Följdändringar till ny förvaltningslag

Departementsserien 2017:42

ds 2017 42

Innehåll

1

Promemorians huvudsakliga innehåll ...........................

35

2

Författningsförslag.....................................................

37

2.1

Förslag till lag om ändring i föräldrabalken ..........................

37

2.2

Förslag till lag om ändring i jordabalken ...............................

39

2.3

Förslag till lag om ändring i miljöbalken ...............................

41

2.4

Förslag till lag om ändring i socialförsäkringsbalken ...........

42

2.5Förslag till lag om ändring i lagen (1955:227) om

inskrivning av rätt till luftfartyg.............................................

44

2.6Förslag till lag om ändring i lagen (1967:531) om

tryggande av pensionsutfästelse m.m. ...................................

45

2.7Förslag
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida