Onsdag den 24 oktober 2018

Föredragningslista 2018/19:11

Föredragningslista

2018/19:11

Onsdagen den 24 oktober 2018

Kl.

09.00

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Avsägelser

1

Pia Steensland (KD) som ledamot i socialutskottet

2

Jessika Roswall (M) som ledamot i Riksdagens överklagandenämnd

3

Helena Bouveng (M) som suppleant i Riksdagens överklagandenämnd

4

Andreas Norlén (M) som personlig ersättare i Domarnämnden

Anmälan om kompletteringsval

5

Acko Ankarberg Johansson (KD) som ledamot i socialutskottet

6

Pia Steensland (KD) som suppleant i socialutskottet

7

Helena Bouveng (M) som ledamot i Riksdagens överklagandenämnd

8

Lotta Olsson (M) som suppleant i Riksdagens överklagandenämnd

9

Carl-Oskar Bohlin (M) som personlig ersättare i Domarnämnden för Jessika Roswall (M) fr.o.m. i dag t.o.m. den 31 december

Anmälan om granskningsrapport

Ansvarigt utskott

10

RiR 2018:27 A-kassorna, IAF och arbetslöshetsförsäkringen – mer kan göras för att främja likvärdigheten

AU

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Proposition

11

2018/19:9 Ytterligare ändringar vad gäller automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton och några andra skattefrågor

SkU

EU-dokument

12

COM(2018) 283 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, europeiskaekonomiska ochsociala kommitténochregionkommittén Vägen mot automatiserad rörlighet – en EU-strategi för framtidens rörlighet

TU

Ärenden för debatt och avgörande

Reservationer

Finansutskottets betänkande

13

Bet. 2018/19:FiU7 Skyldighet för vissa offentliga funktionärer att anmäla innehav av finansiella instrument

Justitieutskottets betänkande

14

Bet. 2018/19:JuU2 Rättelse i lagen om ändring i rättegångsbalken

Socialförsäkringsutskottets betänkanden

15

Bet. 2018/19:SfU5 Anpassning av utlänningsdatalagen till EU:s dataskyddsförordning

16

Bet. 2018/19:SfU6 Riksrevisionens rapport om fastställande av föräldrapenning för egenföretagare

17

Bet. 2018/19:SfU7 Regelförenklingar inom ekonomisk familjepolitik

1 res. (SD)

18

Bet. 2018/19:SfU8 Fortsatt utbetalning av garantipension inom EES och Schweiz

_________________________