Väg- och fordonsfrågor

Trafikutskottets betänkande 2016/17:TU14

Vägarnas bärighet ska avgöra vilket vägnät som de tyngsta fordonen får använda (TU14)

Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om en ny bärighetsklass för vägar, BK4, som ska möjliggöra färd med tyngre fordon än vad som är tillåtet i dag. Utskottet motsätter sig dock regeringens uttalande i propositionen om att användningen av BK4-klassningen inte får äventyra regeringens ambition att flytta över gods från väg till järnväg och sjöfart. Utskottet anser att vägarnas bärighet ska vara avgörande för vilket vägnät som upplåts för dessa fordon och att detta bör genomföras skyndsamt. Utskottets uttalanden om det här bör vara vägledande när ett vägnät ska upplåtas för BK4.

Trafikutskottet föreslår också att riksdagen i ett tillkännagivande ska uppmana regeringen att se över hur längre fordon i högre utsträckning ska kunna tillåtas på det svenska vägnätet.

Planerat beslutsdatum: 27 april 2017
Nästa händelse: Bordläggning 26 april 2017

Hela betänkandet

Betänkande 2016/17:TU14 (pdf, 1 MB)
Sammanfattning
Utskottet föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till ändring i lagen om vägtrafikdefinitioner. Lagförslaget innebär att en ny bärighetsklass införs, BK4, som gör det möjligt att använda tyngre fordon och fordons­kombinationer än i dag. Utskottet motsätter sig dock regeringens uttalanden i propositionen om att upplåtandet av ett vägnät för BK4 bl.a. bör vägledas av principen att detta inte får åsidosätta regeringens ambition att flytta över gods från väg till järnväg och sjöfart. Utskottet anser i stället att vägarnas bärighet ska vara avgörande för vilket vägnät som upplåts för lastbilar med en högsta bruttovikt på 74 ton och att detta bör genomföras skyndsamt. Utskottets uttalanden i denna del bör vara till ledning vid upplåtandet av ett vägnät för BK4. Därmed
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
1

Förslag

61 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-03-14
Justering: 2017-04-06
Trycklov: 2017-04-24
Reservationer 15
Betänkande 2016/17:TU14

Vägarnas bärighet ska avgöra vilket vägnät som de tyngsta fordonen får använda (TU14)

Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om en ny bärighetsklass för vägar, BK4, som ska möjliggöra färd med tyngre fordon än vad som är tillåtet i dag. Utskottet motsätter sig dock regeringens uttalande i propositionen om att användningen av BK4-klassningen inte får äventyra regeringens ambition att flytta över gods från väg till järnväg och sjöfart. Utskottet anser att vägarnas bärighet ska vara avgörande för vilket vägnät som upplåts för dessa fordon och att detta bör genomföras skyndsamt. Utskottets uttalanden om det här bör vara vägledande när ett vägnät ska upplåtas för BK4.

Trafikutskottet föreslår också att riksdagen i ett tillkännagivande ska uppmana regeringen att se över hur längre fordon i högre utsträckning ska kunna tillåtas på det svenska vägnätet.

Förslagspunkter

1. Tunga fordon

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:112 och avslår motionerna

2015/16:1576 av Lars Hjälmered (M) yrkande 1,

2015/16:1727 av Edward Riedl (M),

2015/16:2118 av Erik Bengtzboe (M),

2015/16:2249 av Jan Björklund m.fl. (FP) yrkande 18 i denna del,

2015/16:2371 av Anders W Jonsson m.fl. (C) yrkande 30 i denna del,

2015/16:3147 av Penilla Gunther m.fl. (KD) yrkande 13 i denna del,

2015/16:3148 av Robert Halef m.fl. (KD) yrkande 28 i denna del,

2015/16:3208 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkande 9 i denna del,

2016/17:814 av Lars Hjälmered (M) yrkande 1,

2016/17:821 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 50.1 i denna del,

2016/17:1688 av Peter Persson (S),

2016/17:2089 av Edward Riedl (M),

2016/17:3119 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkande 14.1 i denna del,

2016/17:3507 av Anders Åkesson (C) yrkande 14.1 i denna del,

2016/17:3633 av Nina Lundström m.fl. (L) yrkande 1 och

2016/17:3634 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M, C, KD) yrkande 1.

Reservation 1 (S, MP, V)

2. Förslag om kompletterande tillkännagivande

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:3629 av Per Klarberg m.fl. (SD) och

2016/17:3634 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M, C, KD) yrkande 2.

Reservation 2 (M, SD, C, KD)

3. Vissa frågor i samband med införandet av ett vägnät för tyngre fordon

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3633 av Nina Lundström m.fl. (L) yrkandena 3-5.

Reservation 3 (L)

4. Långa lastbilar

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen skyndsamt bör se över hur längre fordonståg i högre utsträckning kan tillåtas på det svenska vägnätet och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2015/16:1576 av Lars Hjälmered (M) yrkande 2,

2015/16:2097 av Erik Bengtzboe (M),

2015/16:2249 av Jan Björklund m.fl. (FP) yrkande 18 i denna del,

2015/16:2371 av Anders W Jonsson m.fl. (C) yrkande 30 i denna del,

2015/16:3059 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 19,

2015/16:3147 av Penilla Gunther m.fl. (KD) yrkande 13 i denna del,

2015/16:3148 av Robert Halef m.fl. (KD) yrkande 28 i denna del,

2015/16:3208 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkande 9 i denna del,

2016/17:814 av Lars Hjälmered (M) yrkande 2,

2016/17:821 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 50.1 i denna del,

2016/17:2530 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 16,

2016/17:2744 av Erik Bengtzboe (M),

2016/17:3119 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkande 14.1 i denna del,

2016/17:3507 av Anders Åkesson (C) yrkande 14.1 i denna del,

2016/17:3633 av Nina Lundström m.fl. (L) yrkande 2 och

2016/17:3634 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M, C, KD) yrkande 3.

Reservation 4 (S, MP, V)

5. Längd- och viktgränser för vissa andra fordonstyper

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:221 av Lotta Finstorp (M),

2016/17:1760 av Per Klarberg (SD),

2016/17:1806 av Per Klarberg och Jimmy Ståhl (båda SD) och

2016/17:2531 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 26.

Reservation 5 (M)

6. Fordonsbesiktning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:1895 av Isak From m.fl. (S) yrkande 1.

7. Strategi och försöksverksamhet för självkörande fordon

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:374 av Lars Hjälmered (M),

2016/17:2530 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 15,

2016/17:3391 av Robert Halef m.fl. (KD) yrkande 5 och

2016/17:3510 av Robert Halef m.fl. (KD) yrkande 17.

Reservation 6 (M, C, L, KD)

8. Lagstiftning för självkörande fordon

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:363 av Rickard Nordin (C),

2016/17:375 av Lars Hjälmered (M),

2016/17:2015 av Mathias Sundin (L),

2016/17:3190 av Mathias Sundin m.fl. (L) yrkande 10,

2016/17:3374 av Nina Lundström (L) yrkande 20.2 och

2016/17:3507 av Anders Åkesson (C) yrkande 17.

Reservation 7 (C)
Reservation 8 (L)

9. Motorhobbyn och historiska fordon

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:133 av Jan Ericson (M),

2016/17:309 av Josef Fransson (SD) yrkande 4,

2016/17:1438 av Johan Hedin (C) yrkandena 1-3,

2016/17:1602 av Isak From och Maria Strömkvist (båda S) yrkandena 1 och 2,

2016/17:2402 av Sara-Lena Bjälkö (SD),

2016/17:2531 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 25 och

2016/17:3160 av Penilla Gunther (KD).

Reservation 9 (M)
Reservation 10 (SD)

10. A-traktorer

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:261 av Magnus Oscarsson (KD),

2016/17:1811 av Per Klarberg och Jimmy Ståhl (båda SD) yrkandena 1 och 2,

2016/17:2090 av Edward Riedl (M) och

2016/17:2937 av Cecilia Widegren (M) yrkandena 1 och 2.

Reservation 11 (SD)

11. Främjande av vissa fordonstyper

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1040 av Leif Pettersson (S) och

2016/17:2159 av Sten Bergheden (M).

12. Entreprenadmaskiner

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3257 av Anders Hansson (M) yrkandena 1 och 2.

13. Övergivna fordon

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:513 av Roland Gustbée (M) och

2016/17:1246 av Lotta Olsson (M).

14. Några parkeringsfrågor

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:300 av Erik Andersson (M) och

2016/17:302 av Erik Andersson (M).

15. Vinterdäck

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1171 av Johan Hedin (C) yrkande 1,

2016/17:1832 av Elisabeth Svantesson och Lotta Finstorp (båda M),

2016/17:2173 av Sten Bergheden (M) yrkandena 1-3,

2016/17:2368 av Sara-Lena Bjälkö (SD) yrkandena 1 och 2,

2016/17:3374 av Nina Lundström (L) yrkande 3 och

2016/17:3391 av Robert Halef m.fl. (KD) yrkandena 14 och 15.

Reservation 12 (SD)
Reservation 13 (L)
Reservation 14 (KD)

16. Registreringsskyltar och fordonsregistrering

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:428 av Boriana Åberg (M),

2016/17:2941 av Cecilia Widegren (M) och

2016/17:3202 av Anders Hansson (M).

17. Enskilda vägar

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:3139 av Per Åsling (C) yrkande 2,

2016/17:2530 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 5 och

2016/17:2984 av Per Åsling och Peter Helander (båda C) yrkande 2.

Reservation 15 (M, C, L, KD)

18. Ljusföroreningar

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:355 av Rickard Nordin (C).

3

Debatt

Bordläggning: 2017-04-26
Debatt i kammaren: 2017-04-27
4

Beslut

Beslut: 2017-04-27
18 förslagspunkter

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Tunga fordon

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:112 och avslår motionerna

2015/16:1576 av Lars Hjälmered (M) yrkande 1,

2015/16:1727 av Edward Riedl (M),

2015/16:2118 av Erik Bengtzboe (M),

2015/16:2249 av Jan Björklund m.fl. (FP) yrkande 18 i denna del,

2015/16:2371 av Anders W Jonsson m.fl. (C) yrkande 30 i denna del,

2015/16:3147 av Penilla Gunther m.fl. (KD) yrkande 13 i denna del,

2015/16:3148 av Robert Halef m.fl. (KD) yrkande 28 i denna del,

2015/16:3208 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkande 9 i denna del,

2016/17:814 av Lars Hjälmered (M) yrkande 1,

2016/17:821 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 50.1 i denna del,

2016/17:1688 av Peter Persson (S),

2016/17:2089 av Edward Riedl (M),

2016/17:3119 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkande 14.1 i denna del,

2016/17:3507 av Anders Åkesson (C) yrkande 14.1 i denna del,

2016/17:3633 av Nina Lundström m.fl. (L) yrkande 1 och

2016/17:3634 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M, C, KD) yrkande 1.

Reservation 1 (S, MP, V)

2. Förslag om kompletterande tillkännagivande

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:3629 av Per Klarberg m.fl. (SD) och

2016/17:3634 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M, C, KD) yrkande 2.

Reservation 2 (M, SD, C, KD)

3. Vissa frågor i samband med införandet av ett vägnät för tyngre fordon

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3633 av Nina Lundström m.fl. (L) yrkandena 3-5.

Reservation 3 (L)

4. Långa lastbilar

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen skyndsamt bör se över hur längre fordonståg i högre utsträckning kan tillåtas på det svenska vägnätet och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2015/16:1576 av Lars Hjälmered (M) yrkande 2,

2015/16:2097 av Erik Bengtzboe (M),

2015/16:2249 av Jan Björklund m.fl. (FP) yrkande 18 i denna del,

2015/16:2371 av Anders W Jonsson m.fl. (C) yrkande 30 i denna del,

2015/16:3059 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 19,

2015/16:3147 av Penilla Gunther m.fl. (KD) yrkande 13 i denna del,

2015/16:3148 av Robert Halef m.fl. (KD) yrkande 28 i denna del,

2015/16:3208 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkande 9 i denna del,

2016/17:814 av Lars Hjälmered (M) yrkande 2,

2016/17:821 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 50.1 i denna del,

2016/17:2530 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 16,

2016/17:2744 av Erik Bengtzboe (M),

2016/17:3119 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkande 14.1 i denna del,

2016/17:3507 av Anders Åkesson (C) yrkande 14.1 i denna del,

2016/17:3633 av Nina Lundström m.fl. (L) yrkande 2 och

2016/17:3634 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M, C, KD) yrkande 3.

Reservation 4 (S, MP, V)

5. Längd- och viktgränser för vissa andra fordonstyper

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:221 av Lotta Finstorp (M),

2016/17:1760 av Per Klarberg (SD),

2016/17:1806 av Per Klarberg och Jimmy Ståhl (båda SD) och

2016/17:2531 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 26.

Reservation 5 (M)

6. Fordonsbesiktning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:1895 av Isak From m.fl. (S) yrkande 1.

7. Strategi och försöksverksamhet för självkörande fordon

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:374 av Lars Hjälmered (M),

2016/17:2530 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 15,

2016/17:3391 av Robert Halef m.fl. (KD) yrkande 5 och

2016/17:3510 av Robert Halef m.fl. (KD) yrkande 17.

Reservation 6 (M, C, L, KD)

8. Lagstiftning för självkörande fordon

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:363 av Rickard Nordin (C),

2016/17:375 av Lars Hjälmered (M),

2016/17:2015 av Mathias Sundin (L),

2016/17:3190 av Mathias Sundin m.fl. (L) yrkande 10,

2016/17:3374 av Nina Lundström (L) yrkande 20.2 och

2016/17:3507 av Anders Åkesson (C) yrkande 17.

Reservation 7 (C)
Reservation 8 (L)

9. Motorhobbyn och historiska fordon

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:133 av Jan Ericson (M),

2016/17:309 av Josef Fransson (SD) yrkande 4,

2016/17:1438 av Johan Hedin (C) yrkandena 1-3,

2016/17:1602 av Isak From och Maria Strömkvist (båda S) yrkandena 1 och 2,

2016/17:2402 av Sara-Lena Bjälkö (SD),

2016/17:2531 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 25 och

2016/17:3160 av Penilla Gunther (KD).

Reservation 9 (M)
Reservation 10 (SD)

10. A-traktorer

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:261 av Magnus Oscarsson (KD),

2016/17:1811 av Per Klarberg och Jimmy Ståhl (båda SD) yrkandena 1 och 2,

2016/17:2090 av Edward Riedl (M) och

2016/17:2937 av Cecilia Widegren (M) yrkandena 1 och 2.

Reservation 11 (SD)

11. Främjande av vissa fordonstyper

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1040 av Leif Pettersson (S) och

2016/17:2159 av Sten Bergheden (M).

12. Entreprenadmaskiner

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3257 av Anders Hansson (M) yrkandena 1 och 2.

13. Övergivna fordon

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:513 av Roland Gustbée (M) och

2016/17:1246 av Lotta Olsson (M).

14. Några parkeringsfrågor

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:300 av Erik Andersson (M) och

2016/17:302 av Erik Andersson (M).

15. Vinterdäck

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1171 av Johan Hedin (C) yrkande 1,

2016/17:1832 av Elisabeth Svantesson och Lotta Finstorp (båda M),

2016/17:2173 av Sten Bergheden (M) yrkandena 1-3,

2016/17:2368 av Sara-Lena Bjälkö (SD) yrkandena 1 och 2,

2016/17:3374 av Nina Lundström (L) yrkande 3 och

2016/17:3391 av Robert Halef m.fl. (KD) yrkandena 14 och 15.

Reservation 12 (SD)
Reservation 13 (L)
Reservation 14 (KD)

16. Registreringsskyltar och fordonsregistrering

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:428 av Boriana Åberg (M),

2016/17:2941 av Cecilia Widegren (M) och

2016/17:3202 av Anders Hansson (M).

17. Enskilda vägar

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:3139 av Per Åsling (C) yrkande 2,

2016/17:2530 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 5 och

2016/17:2984 av Per Åsling och Peter Helander (båda C) yrkande 2.

Reservation 15 (M, C, L, KD)

18. Ljusföroreningar

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:355 av Rickard Nordin (C).