Ett moderniserat medinflytande för totalförsvarspliktiga

Departementsserien 2017:50

Förord

Genom beslut den 10 juli 2017 uppdrog chefen för Försvarsdepar­ tementet åt ämnessakkunniga Anders Eriksson, att se över förord­ ningen (1995:808) om medinflytande för totalförsvarspliktiga.

Under arbetet har flera myndigheter och organisationer som verkar inom det område som uppdraget avser bistått med olika uppgifter och synpunkter i frågan. Information och synpunkter har inhämtats från Arbetsgivarverket, Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Sveriges Kommuner och Lands­ ting, Landsorganisationen i Sverige, Officersförbundet, Saco Stu­ dentråd, Sveriges Elevkårer, Sveriges Elevråd – Svea, Sveriges Före­ nade Studentkårer samt ett antal personer med kunskaper och tidi­ gare erfarenhet som bedömts vara relevanta för uppdragets genomförande.

Genom
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida