Brottsprovokation

Motion 2016/17:3025

av Fredrik Schulte (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utöka möjligheten för polisen att använda brottsprovokation vid allvarlig brottslighet för att lagföra kriminella och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Polisen ska motverka brott och lagföra brottslingar, inte skapa förutsättningar för och uppmuntra kriminalitet. Detta förefaller vara en självklarhet. Samtidigt är det många gånger svårt för polisen att säkerställa tillräckliga bevis för att knyta kriminala till sina brottsliga handlingar. Detta gäller särskilt organiserad brottslighet där den kriminella verksamheten professionaliserats. När det föreligger en skälig misstanke för att en person begår ett allvarligt brott bör polisen därför kunna provocera fram brottet genom att förse den misstänkte med förutsättningar för att begå brott av den typ som vederbörande misstänkts för. Det är dock viktigt att regeringen först noggrant utreder ett balanserat och proportionerligt regelverk för hur polisen får begagna sig av brottsprovokation. Det måste vara frågan om just allvarlig brottslighet och att rättsväsendet inte provocerar fram en vilja till att begå brott utan just förser den misstänkte med en förutsättning att begå brott.

Fredrik Schulte (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-05 Granskad: 2016-10-05 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (1)