Förlängd nedfrysningstid för befruktade äggceller

Motion 2017/18:198 av Ola Johansson (C)

av Ola Johansson (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förlängd nedfrysningstid för befruktade äggceller och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Den medicinska tekniken går allt mer framåt. IVF-behandlingar för personer som av någon anledning inte kan få barn på annat sätt har förärats med Nobelpris och utvecklats mycket de senaste åren.

Vid assisterad befruktning med IVF erhålls ofta fler befruktade ägg än vad som behövs till en behandling. De befruktade ägg som inte används vid det första behandlingsförsöket fryses ned för eventuell senare användning. I dag får frysta, befruktade ägg lagras i 5 år, längre endast om det finns synnerliga skäl.

Statens medicinsk-etiska råd släppte i början av 2013 en ny rapport kring assisterad befruktning. De konstaterade att eftersom behandlingen utvecklats ytterligare sedan den senaste lagen om genetisk integritet skrevs 2006, finns det anledning att ompröva tidsgränsen som i lagen fastställts till 5 år. Det skulle ge ett större utrymme för personer att bli föräldrar längre tid, utan att behöva genomgå IVF-behandlingar igen, vilket skulle spara pengar åt staten och minska onödiga behandlingar.

I Sveriges Kommuner och Landstings rapport Assisterad befruktning – Uppföljningsrapport med definitioner, rekommendationer och utvecklingsområden – maj 2014 behandlas bl.a. frågan om frysförvaring av embryon. Som ett utvecklingsområde anges att femårsgränsen för frysförvaring av embryon bör tas bort.

Vilken tidsgräns som vore lämplig ur ett medicinskt, psykologiskt och socialt perspektiv bör därför övervägas och utökas.

Ola Johansson (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-09-25 Granskad: 2017-09-25 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)