Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Trafikutskottets betänkande 2017/18:TU1

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 12 december 2017

Nästa händelse: Beredning 23 november 2017

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat