GAC_art50_Kommenterad_dagordning

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:4C0839

Kommenterad dagordning rådet

2018-03-12

Statsrådsberedningen

Allmänna rådets (art. 50) möte den 20 mars 2018

Kommenterad dagordning

1. Godkännande av dagordningen

Icke lagstiftande verksamhet

2.(Ev.) A-punkter

3.Förberedelser för Europeiska rådet (art. 50) den 22/23 mars – lägesuppdatering och utkast till riktlinjer

Diskussionspunkt

Bakgrund

Allmänna rådet ska förbereda Europeiska rådets diskussion den 22/23 mars om läget i brexitförhandlingarna, på basis av en uppdatering av chefsförhandlare Michel Barnier och hantera ett utkast till Europeiska rådets riktlinjer.

Läget i förhandlingarna

Brexitförhandlingarna koncentreras för närvarande på övergångsperioden som är avsedd att vara en brygga från Storbritanniens (UK) utträde den 29 mars 2019 till dess att en ny förbindelse etablerats. Utgångspunkten är att nuvarande lagar och villkor inom EU ska fortsätta gälla under övergången,

men att UK inte ska delta i unionens beslutsfattande. Vid Allmänna rådets (art. 50) möte den 29 januari antogs kompletterande förhandlingsdirektiv för förhandlingar om innehållet i en sådan period och vid nästkommande möte den 27 februari dryftades förhandlingsläget. Målsättningen är att nå en principöverenskommelse om övergångsarrangemangen före utgången av mars. I sak är EU och UK i huvuddelarna överens, men det finns element där UK vill se en mer flexibel ordning, som möjlighet att undantagsvis inte tillämpa ny lagstiftning som antas under övergångsperioden. UK har också efterfrågat flexibilitet vad gäller längden av övergångsperioden medan EU:s position är att datumet bör fastställas till den sista januari 2020.

Övergångsperioden har förhandlats mellan parterna den 6-9 och 19-20 februari och den 5-7 mars.

Vid sidan om övergångsperioden pågår också brexitarbete i följande spår:

Slutförande av arbetet som hanterats i etapp ett – några utestående förhandlingsfrågor finns kvar i de tre centrala utträdesfrågorna (medborgarnas rättigheter, Irlandsfrågan och den ekonomiska uppgörelsen), men framförallt gäller det de mera rättsliga och tekniska frågor som hanteras som övriga separationsfrågor;

omsättande av förhandlingsresultatet i avtalstext – ett utkast till avtalstext som cirkulerades den 28 februari diskuteras inom EU och ska sedan ligga till grund för de fortsatta förhandlingarna med UK;

interna förberedelser i EU för överläggningarna om ramverket för den framtida förbindelsen som så småningom ska övergå i förhandling med UK i enlighet med de riktlinjer som Europeiska rådet avses anta den 22/23 mars; samt

fortsättning av arbetet att förbereda Europeiska unionen på brexit. ER-riktlinjer

Om en principöverenskommelse har nåtts om övergångsperioden kan Europeiska rådet i sina riktlinjer förväntas notera detta som ett ytterligare steg mot ett ordnat brittiskt utträde ur EU. Näringslivet och övriga intressenter får då en tydlig signal om vad som sker vid utträdet och att tid kommer att ges för anpassning till den framtida relationen.

Huvudsyftet med de nya riktlinjerna är att vägleda EU:s diskussion med UK för att nå ett övergripande samförstånd om villkor och ramar för den

2 (4)

framtida förbindelsen. Resultatet av dessa överläggningar avses bli ett gemensamt politiskt uttalande som det ska hänvisas till i utträdesavtalet men som inte är en del av detta.

Ett första utkast till riktlinjer presenterades vid Coreper (art. 50) den 7 mars. Utkastet består av 14 punkter som i stora delar påminner om och upprepar tidigare riktlinjer och överenskomna principer. Det klargörs att givet de begränsningar som ges av EU:s principer och UK:s angivna positioner, står EU redo att arbeta för ett frihandelsavtal som en del av den framtida relationen. Vidare anges ett antal andra områden där EU vill se samarbete – luftfart, forskning och innovation, utbildning och kultur. För områden vid sidan om det handels- och ekonomiskpolitiska området – polis och rättsliga området, säkerhets-, försvars- och utrikespolitik samt dataflöden och dataskydd – preciseras några övergripande beståndsdelar i eventuella framtida samarbeten. Några ingredienser och principer för den struktur som ska hantera övervakning, tillsyn och tvistlösning i den nya relationen presenteras också.

Preliminärt kan sägas att helheten av de föreslagna riktlinjerna ger en relativt stram ram för kommissionens möjlighet att bedriva praktiskt inriktade samtal med UK om villkoren för den framtida förbindelsen.

Förslag till svensk ståndpunkt

Genom överenskommelsen i december som innebar tillräckliga framsteg i den första förhandlingsetappen, lades grunden för ett ordnat brittiskt utträde. Fokus flyttas mot de framtidsinriktade förhandlingarna och EU:s eget intresse av en så välfungerande framtida förbindelse med UK som möjligt. EU har därmed anledning att fortsätta att vara en konstruktiv och ansvarstagande förhandlingspart som tar sig an den fortsatta förhandlingen i en positiv anda.

Det är angeläget att förhandlarna kan nå en principöverenskommelse om övergångsperioden före Europeiska rådet den 22/23 mars så att ekonomiska aktörer och andra intressenter får en tydlig signal om en övergångslösning.

Det kommande arbetet med inriktning på den framtida förbindelsen bör fokusera på en ändamålsenlig hantering av reella problem och utmaningar, på basis av en tillämpning med sunt förnuft av de principer som ER lägger fast för EU:s förhandling. I enlighet med det är det viktigt att ER:s riktlinjer om ramverket för den framtida förbindelsen inte blir onödigt begränsande. Det första utkastet till riktlinjer är föremål för analys.

3 (4)

Tidigare behandling i riksdagen

Brexitförhandlingen behandlades senast i EU-nämnden inför allmänna rådet (artikel 50) den 27 februari 2018.

4 (4)