Dagordning för rådet jordbruk och fiske

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2012/13:2ACBEF

 1. Godkännande av dagordningen


  Icke lagstiftande verksamhet
 2. Godkännande av A-punktslistan


  Lagstiftningsöverläggningar
 3. (ev.) Godkännande av A-punktslistan

  JORDBRUK

  SJK-PUNKTER
 4. Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om stöd till landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) (första behandlingen) (förordningen om landsbygdsutveckling)
  - Riktlinjedebatt
 5. (ev.) Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter (förordningen om en samlad marknadsordning)
  - Riktlinjedebatt

  FISKE
 6. Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska havs- och fiskerifonden [och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1198/2006, rådets förordning (EG) nr 861/2006 och rådets förordning (EG) nr XXX/2011 om en integrerad havspolitik EHFF (första behandlingen)
  - Riktlinjedebatt
  forts.
  Övriga frågor
 7. a) Raktopamin
  Beslut av Codex Alimentarius-kommissionen i Rom
  - Information från ordförandeskapet

  b) Utbrott av asiatiska långhorningar (Anoplophora glabripennis) i Europeiska unionen
  -
  Information från den nederländska delegationen

  c) Protokoll om fiske EU?Mauretanien
  Resultat av den 7:e förhandlingsrundan EU?Mauretanien ? lägesrapport
  -
  Information från den spanska delegationen

  d) Makrill
  Lägesrapport efter ministermötet den 3 september i London
  - Information från kommissionen

  e) Följder av svår torka i vissa regioner i EU och andra delar av världen
  -
  Begäran från den ungerska delegationen

  f) Situationen på mejerimarknaden
  - Begäran från den spanska delegationen med stöd av den litauiska och den polska delegationen

  g) Krissituation inom djurhållningen på grund av foderpriserna och den ekonomiska krisen
  - Begäran från den grekiska delegationen