GAC, Kommenterad dagordning

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C8E04

Kommenterad dagordning rådet

2018-12-20

Statsrådsberedningen

Kansliet för samordning av EU-frågor

Allmänna rådets möte den 8 januari 2019

Kommenterad dagordning

1.Godkännande av dagordningen

2.(Ev.) A-punkter

Lagstiftande verksamhet

3. EU:s fleråriga budgetram (MFF) 2021-2027

Informationspunkt

Förslagets innehåll

Vid mötet avser det rumänska ordförandeskapet att redogöra för hur de ämnar lägga upp arbetet med förhandlingarna av den fleråriga budgetramen under våren 2019.

Sveriges övergripande målsättningar inför förhandlingarna om nästa fleråriga budgetram är som sedan tidigare:

1.När Storbritanniens bidrag försvinner behöver budgeten minska med lika mycket. Regeringen vill därför sätta ett utgiftstak som inte överstiger 1 % av EU:s BNI.

2

2.Den svenska avgiften ska även hållas nere. Det vill regeringen främst göra genom att minska storleken på budgeten och värna den andel Sverige ska betala.

3.Regeringen vill se en modern budget med omprioriteringar till fördel för gemensamma åtgärder som säkerhet, migration, konkurrenskraft, forskning, miljö och klimatomställning. Detta ska ske genom minskade anslag för jordbruksstöd och strukturfonder.

4.Det ska även kosta att inte ta ansvar. Länder som inte tar sitt ansvar i migrationspolitiken eller inte respekterar gemensamma värden ska inte kunna få tillgång till stöd från EU på samma sätt som idag.

5.Regeringen vill se en mer effektiv kontroll av hur EU- medel används. Med en minskad budget blir det ännu viktigare att pengarna används på rätt sätt.

6.Dagens system för egna medel fungerar väl. En adekvat utformning av systemet för egna medel är avgörande för nå målet om att hålla nere den svenska avgiften.

Datum för tidigare behandling i riksdagen

Frågan har behandlats i EUN den 7 december 2018, 9 november 2018, 12 oktober 2018, 14 september 2018, 19 juni 2018, 20 juni 2018 och den 9 maj 2018.

Icke lagstiftande verksamhet

4.Presentation av det rumänska ordförandeskapets prioriteringar

Informationspunkt

Förslagets innehåll

2 (4)

3

Det rumänska ordförandeskapet (1 januari – 30 juni) avser att på Allmänna rådet presentera sitt arbetsprogram för rådets arbete under första halvåret 2019. Ordförandeskapets prioriteringar har ännu inte presenterats.

5. Koordinerat agerande avseende desinformation

Diskussionspunkt

Förslagets innehåll

Rådet förväntas ha en diskussion om EU:s hantering av desinformation efter att EU:s utrikestjänst och kommissionen i december presenterat en handlingsplan mot desinformation.

Desinformation kommer även att diskuteras under rådet för utrikes frågor den 21 januari 2019 och vid Europeiska rådet i mars 2019.

Förslag till svensk ståndpunkt

Regeringen välkomnar den handlingsplan mot desinformation som presenterats av EU:s utrikestjänst och kommissionen.

Regeringen anser att EU:s hantering av desinformation och andra hybridhot ska stärkas och välkomnar fortsatta diskussioner om genomförande av handlingsplanen i enlighet med slutsatserna från Europeiska rådet den 13-14 december. Dessa frågor är angelägna, inte minst i samband med de kommande valen till Europaparlamentet i vår. Desinformation är ett sätt att underminera våra demokratiska värderingar, enigheten inom EU, och EU- närmandet för EU:s kandidatländer och grannskapsländer.

Det är viktigt att EU:s arbete sker med strikt iakttagande av grundläggande värderingar om yttrandefrihet, ett oberoende medielandskap och demokratiska processer.

Datum för tidigare behandling i riksdagen

3 (4)

4

Desinformation behandlades senast i EU-nämnden den 12 december 2018 inför Europeiska rådet den 13-14 december 2018.

6. Lagstiftningsärenden

Informationspunkt

Förslagets innehåll

Det rumänska ordförandeskapet avser att informera om aktuella lagstiftningsärenden för sin kommande ordförandeskapsperiod.

7. Övriga frågor

-

4 (4)