Den biologiska mångfalden

Motion 2017/18:3313 av Boriana Åberg (M)

av Boriana Åberg (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vårda och bevara den biologiska mångfalden och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Att jordbruk i allt större omfattning bedrivs storskaligt är en del av utvecklingen. Tyvärr kan det medföra att den biologiska mångfalden blir lidande i och med att jordbruket i en tid av hårdnande konkurrens i alla lägen inte kan främja habitaten för småvilt i den utsträckning som skulle vara önskvärt. Men med relativt enkla medel går det att få stora positiva effekter för både flora och fauna. Jakten spelar givetvis en mycket stor roll i detta. Genom en långsiktigt hållbar predatorjakt kan man till viss del reglera förekomsten av fältvilt och därigenom underlätta för en balans och mångfald i faunan. Utöver det finns fyra enkla grundprinciper för att gynna fältviltet:

  1. Skapa eller värna miljöer som ger skydd för viltet och möjligheter till föryngring. Under växtodlingssäsongen finns ofta tillräckligt med skydd, men när skörden är avklarad minskar platserna för viltet att gömma sig betydligt. Efter skörden kan lantbrukaren lämna kvar skörderester på valda delar av odlingsmarken, eller låta kanter av odlingsmarken vara, och därigenom skapa en skyddande miljö för fältvilt.
  2. Fältviltet behöver variationsrik föda under hela året. Fälthönskycklingar är till exempel mycket beroende av proteinrik insektsdiet under sina första levnadsveckor. Det gäller därför att se till att även insekter trivs genom att så eller bevara områden med lämpliga växter. Ett sätt att förbättra pollinering och naturlig skadedjurs­bekämpning, och samtidigt skapa gynnsamma förhållanden för fälthöns, är att satsa på blommande fältkanter som ger föda och livsmiljöer åt bin, humlor och andra nyttoinsekter.
  3. Vatten är en nödvändighet. Förutom det uppenbara skapas det ofta en gynnsam miljö runt vattendrag som ger både föda och skydd för viltet.


  1. Ge möjligheter för viltet att röra sig i landskapet utan alltför stora risker att exponeras för rovdjur eller trafik.

Kunskapen och möjligheter finns redan idag för att skapa goda betingelser i jordbrukslandskapet. Men för att ge än bättre förutsättningar för fältviltet behövs fler tydliga och enkla instrument för både jordbrukare och jägare att nyttja. Exempelvis skulle ekologiska fokusarealer kunna nyttjas ännu bättre genom att ge tydliga incitament för lantbrukaren att vidta de åtgärder som behövs för att skapa gynnsamma miljöer för djur- och växtliv.

Boriana Åberg (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)