Ersättning vid skyddsjakt

Motion 2017/18:965 av Daniel Bäckström och Peter Helander (båda C)

av Daniel Bäckström och Peter Helander (båda C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över de ekonomiska villkoren för jägare och jaktledare i samband med skyddsjakt på varg och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I vargtäta områden sker ofta attacker på djur där hundar, får och tamboskap blir dödade, skadade och utsätts för mycket lidande. I Värmland och Dalarna, som har det högsta rovdjurstrycket, har många människors livsvillkor förändrats negativt efter vargens utbredning. Att det blivit socioekonomiska konsekvenser råder det inget tvivel om och många känner nu stor otrygghet, frustration och vanmakt över sin livssituation där möjligheterna för djurhållning, jakt och levande landsbygd kraftigt begränsats. Vardagen och livet har ändrats. Friheten och glädjen att röra sig fritt i skog och mark är inte längre självklar. Detta bekräftas återigen när människor tvingas hålla sig nära bebyggelse vid bärplockning och friluftsliv på grund av känsla av otrygghet.

När länsstyrelsen beviljar skyddsjakt på varg utses jägare till att genomföra skyddsjakten. Det ska då finnas en jaktledare som måste vara tillgänglig under hela skyddsjaktperioden, även om denna har ett privatliv och arbete att sköta. Då skyddsjakten normalt genomförs under flera veckor behöver jaktledaren ofta vara ute i markerna varje kväll, antingen som aktivt jagande eller som observatör och behöver även vara nåbar dygnet runt.

Skyddsjakten utförs i huvudsak med ideella arbetsinsatser, där jägare bidrar med många timmar och kör bil åtskilliga mil till och från markerna. Att lyckas med en skyddsjakt kräver stor insats, ofta över 300 timmar när många jägare deltar.

Staten borde ta sitt fulla ansvar för de socioekonomiska konsekvenserna av vargens negativa påverkan och utbredning. Enskilda människor ska inte behöva bära kostnaden när tillämpningen av rovdjurspolitiken i praktiken havererat. Det borde vara en självklarhet att jägare och jaktledare får ersättning för utfört arbete och milersättning i samband med skyddsjakt på varg. Det är orimligt att jägaren själv skall behöva stå för kostnaderna. Därför är det nödvändigt att regelbundet se över de ekonomiska villkoren för jägare och jaktledare i samband med skyddsjakt.

Daniel Bäckström (C)

Peter Helander (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-02 Granskad: 2017-10-02 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)