Tillsyn och sanktioner på miljörättens område, m.m.

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2002/03:MJU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 12 juni 2003

Beslut

Tillsyn och sanktioner på miljörättens område (MJU15)

Riksdagen beslutade om tillsyn och sanktioner på miljörättens område. En ändring i miljöbalken innebär att tillsynsmyndigheten ska återkalla tillsynsuppgiften från en kommun, till vilken tillsyn överlåtits, om kommunen ändrar sin nämndorganisation så att den strider mot kommunallagens krav på att nämnden inte får utöva tillsyn över sådan verksamhet som nämnden själv bedriver. Kommunallagen ändras så att en förtroendevald eller anställd hos kommunen är jävig i ett ärende som rör tillsyn över sådan verksamhet som han eller hon själv är knuten till. Nya bestämmelser i miljöbalken talar om vad en tillståndsdom eller ett tillståndsbeslut ska innehålla när domen eller beslutet rör verksamhet med förbränning av avfall. En åtalsprövningsregel införs i miljöbalken och det lägsta beloppet för miljösanktionsavgift sänks. Vissa av straffbestämmelserna i miljöbalken rättas och uppdateras.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottet

Ärendets gång

1

Förslag

49 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2003-04-29
Justering: 2003-05-22
Betänkande publicerat: 2003-06-02
Trycklov: 2003-06-02
Reservationer 14
Betänkande 2002/03:MJU15

Tillsyn och sanktioner på miljörättens område (MJU15)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om tillsyn och sanktioner på miljörättens område. En ändring i miljöbalken innebär att tillsynsmyndigheten ska återkalla tillsynsuppgiften från en kommun, till vilken tillsyn överlåtits, om kommunen ändrar sin nämndorganisation så att den strider mot kommunallagens krav på att nämnden inte får utöva tillsyn över sådan verksamhet som nämnden själv bedriver. Kommunallagen ändras så att en förtroendevald eller anställd hos kommunen är jävig i ett ärende som rör tillsyn över sådan verksamhet som han eller hon själv är knuten till. Nya bestämmelser i miljöbalken talar om vad en tillståndsdom eller ett tillståndsbeslut ska innehålla när domen eller beslutet rör verksamhet med förbränning av avfall. En åtalsprövningsregel införs i miljöbalken och det lägsta beloppet för miljösanktionsavgift sänks. Vissa av straffbestämmelserna i miljöbalken rättas och uppdateras.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2003-06-11
4

Beslut

Beslut: 2003-06-12
14 förslagspunkter, 9 acklamationer, 5 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Reformering av miljöbalken m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:MJ218 yrkande 4, 2002/03:MJ293, 2002/03:MJ353 yrkande 1, 2002/03:MJ420 yrkande 7, 2002/03:MJ428 yrkande 31 i denna del och 2002/03:N227 yrkande 7 i denna del.

2. Tillsynen och den kommunala organisationen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i miljöbalken såvitt avser 26 kap. 4 § och lag om ändring i kommunallagen (1991:900).
Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i miljöbalken såvitt avser 26 kap. 4 § och lag om ändring i kommunallagen (1991:900).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2002/03:54 i denna del.

3. Övriga tillsynsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:MJ218 yrkande 1, 2002/03:MJ376 yrkandena 1 och 2, 2002/03:MJ410, 2002/03:MJ420 yrkande 8, 2002/03:MJ432 yrkande 11 och 2002/03:Bo319 yrkande 5.

Reservation 1 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1280016
m50005
c18004
fp42006
kd25008
v23106
mp01403
-0000
Totalt28615048

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Kompletterande bestämmelser om vad en tillståndsdom skall innehålla

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i miljöbalken såvitt avser 19 kap. 5 § och 22 kap. 25 b §.
Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i miljöbalken såvitt avser 19 kap. 5 § och 22 kap. 25 b §.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2002/03:54 i denna del och avslår motion 2002/03:MJ19 yrkande 1.

5. Åtalsprövningsregel i miljöbalken m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i miljöbalken såvitt avser 29 kap. 11 §.
Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i miljöbalken såvitt avser 29 kap. 11 §.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2002/03:54 i denna del och avslår motionerna 2002/03:MJ18 yrkande 3, 2002/03:MJ19 yrkande 2 och 2002/03:MJ428 yrkande 31 i denna del.

Reservation 2 (c)
Reservation 3 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (c)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1280016
m50005
c01804
fp42006
kd25008
v24006
mp00143
-0000
Totalt269181448

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

6. Övriga straffrättsliga frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:MJ218 yrkande 2, 2002/03:MJ249, 2002/03:MJ264 och 2002/03:MJ353 yrkande 2.

Reservation 4 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1290015
m50005
c18004
fp42006
kd25008
v02406
mp14003
-0000
Totalt27824047

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

7. Sänkning av lägsta beloppet för miljösanktionsavgift

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i miljöbalken såvitt avser 30 kap. 2 §.
Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i miljöbalken såvitt avser 30 kap. 2 §.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2002/03:54 i denna del och avslår motionerna 2002/03:MJ18 yrkandena 1 och 2, 2002/03:MJ19 yrkande 3, 2002/03:MJ218 yrkande 3, 2002/03:MJ302, 2002/03:MJ428 yrkande 31 i denna del, 2002/03:MJ429 yrkande 8, 2002/03:MJ437 och 2002/03:N227 yrkande 7 i denna del.

Reservation 5 (c)
Reservation 6 (mp)

8. Redaktionella rättelser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i miljöbalken, i den mån förslaget inte omfattas av vad utskottet föreslagit ovan, med den ändringen att 29 kap. 8 § första stycket 25 erhåller följande lydelse:
skyldighet att göra anmälan eller lämna uppgifter enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 304/2003 av den 28 januari 2003 om export och import av farliga kemikalier, eller att lämna uppgifter enligt rådets förordning (EEG) nr 793/93 av den 23 mars 1993 om bedömning och kontroll av risker med existerande ämnen,

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i miljöbalken, i den mån förslaget inte omfattas av vad utskottet föreslagit ovan, med den ändringen att 29 kap. 8 § första stycket 25 erhåller följande lydelse:
skyldighet att göra anmälan eller lämna uppgifter enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 304/2003 av den 28 januari 2003 om export och import av farliga kemikalier, eller att lämna uppgifter enligt rådets förordning (EEG) nr 793/93 av den 23 mars 1993 om bedömning och kontroll av risker med existerande ämnen,

Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2002/03:54 i denna del.

9. Skydd av områden m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:MJ213, 2002/03:MJ232, 2002/03:MJ233, 2002/03:MJ236 yrkandena 1 och 2, 2002/03:MJ239, 2002/03:MJ250, 2002/03:MJ280, 2002/03:MJ345, 2002/03:MJ382, 2002/03:MJ390, 2002/03:MJ416, 2002/03:MJ438, 2002/03:MJ466, 2002/03:MJ473, 2002/03:N304 yrkande 9, 2002/03:N345 yrkande 23, 2002/03:Bo223 yrkande 7 och 2002/03:Bo265 yrkande 2.

Reservation 7 (m, c)
Reservation 8 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (m, c)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1300014
m05005
c01804
fp42006
kd00258
v24006
mp14003
-0000
Totalt210682546

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

10. Miljöföreskrifter, miljöprövning, m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:MJ229, 2002/03:MJ384 och 2002/03:MJ428 yrkande 35.

Reservation 9 (v)
Reservation 10 (c)

11. Äganderättsliga frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:MJ268 yrkande 7, 2002/03:MJ317, 2002/03:MJ355 yrkandena 1 och 2, 2002/03:MJ428 yrkandena 16-18 och 2002/03:N269 yrkande 6.

Reservation 11 (m, c, kd)

12. Allemansrättsliga frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:MJ205, 2002/03:MJ237, 2002/03:MJ268 yrkande 8, 2002/03:MJ355 yrkande 3, 2002/03:N345 yrkande 22 och 2002/03:N391 yrkande 11.

Reservation 12 (m, c, kd)

13. Hållbarhetskommission

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:MJ315 yrkande 1.

Reservation 13 (c, fp, kd, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 13 (c, fp, kd, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1300014
m50005
c01705
fp04206
kd02508
v24006
mp01403
-0000
Totalt20498047

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

14. Övriga lagstiftningsfrågor och administrativa frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:MJ308 yrkandena 1 och 2, 2002/03:MJ379, 2002/03:MJ385, 2002/03:MJ432 yrkande 7 och 2002/03:MJ433.

Reservation 14 (kd)