Yrkestrafik och taxi

Trafikutskottets betänkande 2016/17:TU13

Åkerinäringens konkurrenskraft bör stärkas (TU13)

Det behövs en utredning för att skyndsamt stärka den svenska åkerinäringens konkurrenskraft. Det anser riksdagen. Riksdagen uppmanar, i ett tillkännagivande, regeringen att tillsätta en sådan utredning.

Åkerinäringen är av stor betydelse för hela det svenska samhället och dess omsättning stod för nästan fyra procent av Sveriges BNP under 2015. Den svenska åkerinäringen har dock svårt att hävda sig i en internationell konkurrens konstaterar trafikutskottet. Anledningen till det är att lönerna i andra länder ofta är lägre, liksom regelefterlevnaden. Utskottet anser alltså därför att regeringen borde göra mer för att stärka åkerinäringens konkurrenskraft.

Datum för beslutet: 19 april 2017
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.
Utskottets förslag till beslut: Tillkännagivande om att det behövs en utredning för att skyndsamt stärka den svenska åkerinäringens konkurrenskraft. Bifall till motionsyrkande om detta. Avslag på övriga motioner.

Hela betänkandet

Betänkande 2016/17:TU13 (pdf, 562 kB)
Sammanfattning
Utskottet föreslår att riksdagen riktar ett tillkännagivande till regeringen om att det behövs en utredning för att skyndsamt stärka den svenska åkerinäringens konkurrenskraft. Därmed bifaller utskottet motionsförslag om detta.
Utskottet föreslår att riksdagen avslår övriga motionsyrkanden om åtgärder inom yrkestrafik och taxi, främst med hänvisning till pågående utredningar och arbeten.
I betänkandet finns 15 reservationer (S, M, SD, MP, C, V, L, KD).
Behandlade förslag
Ett fyrtiotal yrkanden i motioner från allmänna motionstiden 2016/17.
1
2016/17:TU13

Innehållsförteckning

Utskottets förslag till riksdagsbeslut ...............................................................

3

Redogörelse för ärendet ..................................................................................

6

Ärendet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
1

Förslag

26 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-03-16
Justering: 2017-03-30
Trycklov: 2017-04-06
Reservationer 15
Betänkande 2016/17:TU13

Åkerinäringens konkurrenskraft bör stärkas (TU13)

Det behövs en utredning för att skyndsamt stärka den svenska åkerinäringens konkurrenskraft. Det anser trafikutskottet. Utskottet föreslår att riksdagen, i ett tillkännagivande, uppmanar regeringen att tillsätta en sådan utredning.

Åkerinäringen är av stor betydelse för hela det svenska samhället och dess omsättning stod för nästan fyra procent av Sveriges BNP under 2015. Den svenska åkerinäringen har dock svårt att hävda sig i en internationell konkurrens konstaterar trafikutskottet. Anledningen till det är att lönerna i andra länder ofta är lägre, liksom regelefterlevnaden. Utskottet anser alltså därför att regeringen borde göra mer för att stärka åkerinäringens konkurrenskraft.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-04-18
Debatt i kammaren: 2017-04-19
4

Beslut

Beslut: 2017-04-19
11 förslagspunkter, 5 acklamationer, 6 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 19 april 2017

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Villkoren inom åkerinäringen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att det behövs en utredning för att skyndsamt stärka den svenska åkerinäringens konkurrenskraft och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2016/17:1429 av Per Lodenius och Staffan Danielsson (båda C) i denna del,

2016/17:2388 av Markus Wiechel (SD) yrkande 1,

2016/17:2530 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 17 och

2016/17:3391 av Robert Halef m.fl. (KD) yrkande 32 och

avslår motion

2016/17:2673 av Marianne Pettersson (S).

Reservation 1 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S, MP, V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 0 103 0 10
M 73 0 0 11
SD 40 0 0 7
MP 0 23 0 2
C 19 0 0 3
V 0 18 0 3
L 18 0 0 1
KD 16 0 0 0
- 1 0 0 1
Totalt 167 144 0 38


2. Regleringen av åkerinäringen inom EU

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:534 av Sten Bergheden (M) yrkandena 1 och 2 samt

2016/17:2531 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 18.

Reservation 2 (M)

3. Kontroller och tillsyn av åkerinäringen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:180 av Ann-Britt Åsebol och Eva Lohman (båda M),

2016/17:614 av Jan R Andersson (M),

2016/17:1429 av Per Lodenius och Staffan Danielsson (båda C) i denna del,

2016/17:1807 av Jimmy Ståhl och Per Klarberg (båda SD),

2016/17:2293 av Thomas Finnborg och Ann-Charlotte Hammar Johnsson (båda M),

2016/17:3119 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkande 15 och

2016/17:3198 av Per-Ingvar Johnsson och Fredrik Christensson (båda C) i denna del.

Reservation 3 (SD)
Reservation 4 (C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 103 0 0 10
M 72 1 0 11
SD 1 39 0 7
MP 23 0 0 2
C 0 0 18 4
V 18 0 0 3
L 18 0 0 1
KD 16 0 0 0
- 0 1 0 1
Totalt 251 41 18 39


4. Avvikelser från kör- och vilotidsreglerna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:2367 av Sara-Lena Bjälkö (SD) och

2016/17:2531 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 17.

Reservation 5 (M)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 103 0 0 10
M 0 73 0 11
SD 40 0 0 7
MP 23 0 0 2
C 18 1 0 3
V 18 0 0 3
L 18 0 0 1
KD 16 0 0 0
- 0 0 1 1
Totalt 236 74 1 38


5. Skärpta regler och sanktioner vid överträdelser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1658 av Anna Wallén m.fl. (S),

2016/17:2368 av Sara-Lena Bjälkö (SD) yrkandena 3 och 4,

2016/17:2388 av Markus Wiechel (SD) yrkande 2,

2016/17:2657 av Lars-Axel Nordell m.fl. (KD) yrkande 6 och

2016/17:3374 av Nina Lundström (L) yrkande 20.1.

Reservation 6 (SD)
Reservation 7 (L)
Reservation 8 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 103 0 0 10
M 73 0 0 11
SD 0 40 0 7
MP 23 0 0 2
C 19 0 0 3
V 17 0 0 4
L 0 0 18 1
KD 0 0 16 0
- 0 1 0 1
Totalt 235 41 34 39


6. Beställaransvar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1229 av Lotta Olsson (M),

2016/17:1899 av Ingemar Nilsson (S),

2016/17:3198 av Per-Ingvar Johnsson och Fredrik Christensson (båda C) i denna del och

2016/17:3391 av Robert Halef m.fl. (KD) yrkande 33.

Reservation 9 (C, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (C, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 103 0 0 10
M 73 0 0 11
SD 40 0 0 7
MP 23 0 0 2
C 0 19 0 3
V 18 0 0 3
L 18 0 0 1
KD 0 16 0 0
- 1 0 0 1
Totalt 276 35 0 38


7. Kustbevakningens befogenheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:3245 av Anders Hansson (M) och

2016/17:3254 av Anders Hansson (M).

8. Information om nya taxiregler och utökad tillsyn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3391 av Robert Halef m.fl. (KD) yrkande 39.

Reservation 10 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 103 0 0 10
M 73 0 0 11
SD 40 0 0 7
MP 23 0 0 2
C 19 0 0 3
V 18 0 0 3
L 18 0 0 1
KD 0 16 0 0
- 1 0 0 1
Totalt 295 16 0 38


9. Kraven för att ta taxiförarlegitimation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1812 av Per Klarberg och Jimmy Ståhl (båda SD),

2016/17:2531 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 19,

2016/17:2977 av Peter Helander och Daniel Bäckström (båda C) och

2016/17:3391 av Robert Halef m.fl. (KD) yrkande 30.

Reservation 11 (M)
Reservation 12 (SD)
Reservation 13 (KD)

10. Krav på taxameter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2531 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 20.

Reservation 14 (M)

11. Kontroller och indragning av taxiförarlegitimationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1769 av Richard Jomshof m.fl. (SD) yrkande 7 och

2016/17:2369 av Sara-Lena Bjälkö och Kent Ekeroth (båda SD) yrkandena 1 och 2.

Reservation 15 (SD)