Arbetande hundar i offentliga miljöer

Motion 2017/18:671 av Catharina Bråkenhielm (S)

av Catharina Bråkenhielm (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillgänglighetslagen inte efterlevs, vilket får till följd att människor diskrimineras på grund av sin funktionsnedsättning, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Hundar har en stor betydelse i vårt samhälle och inte minst som hjälpmedel till funktionsnedsatta. En hund är ett fantastiskt hjälpmedel, då kallas de assistanshundar och har olika uppgifter de ska utföra. Det kan handla om att leda sin husse eller matte förbi hinder eller varna inför ett blodsockerfall. Assistanshundar delas in i kategorierna ledarhund, servicehund, signalhund och alarmerande servicehund.

Ledarhunden är den vanligaste typen av assistanshund. Den har tränats till att leda den som har en grav synnedsättning eller är blind till att ta sig förbi hinder, visa var det finns trappor eller kanter där man rör sig. Ledarhunden ägs av SRF, men man disponerar den så länge man har nytta av den. Man förbinder sig att använda hunden och att ge den god omvårdnad. Blir den sjuk står SRF för veterinärvården hos sin egen veterinär. Mat och annat som hunden kan behöva bekostar man själv. Servicehunden hjälper om man har ett rörelsehinder med att öppna dörrar, plocka upp tappade föremål eller dra en rullstol. En servicehund kan tränas till att göra nästan vad som helst.

Signalhunden hjälper den som har en hörselnedsättning med att påkalla uppmärksamhet när till exempel telefonen ringer, när det knackar på dörren eller när brandlarmet går. En alarmerande servicehund kan man ha om man har diabetes eller epilepsi. Hunden kan varna i förväg för blodsockerförändringar hos den som har diabetes eller inför ett anfall hos den som har epilepsi. Dessa hundar är ett oersättligt hjälpmedel för människor med funktionsnedsättning, men problem uppstår när hundar utestängs från en mycket stor del av vårt samhälle. Trots branschriktlinjer nekar fortfarande otroligt många restaurang- och caféägare assistanshundar tillträde. Även många andra viktiga lokaler i vårt samhälle förbjuder förare med assistanshundar. En stor del av problemet är kunskapsbrist om vad assistanshundarna är, vad lagen säger och inte minst hundallergi. Det skapar stora problem och hindrar brukaren att leva sitt liv på ett sätt som alla andra.

Svensk lag räcker inte till när det gäller rätten för föraren och hunden att vistas i offentliga miljöer. Det finns två statliga utredningar, den senaste från 2010, som föreslår en skärpning av diskrimineringslagen så att även otillgänglighet klassas som diskriminering. En utökad diskrimineringslag måste också gälla för personer med hjälpmedel i form av assistanshund så att de kan ta del av alla delar av vårt samhälle.

Catharina Bråkenhielm (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-09-29 Granskad: 2017-09-30 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)