Drogtest av bilförare genom slumpmässiga salivtest

Motion 2016/17:1910 av Margareta B Kjellin (M)

av Margareta B Kjellin (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om polisens möjlighet att drogtesta bilförare genom salivtest och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Polisen måste ges så effektiva metoder som möjligt för att kunna upptäcka narkotika- och alkoholpåverkade bilförare. I polisens arbetsuppgifter ingår att regelbundet göra slumpvisa alkoholtester av bilförare vid vägkanten. När det gäller möjligheterna att upptäcka förare som är påverkade av andra droger saknas i dag verkningsfulla rutiner. Polisen kan i dag endast upptäcka narkotikapåverkade är polisens egen iakttagelse då polisen endast kan använda blodprov och urinprov för att säkerställa ifall en bilförare är narkotikapåverkad. Metoderna är tids- och kostnadskrävande och omöjliga genomföra utan en direkt misstanke. Detta är allvarligt då det är uppskattningsvis 16 000 drogpåverkade förare i trafiken varje dag.

I dag finns det tillförlitliga och snabba salivprover som skulle möjliggöra för polisen att på plats direkt få svar ifall föraren är narkotikapåverkad. Idag används sådana tester i stor omfattning i Danmark men endast i liten skala i Sverige, men i Sverige måste det föreligga misstanke för att man ska få använda dessa. Ifall man skulle använda slumpmässiga drogtester så skulle polisen kunna mera effektivt få bort narkotikapåverkade förare från våra vägar.

I och med en lagändring som trädde i kraft 1 april 2008 gavs Kriminalvården rätten att vid sidan om blod-, urin- och utandningsprov även få använda bl.a. salivprov.

Liknande lagstiftning kan omfatta även Polismyndigheten. En ny lagstiftning på detta område ger polisen utökade rättigheter att testa om bilförare är narkotikapåverkade med ett enkelt salivtest.

Margareta B Kjellin (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-05 Granskad: 2016-10-05 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (1)