Rådsbeslut om den europeiska företags- och handelsstatistiken

Fakta-PM om EU-förslag 2006/07:FPM118 KOM (2007) 433

KOM (2007) 433

Regeringskansliet

Faktapromemoria 2006/07:FPM118

Rådsbeslut om den europeiska företags- och handelsstatistiken

Finansdepartementet

2007-09-11

Dokumentbeteckning

KOM (2007) 433

Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om ett program för modernisering av den europeiska företags- och handelsstatistiken (Meets-programmet)

Sammanfattning

Förslaget innebär att det inrättas ett program 2008-2013 för att modernisera den europeiska företags- och handelsstatistiken. De åtgärder som ska vidtas genom programmet avser framställning och spridning av statistik. Regeringen stödjer förslaget som leder till minskade administrativa kostnader för företagen.

1 Förslaget

1.1 Innehåll

Kommissionen har i ett meddelande från 2005 ("Lagstifta bättre för tillväxt och arbetstillfällen i Europeiska unionen") åtagit sig att förbättra lagstiftningen och undvika onödig byråkrati och alltför omfattande reglering. År 2006 offentliggjorde kommissionen ett meddelande om minskning av svarsbördan, förenkling och prioriteringar i fråga om gemenskapsstatistik där det läggs fram en strategi för hur statistikbördan för företagen ska kunna minskas ytterligare. Mot denna bakgrund presenterade kommissionen den 19 juli 2007 föreliggande förslag.

Förslaget innebär att det inrättas ett program för att modernisera den europeiska företags- och handelsstatistiken. Programmet ska inledas den 1 juli 2008 och avslutas den 31 december 2013.

De åtgärder som skall vidtas genom programmet avser framställning och spridning av företags- och handelsstatistik inom Europeiska unionen.

Programmets allmänna mål är att ta fram uppsättningar av målindikatorer och se över prioriteringar (mål 1), skapa en harmoniserad ram av företagsrelaterad statistik (mål 2), genomföra effektivare rutiner för datainsamling (mål 3) samt modernisera och förenkla statistiken över varuhandeln mellan medlemsstaterna (mål 4).

En rad åtgärder ska vidtas för att uppnå målen. För att uppnå mål 1 ska nya statistikområden utvecklas och områden som förlorat i betydelse kartläggas. För att uppnå mål 2 ska begrepp och metoder i lagstiftningen integreras, vilket innebär att se till att rättsakterna på statistikområdet är konsekventa och att alla olika delar stämmer överens. Statistik om företagsgrupper ska utvecklas. Europeiska undersökningar, dvs. urval på Europanivå, ska genomföras för att minska bördan för företagen. För att uppnå mål 3 ska data som redan finns i statistiksystemen utnyttjas bättre. Användning av skattningar ska möjliggöras. Redan befintliga ekonomiska data ska utnyttjas bättre. Verktyg ska utvecklas för mer effektiv extrahering, överföring och behandling av data. För att uppnå mål 4 ska metoder harmoniseras för att förbättra kvaliteten inom ett förenklat Intrastat-system. Administrativa register ska utnyttjas bättre. Datautbytet för Intrastat ska förbättras och förenklas.

Ett årligt arbetsprogram ska antas, där prioriteringar och budgetanslag anges. Kommissionen ska i samarbete med medlemsstaterna regelbundet utvärdera den verksamhet som bedrivs inom programmet för att se om de angivna målen har uppnåtts och för att ge riktlinjer för framtida åtgärder. Senast den 31 december 2011 ska kommissionen lämna in en delrapport om programmet till Europaparlamentet och rådet. Senast den 31 juli 2014 ska kommissionen lämna in en slutrapport om genomförandet av programmet till Europaparlamentet och rådet. Rapporten ska innehålla en bedömning av den nytta som gemenskapen, medlemsstaterna, uppgiftslämnare och användare av statistiken kan dra av åtgärderna i förhållande till kostnaderna, så att eventuella områden där det behövs förbättringar kan identifieras.

1.2 Gällande svenska regler och förslagets effekt på dessa

Lag (2001:99) om den officiella statistiken. Förordning (2001:100) om den officiella statistiken. Förslaget väntas inte innebära någon förändring.

1.3 Budgetära konsekvenser

Budgeten för genomförandet av programmet för perioden 2008-2013 är 42,5 miljoner euro. Därtill kommer medfinansiering från medlemsstaterna. Det går i nuläget inte att beräkna vilken effekt programmet får på den svenska budgeten. Det beror på hur programmet utformas i detalj och hur detta påverkar den svenska statistikproduktionen. För svensk del gäller att programmet ska genomföras inom befintliga budgetramar för statistikansvariga myndigheter.

2 Ståndpunkter

2.1 Svensk ståndpunkt

Regeringen stödjer förslaget som ligger i linje med våra nationella strävanden, nämligen att minska kostnaderna för företagen och i största möjliga utsträckning utnyttja administrativa register vid framställning av statistik. En viss oro har framförts mot förslaget att genomföra särskilda europeiska undersökningar där det svenska urvalet blir så litet att statistiken inte kan användas i Sverige. Det är därför angeläget att medlemsstaterna involveras i detta arbete. När det gäller statistiken över internhandeln inom EU (Intrastat-systemet) är det viktigt att ett förenklat system åstadkoms för att minska uppgiftslämnarbördan för företagen och kostnaderna för statistikproduktionen samtidigt som kvaliteten i statistiken bibehålls.

2.2 Medlemsstaternas ståndpunkter

Förslaget har mottagits positivt i allmänna ordalag.

2.3 Institutionernas ståndpunkter

Europaparlamentet har ännu inte påbörjat sin behandling av förslaget.

2.4 Remissinstansernas ståndpunkter

Någon formell remisshantering förutses inte. Berörda myndigheter kommer dock att delta i den fortsatta beredningen av ärendet. Statistiska centralbyrån är positiv till förslaget.

3 Övrigt

3.1 Fortsatt behandling av ärendet

Förslaget kommer att behandlas i rådets arbetsgrupp för statistik under hösten 2007. Rådsbeslut kan förväntas under våren 2008.

3.2 Rättslig grund och beslutsförfarande

Rättslig grund är artikel 285 i EG-fördraget. Beslut fattas av rådet med kvalificerad majoritet och medbeslutande gäller enligt 251 i EG-fördraget.

3.3 Fackuttryck/termer