) yrkande 9.

Reservation 6 (M, C, L, KD)

13. Skydd av samhällsviktiga funktioner och system för totalförsvaret

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:159 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 1.

Reservation 7 (V)

14. Skalskydd i fråga om vatten- och kärnkraft

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2899 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkande 74.

Reservation 8 (SD)

15. Översvämningar och skred

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1820 av Jimmy Ståhl m.fl. (SD),

2016/17:2642 av Camilla Waltersson Grönvall och Sten Bergheden (båda M) och

2016/17:2643 av Camilla Waltersson Grönvall och Sten Bergheden (båda M).

Reservation 9 (SD)

16. Krisberedskap för att hantera klimatförändringar

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2775 av Björn von Sydow och Åsa Westlund (båda S) yrkande 3.

17. Fonder för naturkatastrofer

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2899 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkande 62.

Reservation 10 (SD)

18. Försörjningstrygghet för livsmedel vid höjd beredskap och krig

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:634 av Kristina Nilsson och Åsa Lindestam (båda S),

2016/17:1075 av Gunilla Nordgren (M) yrkandena 1 och 2,

2016/17:1290 av Åsa Coenraads (M) yrkandena 1 och 2,

2016/17:2092 av Allan Widman m.fl. (L, M, C, KD) yrkande 10,

2016/17:2120 av Betty Malmberg (M) yrkandena 1 och 2,

2016/17:2550 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 1,

2016/17:2871 av Björn Söder m.fl. (SD) yrkande 15 och

2016/17:2899 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkande 63.

Reservation 11 (M, C, L, KD)
Reservation 12 (SD)

19. Livsmedels- och dricksvattenförsörjning vid naturkatastrofer m.m.

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:820 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 21,

2016/17:824 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 39,

2016/17:2010 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 3 och

2016/17:3121 av Daniel Bäckström m.fl. (C) yrkandena 2 och 6.

Reservation 13 (C)

20. Flödessäkerhet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3205 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkande 12.

Reservation 14 (M)

21. Skyddsrumsavgift

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3251 av Anders Hansson (M).

22. Samverkan för det civila försvaret

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:2497 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 5,

2016/17:2899 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkandena 3, 68 och 69 samt

2016/17:3121 av Daniel Bäckström m.fl. (C) yrkande 1.

Reservation 15 (SD)
Reservation 16 (C)
Reservation 17 (KD)

23. Frivilliga försvarsorganisationer

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3205 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkande 8.

Reservation 18 (M)

24. Reservkraft

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2899 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkande 73.

Reservation 19 (SD)

25. Lagring av olja och ransonering av petroleumprodukter

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2899 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkandena 64 och 75.

Reservation 20 (SD)

26. Driftvärn för den kulturella sektorn

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2441 av Jeff Ahl m.fl. (SD).

Reservation 21 (SD)

27. Krisberedskapen inom sjukvården

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen bör göra en översyn av de konsekvenser som den resursbrist som lett till stabsläge vid flera sjukhus de senaste åren skulle få vid en extraordinär händelse med stor belastning på samhällets vårdresurser och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2015/16:2171 av Allan Widman m.fl. (FP, M, C, KD) yrkande 4 och

2016/17:2092 av Allan Widman m.fl. (L, M, C, KD) yrkande 7.

28. Temporära bostäder

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:1161 av Suzanne Svensson och Magnus Manhammar (båda S).