Grov och organiserad brottslighet

Motion 2016/17:1725

av Lars Hjälmered (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör överväga ytterligare skärpningar av vapenlagstiftningen och av straffen för organiserad brottslighet samt tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Brottslighet kränker människor frihet och rätt till sin egendom. Brottslighet kan aldrig tolereras. För att komma åt brottslighet och för att öka tryggheten i samhället finns både ett samhällsansvar och ett enskilt ansvar.

Det enskilda ansvaret måste vi ta i vår egen vardag genom att hjälpa människor som utsätts för brott eller att delta i en grann- eller båtsamverkan, men det handlar också om att ta ansvar för sina studier och arbete. Att lyckas i skolan och att kunna försörja sig ger framtidstro. För att vi som människor ska ta vårt ansvar krävs ett samhällskontrakt, en visshet om att samhället reagerar om eller när ett brott begås.

De senaste åren har en serie av viktiga reformer beslutats av riksdagen, på förslag av alliansen, som lägger en grund för ökad trygghet. Fler poliser, skärpta straff för flera brott och särskilda satsningar på grov och organiserad brottslighet är exempel på det. Det är dock tydligt att arbetet måste fortsätta.

Arbetet mot grov och organiserad brottslighet måste fortsätta och utvecklas. Sociala insatsgrupper där polis samarbetar med andra myndigheter och aktörer för att ge individanpassat stöd till kriminella ungdomar för att stoppa rekryteringen till kriminella gäng är viktigt. Informationsutbytet mellan myndigheter är idag efter beslut i riksdagen enklare, vilket underlättar brottsbekämpningen. Vapenlagstiftningen har skärpts, men det är rimligt att överväga ytterligare skärpningar. På samma sätt bör det ses över om straffen för organiserad brottslighet bör skärpas ytterligare.

Lars Hjälmered (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-04 Granskad: 2016-10-04 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (1)